Cylchgronau’r Urdd am ddim i blant Cymru

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd eu cylchgronau i gyd yn troi’n ddigidol am ddim i bawb am y flwyddyn ysgol nesaf, 2020-21.

 Yn ogystal, bydd cylchgrawn poblogaidd Cip o Fedi ymlaen yn cynnwys cylchgrawn Mellten o fewn y tudalennau, eto am ddim!
 
Mae’r Urdd wedi bod yn cynhyrchu cylchgronau ers dechrau’r mudiad ac erbyn hyn yn creu tri gwahanol – Cip ar gyfer darllenwyr cynradd, Bore Da ar gyfer dysgwyr Cymraeg cynradd a IAW ar gyfer dysgwyr Cymraeg uwchradd. Maent yn cael eu darllen yn eang a’u defnyddio mewn dosbarthiadau ysgolion led led Cymru.
 
Meddai Mari Williams, Rheolwr Cyfathrebu’r Urdd: “Rydyn ni yn ofnadwy o falch y byddwn ni yn gallu cynnig ein cylchgronau am ddim i blant ac ysgolion Cymru flwyddyn nesaf a bod y Cyngor Llyfrau a Llywodraeth Cymru wedi cytuno i’r cynllun newydd. Golyga hyn bod gennym y potensial i gyrraedd pob un plentyn yng Nghymru gyda chylchgrawn Cymraeg apelgar a lliwgar, am ddim! Datblygiad cyffrous arall wrth gwrs ydi bod Mellten rŵan ar gael o fewn tudalennau Cip, fydd yn un ffrwydrad cyffrous i’r darllenwyr!”
 
Meddai Huw Aaron, sy’n gyfrifol am Mellten: “Rwy’n gyffrous iawn bod Mellten a Cip yn cyfuno, ac yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Urdd i greu cylchgrawn gorau’r byd! Gobeithio trwy hyn y bydd llawer iawn mwy o blant yn cael cyfle i joio’r cymeriadau a straeon sydd wedi bod yn rhan o Mellten dros y pedair mlynedd ddiwethaf - fel Gwil Garw, Bloben, Cadi, Gari Pêl, Boc - a’r  lleill!”
 
Mae’r cyfnod diweddar wedi amlygu’r angen am gynnwys Cymraeg cyfleus a  hawdd i’w gyrraedd ar gyfer plant a phobl ifanc ac yn arbennig  dysgwyr sydd o bosib ddim yn ymwneud â’r iaith y tu allan i’r ysgol. Bydd y tri chylchgrawn ynghyd â chynnwys ychwanegol ar y we yn golygu bod gweithgareddau a hwyl, gweithlenni a chomics ar gael yn rhad ac am ddim i bawb.
 
Bydd angen i bawb sydd am dderbyn y cylchgronau danysgrifio ar urdd.cymru/cylchgronau gyda chyfeiriad e-bost. Bydd y cylchgronau yn cael eu hanfon wedyn yn rhad ac ddim ar e-bost. Yn ogystal, bydd cynnwys ychwanegol ar y wefan ynghyd ag ôl rifynnau. Y gobaith yw y bydd ysgolion yn rhoi’r cylchgronau ar eu safleoedd dosbarth digidol, yn rhannu dolenni gyda rheini a gofalwyr ac yn eu defnyddio yn eang yn y dosbarth. Bydd elfennau ee taflenni lliwio a gweithlenni yn cael eu rhoi ar y wefan hefyd er mwyn gwneud lawrlwytho ar gyfer argraffu yn haws.

 

Cymeriadau Mellten yn parhau


 
Dywedodd Arwel Jones, Pennaeth Adran Grantiau Cyhoeddi Cyngor Llyfrau Cymru: “Mae’n braf gwybod y bydd rhai o gymeriadau Mellten yn parhau i gael hwyl rhwng cloriau Cip, ac rydyn ni’n falch iawn o’r bartneriaeth newydd yma rhwng y ddau. Mae llwyddiant y  cydweithio eisoes wedi’i amlygu drwy’r sesiynau #CriwCelf ar-lein a gynhaliwyd gan Huw Aaron, yn ystod y cyfnod clo. Ar adeg anodd, bydd cynnig Cip/Mellten a chylchgronau eraill yr Urdd am ddim ac yn ddigidol am gyfnod o flwyddyn o fis Medi 2020 yn adnodd hynod o werthfawr i blant a phobl ifanc ar hyd a lled Cymru.”
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am noddi tudalennau Seren a Sbarc, sef y cymeriadau hoffus sy’n annog plant i siarad Cymraeg,  yng nghylchgronau Cip a Bore Da.
 
Meddai llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu cyhoeddi cartŵn a gweithgareddau Seren a Sbarc yng nghylchgronau’r Urdd  er mwyn helpu plant Cymru i gyrraedd targedau’r Siarter Iaith. Rydym yn hapus iawn i gadarnhau byddwn yn parhau i gefnogi cyhoeddi’r cylchgronau yn ddigidol yn ystod 2020-21. Golyga hyn y bydd mwy o blant Cymru, boed o gartrefi Cymraeg neu di-Gymraeg, yn derbyn deunydd darllen Cymraeg am ddim.”
 
Bydd y trefniant newydd yn dechrau ym Medi 2020 gyda’r Urdd yn casglu tanysgrifiadau nawr a thros weddill yr haf.