Cyngor Sir Conwy yn galw ar bobl i greu atgofion nid sbwriel dros Ŵyl y Banc

30/04/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn galw ar bawb i gymryd cyfrifoldeb am eu sbwriel eu hunain wrth wneud y gorau o barciau, draethau a fannau prydferth y sir dros benwythnos gŵyl y banc.

Ledled Cymru, mae mwy o sbwriel i’w weld wrth i gyfyngiadau Covid lacio ac wrth i’r tywydd wella. Mae ymddygiad lleiafrif bach wedi cael effaith negyddol ar fwynhad pawb o fyd natur. Maen nhw hefyd wedi rhoi rhagor o straen ar weithwyr cyngor sydd wedi bod yn gweithio’n ddiflino drwy gyfnod y pandemig er mwyn cadw mannau agored yn lân ac yn ddiogel a chynnal gwasanaethau hanfodol eraill.
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymuno â Cadwch Gymru’n Daclus ac awdurdodau lleol eraill er mwyn annog pobl i wneud y peth iawn wrth wneud y gorau o’r penwythnos hir. Er mwyn atal biniau rhag llenwi a gorlifo, rydyn ni’n galw ar bawb i fynd â’u sbwriel adref a chael gwared arno yno.
 
Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor: “Mae gan bawb rôl i’w chwarae i gadw Conwy’n brydferth. Pan rydym yma ac acw, cofiwch ganfod bin sbwriel neu fynd â'ch sbwriel adref gyda chi. Os yw bin sbwriel yn llawn ac yn aros i'w wagio, defnyddiwch fin arall gerllaw os gwelwch yn dda.”
 
Mae’r ymgyrch yn cael ei chynnal fel rhan o Caru Cymru, mudiad cynhwysol sy’n cael ei arwain gan Cadwch Gymru’n Daclus ac awdurdodau lleol er mwyn ysbrydoli pobl i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.
 
Mae sbwriel yn cael effaith sylweddol a phellgyrhaeddol ar ein cymunedau. Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi dangos bod ardaloedd sy’n cael eu hesgeuluso yn gwneud i bobl deimlo’n llai diogel, yn effeithio ar gydlyniant cymdeithasol a balchder pobl yn eu cymunedau, ac yn mygu twf economaidd a thwristiaeth.

 

Cadw’n lân ac yn ddiogel


 
Meddai Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus, Lesley Jones: “Rydyn ni i gyd wedi gweld eisiau ein hoff lefydd yn ystod y cyfnod clo. Wrth i ni ddechrau mynd allan unwaith eto, mae’n hanfodol bod ein parciau, ein llefydd gwyrdd a’n traethau yn cael eu cadw’n lân ac yn ddiogel i bawb eu mwynhau.
“Mae gan bawb ran i’w chwarae. Mae’n annerbyniol disgwyl i rywun arall godi eich sbwriel chi.
 
“Pan fyddwch chi allan, cofiwch greu atgofion, nid sbwriel – os yw’r biniau’n llawn, ewch â’ch sbwriel adref.”

 

Mae Caru Cymru wedi cael cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.