Cyngor Sir Gâr yn buddsoddi mewn 900 o dai cyngor newydd

03/07/2019

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cyngor Sir Gâr fod dros 900 o dai cyngor newydd yn cael eu hadeiladu yn y Sirt dros y 10 mlynedd nesaf yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £150 miliwn.

Cafodd y cynllun uchelgeisiol, yn amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor Llawn, ei ddatgelu am y tro cyntaf yng nghyfarfod Pwyllgor Craffu - Cymunedau y Cyngor ddoe.

 

Hwn fydd y cynnydd mwyaf yn stoc dai'r cyngor yn Sir Gaerfyrddin ers y 1970au, a bydd yn golygu bod stoc dai'r awdurdod yn cyrraedd lefelau a welwyd ddiwethaf yn y sir yn y 1990au.

 

Bydd amrywiaeth o fathau o dai ac opsiynau tai yn cael eu hadeiladu ledled pedair ardal weithredu i ddiwallu'r angen a'r galw lleol.

 

Llanelli a'r Cylch fydd yn gweld y buddsoddiad mwyaf lle mae dros 400 o dai newydd wedi'u cynllunio. Mae bron i 200 wedi'u cynllunio ar gyfer Caerfyrddin a'r Gorllewin, yn ogystal â Rhydaman a Dyffryn Aman, a bydd dros 100 yn cael eu hadeiladu i ddiwallu'r galw penodol mewn ardaloedd gwledig.

 

Mae darparu rhagor o dai fforddiadwy wedi bod yn un o flaenoriaethau allweddol y cyngor ers nifer o flynyddoedd.

 

Yn 2015, yr awdurdod oedd y cyntaf yng Nghymru i atal yr Hawl i Brynu er mwyn cadw ei stoc dai ostyngol, ac adeiladodd nifer o fyngalos - y tai awdurdod lleol cyntaf i gael eu hadeiladu yng Nghymru ers y 1980au.

 

Flwyddyn yn ddiweddarach yn 2016, lansiodd ei gynllun tai fforddiadwy gan addo darparu 1,000 o dai fforddiadwy ychwanegol yn y sir erbyn 2021 drwy adeiladu tai newydd, prynu o'r farchnad ac addasu adeiladau gwag. Mae bron i 700 o'r tai hynny wedi'u darparu'n barod.

 

Bydd y buddsoddiad ychwanegol newydd i ddarparu 932 o dai cyngor i'w rhentu yn cael ei gyflawni dros 10 mlynedd mewn tri cham.

 

Tair blynedd nesaf

 

Bydd dros £53 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn y cam cyntaf, a bydd 300 o dai yn cael eu hadeiladu a'u gosod yn y tair blynedd nesaf - bydd £44miliwn yn dod o gyllid cyfalaf y cyngor ei hun a £9.3miliwn yn dod o grantiau allanol.

 

Yn ogystal â chynnig tai mawr eu hangen yn y sir, bydd y buddsoddiad hefyd yn rhoi hwb i'r economi leol gan greu swyddi, cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaethau yn y diwydiant adeiladu.

 

Dywedodd y Cyng. Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai: "Rydym yn falch o arwain y ffordd yn Sir Gaerfyrddin, ac yn gobeithio y bydd ein gweledigaeth yn cael cefnogaeth y cyngor fel y gallwn ddarparu tai mawr eu hangen hyn ar gyfer pobl leol.

 

"Rydym wedi ystyried yn ofalus lle mae'r angen mwyaf am dai ledled y sir, a'n nod yw cyflawni cynllun a fydd yn cynnig tai mewn cymunedau lle mae pobl eisiau byw - ystod o dai a fydd yn addas i anghenion penodol gan gynnwys tai ar gyfer pobl sydd angen llety byw â chymorth, lle mae cysylltiadau trafnidiaeth da a mynediad hwylus i gyfleusterau.

 

"Rydym wedi cyflawni cymaint yn barod yn y blynyddoedd diwethaf, a bydd y buddsoddiad a'r ymrwymiad newydd hyn yn helpu i fodloni'r galw am dai cymdeithasol cost isel sy'n addas ar gyfer y dyfodol."