Cyngor Gwynedd yn chwilio am farn pobl wrth osod mannau gwefru ar gyfer ceir trydan yn y Sir

24/12/2020

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i wrando ar farn cymunedau yn y Sir wrth fynd ati i osod mannau gwefru ar gyfer cerbydau trydan ar draws y sir.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r defnydd o geir trydan wedi cynyddu, gyda llawer mwy yn ymwybodol o’r angen i leihau ein ôl-troed carbon. Mae’r Cyngor rŵan yn gofyn i drigolion am y lleoliadau maen nhw’n deimlo fyddai’[n addas i sefydlu’r mannau gwefru. 

 
Dywedodd Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd y Cyngor:  “Mae Cyngor Gwynedd eisiau ei gwneud hi’n haws i drigolion newid o gerbydau petrol a disel drwy ddarparu rhagor o bwyntiau gwefru ceir trydan ar draws y sir.
 
“Fel Cyngor, rydym wedi lleihau ein hallyriadau carbon o 47% ers 2006. Mae’r datblygiad cyffrous yma o ddatblygu safleoedd pwyntiau gwefru yn adeiladu ar y gwaith da yma ac yn gam pwysig yn ein hymrwymiad i fynd i'r afael â newid hinsawdd.
 
“Y llynedd fe ddaru ni gychwyn y gwaith o adnewyddu ein cerbydau tanwydd disel a phetrol gyda cherbydau trydan. Er mwyn eu pweru gosodwyd pwyntiau gwefru yn y lleoliadau ble mae'r cerbydau yn cael eu parcio yn ystod y nos."

 

Cyflwyno rhagor o leoliadau gwefru


 
“Drwy gydweithio gyda Scottish Power Energy Networks [SPEN], ein bwriad dros y ddwy flynedd nesaf ydi cyflwyno rhagor o leoliadau gwefru ceir mewn meysydd parcio a safleoedd y Cyngor iddynt fod ar gael i'r cyhoedd."

 

“Mae holiadur ar gael ar wefan y Cyngor, sydd hefyd yn rhoi’r cyfle i ni fel Cyngor weld os oes unrhyw rwystrau neu gyfleoedd eraill i geisio annog y defnydd o gerbydau trydan yn y sir. Rydan ni’n annog pobl i ddweud eu dweud fel y gallwn sicrhau fod ein cynlluniau yn cyd-fynd gyda dyheadau pobl Gwynedd.”

 


I wybod mwy am y gwaith ac i ddweud eich dweud am bwyntiau gwefru ceir yng Ngwynedd ewch i'r wefan