Cyn-enillydd Medal y Dysgwyr am ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr

21/01/2019

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Megan Elias, sy’n 22 oed o Hen Golwyn wedi ‘gwireddu breuddwyd’ ar ôl iddi dderbyn swydd fel Swyddog Cymraeg Bob Dydd y Gogledd gydag Urdd Gobaith Cymru.

Cychwynnodd taith Megan i ddysgu’r Gymraeg bedair blynedd yn ôl ar ôl derbyn cynnig diamod i astudio Cyllid ym Mhrifysgol Caerhirfryn.

 

Meddai Megan, “Roeddwn yn edrych ymlaen ac yn barod i symud yno wedi imi adael yr ysgol, ond yna cefais gynnig i fynd ar daith a drefnwyd gan Branwen Haf Williams, y Swyddog Cymraeg Bob Dydd ar y pryd, i ymweld ag Eisteddfod Yr Urdd yn y Bala.”

 

Yn ystod y daith i’r Eisteddfod yn 2014, cafodd Megan y cyfle i glywed y Gymraeg o’i chwmpas ym mhob man, cymryd rhan mewn amryw o weithgareddau ar y maes, a gweld seremoni Medal y Dysgwyr.

 

“Doeddwn i erioed wedi ymweld ag Eisteddfod o’r blaen, a doeddwn i erioed wedi clywed cymaint o Gymraeg yn fy mywyd. Dw i ddim yn gwybod beth ddigwyddodd y diwrnod hwnnw, ond ar y bws adref soniais wrth ffrind am y syniad o fod yn athrawes Gymraeg, a’i hymateb hi oedd ‘don’t be silly Meg’.

 

“Oedd, mi oedd yn syniad hollol wirion ar y pryd; roeddwn yn barod i symud i Gaerhirfryn, a doedd gen i ddim cynlluniau i barhau i ddysgu Cymraeg wedi’r ysgol. Ond doeddwn i ddim yn gallu stopio meddwl am y peth – am allu siarad Cymraeg a gallu siarad efo fy athrawon Cymraeg yn eu mamiaith, a chael mynd i’r Eisteddfod. Penderfynu dilyn fynghalon wnes i, a thynnu fy nghynnig i astudio Cyllid yn ôl, a mynd drwy’r system ‘glirio’ i sicrhau lle i astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Mae’n deg dweud fy mod wedi profi y gwnes i’r peth iawn.”

 

Medal y Dysgwyr

 

Mae Megan erbyn hyn wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor ac wedi gwneud ffrindiau oes yno. Yn ogystal â gwneud ei thraethawd hir ar yr Urdd o dan y teitl ‘Urdd, Dysgwyr a’r Dyfodol’, cipiodd Fedal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd, Sir y Fflint 2016. Ar ben hynny, mae hi wedi derbyn y swydd y bu’n breuddwydio amdani ers y daith honno i Eisteddfod yr Urdd Y Bala yn 2014.

 

Ychwanegodd Megan, “Cwrddais â phobl ifanc eraill oedd wedi bod ar wahanol lwybrau i ddysgu Cymraeg, ac er bod pawb yn haeddu ennill y Fedal, fi oedd yr un a enillodd, a dwi mor falch o hynny. Nid balchder er mwyn fy hun, ond er mwyn pawb arall sydd wedi dysgu Cymraeg. Nid yw’n hawdd o gwbl, ond mae’n hwyl. Y cwbl hoffwn ei wneud yw ysbrydoli pobl eraill i fynd amdani a dangos ei bod hi’n bosib dysgu Cymraeg a bod yn llwyddiannus o’i herwydd. Mae cael y cyfle i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg y tu allan i’r ysgol yn hollbwysig i barhad yr iaith.”

 

“Rwyf wedi teithio i Disneyland Paris, yr Eidal, a bod yn rhan o’r prosiect Cymraeg Bob Dydd gyda’r Urdd a does dim amheuaeth bod y cyfleoedd hyn wedi bod yn allweddol ar fy nhaith i ddod yn rhugl yn y Gymraeg. Rwy’n edrych ymlaen yn arw i weithio i fudiad sydd mor frwd i helpu plant a phobl ifanc i gael y cyfleoedd y cefais i.”