Cyngor Gwynedd yn cyflwyno cerbydau trydan i'w fflyd

Mae Cyngor Gwynedd wedi lansio ei fwriad i gyflwyno cerbydau trydan i'w fflyd dros y blynyddoedd i ddod, i gydfynd gyda'i ymrwymiad i fynd i'r afael â newid hinsawdd.

Yn ystod y lansiad, tanlinellodd y Cyngor ei ymrwymiad i ychwanegu mwy o gerbydau gwyrdd a lleihau’r defnydd o gerbydau petrol a disel o’i fflyd yn y blynyddoedd i ddod.
 
Dros y degawd diwethaf, mae’r Cyngor wedi lleihau ei allyriadau carbon bron i 40%, ac mae’r ymrwymiad diweddaraf yma i gyflwyno cerbydau trydan i fflyd yr awdurdod yn ychwanegu at ymdrechion Gwynedd i wella ar y ffigwr yma.
 
“Fel Cyngor, rydan ni wedi ymrwymo i ddod yn awdurdod carbon-niwtral,” meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd.
 
“Yn gynharach eleni, Gwynedd oedd un o’r cynghorau cyntaf yng Nghymru i ddatgan argyfwng newid hinsawdd. Bydd ein hymdrechion i gyflwyno cerbydau trydan i’n fflyd o gerbydau yn ffurfio rhan bwysig yn y gwaith o leihau allyriadau carbon yr awdurdod ymhellach.”

 

Cyfleoedd cyffrous

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Priffyrdd Bwrdeistrefol: “Mae technoleg yn datblygu’n gyflym iawn ac rydym yn gweld cyfleoedd cyffrous i wneud gwell defnydd o dechnoleg werdd ar ein ffyrdd. Ein nod dros y blynyddoedd i ddod fydd gwneud mwy o ddefnydd o gerbydau di-garbon fel y bydd cyfleoedd yn codi wrth i ni newid fflyd o gerbydau bychan a thrwm sydd o fewn fflyd y Cyngor.

 
“Lle bynnag y bo modd, byddwn yn anelu at gael gwared ar gerbydau petrol a disel yn raddol a gwneud faniau, ceir a lorïau Cyngor Gwynedd yn niwtral o ran carbon yn y blynyddoedd i ddod.”
 
Wrth i Gyngor Gwynedd geisio cyflwyno cerbydau gwyrdd i’w fflyd, mae’r awdurdod yn gobeithio y bydd plant y sir yn gallu helpu i dynnu sylw at ei ddefnydd o gerbydau trydan.
 
Wrth i fwy o gerbydau gwyrdd gael eu hychwanegu at fflyd yr awdurdod, nod y Cyngor ydi cynnwys delwedd drawiadol ar y cerbydau trydan. Bydd mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth cerbydau gwyrdd yn cael ei rhannu gydag ysgolion dros yr wythnosau nesaf.