Cyllid cyfalaf ar gyfer addysg Gymraeg: angen gweithredu’n arloesol

29/09/2017

Categori: Addysg, Iaith

Mae RhAG wedi galw ar Awdurdodau Lleol i weithredu’n arloesol i ehangu addysg Gymraeg wrth iddynt lunio ceisiadau am gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru.

Heddiw cyhoeddwyd map gan y mudiad yn dangos beth fu gwariant y siroedd ar addysg Gymraeg ers sefydlu Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn 2011.

 

Mae Awdurdodau Lleol ar hyn o bryd yn y broses o lunio eu cynigion ar gyfer cyllid Band B a gaiff ei ddyrannu rhwng 2019 – 2024.

 

Daw hyn yn sgil argymhellion adolygiad annibynnol Aled Roberts o’r Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-20 , sy’n argymell:*y dylid cyhoeddi canllawiau pendant o ran dyraniad buddsoddiad cyfalaf i’r gyfundrefn addysg cyfrwng Cymraeg *y dylid adolygu amserlen y CSGAau i gyd-fynd â Rhaglen CyfalafYsgolion 21ain Ganrif, Llywodraeth Cymru Meddai Lynne Davies, Cadeirydd RhAG:

 

“Mae RhAG eisoes wedi mynegi pryder am ddiffyg prosiectau o fewn Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif sy’n ymwneud ag addysg Gymraeg. Mae’r map a gyhoeddwyd gennym yn dangos bod nifer o siroedd wedi gwario bron dim ar ysgolion cyfrwng Cymraeg ers sefydlu’r rhaglen yn 2011. Nid yw’n bosibl derbynsefyllfa lle y bydd siroedd yn osgoi buddsoddi yn ystod y cyfnod ariannu nesaf.

 

“Mae cyrraedd nod uchelgeisiol y Llywodraeth o filiwn o siaradwyr erbyn2050 yn gwbl ddibynnol ar gynyddu’r niferoedd sy’n derbyn eu haddysg drwygyfrwng y Gymraeg. Felly mae agor mwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn elfenanhepgorol o’r siwrnai at y miliwn. Nawr yw’r amser i’r Llywodraeth ddarparuarweinyddiaeth glir ac i’r Awdurdodau Lleol ddangos uchelgais. Mae angengweithredu mewn modd sy’n gwbl drawsnewidiol.”