Cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod Amgen

Gyda’r Eisteddfod wedi’i gohirio yng Ngheredigion eto eleni yn sgil COVID-19, roedd y trefnwyr yn awyddus iawn i greu rhestr testunau ychydig yn wahanol i’r arfer er mwyn i bobl gael cyfle i gystadlu yn dilyn cyfnod o ddwy flynedd.

Mae’r rhestr testunau’n cynnwys dros 80 o gystadlaethau amrywiol, sy’n cwmpasu pob elfen o’r celfyddydau, yn gystadlaethau llwyfan ac yn gystadlaethau cyfansoddi, felly mae digon o ddewis ar gyfer pawb sydd ag unrhyw ddiddordeb i gymryd rhan.

 

Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Ry’n ni’n falch iawn o gyhoeddi ein Rhestr Testunau ar gyfer Eisteddfod AmGen heddiw.  Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gyfnod heriol i bawb ac mae cymaint ohonom ni wedi gweld eisiau’r cyfle i gystadlu, fel unigolion ac fel grwpiau a phartïon, felly rwy’n gobeithio y bydd y rhestr yma’n llwyddo i ddenu cynulleidfa eang iawn.
 
“Ry’n ni’n ddiolchgar i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith i dynnu’r rhestr ynghyd.  Mae wedi bod yn dipyn o gamp dod â phopeth at ei gilydd mewn cyfnod cymharol fyr a phawb yn parhau i weithio o gartref.  Ac rwy’n gobeithio y bydd y rhestr yn apelio – mae ‘na ambell gystadleuaeth wahanol a newydd yn y rhestr eleni, ynghyd â thestunau mwy cyfarwydd sy’n sicr o ddenu diddordeb.
 
“Fe fyddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion a gwybodaeth am wythnos yr Eisteddfod ei hun dros y misoedd nesaf, ac yn y cyfamser, mae’r neges yn glir – ewch ati i gystadlu a mwynhewch!”

 

Cystadlaethau newydd

 

Gan mai Eisteddfod AmGen yw hon eto eleni, mae’n gyfle i arbrofi gydag ambell gystadleuaeth newydd.  Am y tro cyntaf, mae dwy gystadleuaeth gerddoriaeth electroneg wedi’u cynnwys yn y rhestr, sef cystadleuaeth ar gyfer perfformio gwaith electroneg a chystadleuaeth cyfansoddi darn o waith.

 
Cystadleuaeth arall sy’n sicr o ddenu diddordeb yw un sy’n cael ei threfnu ar y cyd gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i ysgrifennu pennod gyntaf nofel ar gyfer dysgwyr lefel Canolradd, ac mae hon yn un o lu o gystadlaethau cyffrous ar gyfer dysgwyr ar bob lefel, gan gynnwys cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn ei hun.
 
Mae modd cael golwg ar yr holl gystadlaethau drwy fynd i’r adran gystadlaethau ar ein gwefan.

 

Y Lle Celf

 

Mae cynlluniau cyffrous ar droed ar gyfer y Lle Celf eleni.  Efallai nad oes modd i ni gynnal arddangosfa arferol, ond fe fydd gennym ni arddangosfa rithwir arbennig iawn, fydd yn datblygu’r elfennau a grëwyd ar gyfer prosiect Epona y llynedd.  Gan weithio gyda chwmni 4Pi, bydd dwy arddangosfa’n cael eu creu, un yn arddangos 25 o weithiau gan artistiaid o dan 25 oed a’r llall yn arddangos 25 o weithiau gan artistiaid dros 25 oed.  Mae’r manylion a’r ffurflen gais i gyd ar ein gwefan.

 

Dyddiad cau

 

Gan ein bod yn dal i fyw mewn cyfnod o gyfyngiadau, bydd rhaid i bawb gofrestru ar-lein eleni, gyda fideos yn cymryd lle ein rhagbrofion arferol y tro hwn.  Bydd digon o gyfarwyddiadau ar ein gwefan i’ch helpu chi ar hyd y daith.  Dyddiad cau'r cystadlaethau llwyfan yw 17:00, dydd Llun 17 Mai a 17:00 ar ddydd Mawrth 1 Mehefin yw’r dyddiad cau ar gyfer y cystadlaethau cyfansoddi.