Cyhoeddi rhestrau byrion Gwobrau Mentrau Iaith Cymru

16/01/2020

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed, mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn cynnal noson wobrwyo fydd yn dathlu gwaith arbennig y mudiadau wrth hyrwyddo a chynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau yng Nghymru.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Noson Dathlu’r Mentrau Iaith yng Ngwesty’r Marine Aberystwyth ar Ionawr 22ain, 2020.

 

Mae'r gwobrau wedi ei noddi gan gwmni cyfreithwyr Darwin Gray a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

Y categoriau yw:

 

Technoleg

 

Mae’r Mentrau Iaith yn helpu i arwain y ffordd ym maes prosiectau technoleg ieithyddol. Er mwyn i’r Gymraeg barhau a ffynnu mae’n rhaid cyflwyno’r Gymraeg i fyd technoleg, a’i defnyddio’r dechnoleg honno. Hoffai’r Mentrau Iaith gyhoeddi enwau’r 3 prosiect sydd wedi cyrraedd rhestr fer categori Technolegyng Ngwobrau’r Mentrau Iaith; 
Clybiau Gemau Fideo, Menter Caerffili 
Apiau Magi Ann, Menter Iaith Fflint a Wrecsam 
Wici Môn, Menter Iaith Môn 
Diolch i S4C Clic am noddi’r categori.

 

Digwyddiad

 

Mae ein cyfraniad i greu a chefnogi digwyddiadau bywiog, addysgiadol a llawn hwyl yn amhrisiadwy i’n cymunedau. O wyliau mawr i glybiau achlysurol – mae digwyddiadau yn fodd i fwynhau’r Gymraeg. Hoffai’r Mentrau Iaith gyhoeddi enwau’r 3 digwyddiad sydd wedi cyrraedd rhestr fer yng Ngwobrau’r Mentrau Iaith; 
Tafwyl, Menter Caerdydd 
Sesh Sŵn, Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot 
Parti Ponty, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Diolch i gwmni marchnata Aqua am noddi’r categori.


Cydweithio â Phartner

 

Gorau gweithio cydweithio, a dyna wna pob Menter Iaith gyda nifer o wahanol bartneriaid – o fudiadau i fusnesau, cynghorau a chymunedau – er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau dros Gymru. Hoffai’r Mentrau Iaith gyhoeddi enwau’r 3 prosiect sydd wedi cyrraedd rhestr fer yng Ngwobrau’r Mentrau Iaith am eu gwaith cydweithio â phartneriaid; 
Gŵyl Canol Dre, Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr 
Fforwm Iaith Sirol, Menter Iaith Môn 
Cydweithio â Pyst, Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Diolch i brosiect Bro360 am noddi’r categori.


Datblygu Cymunedol 

 

Mae cymunedau yng nghalon y Mentrau Iaith, gyda phob Menter yn gweithio’n agos gyda’u cymunedau lleol i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg drwy amryw ffordd. Hoffai’r Mentrau Iaith gyhoeddi enwau’r 3 prosiect sydd wedi cyrraedd rhestr fer yng Ngwobrau’r Mentrau Iaith: 
Iwcadwli, Cered – Menter Iaith Ceredigion 
Meithrinfa Derwen Deg, Menter Iaith Conwy 
Profi, Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr 
Diolch i Ganolfan Cydweithredol Cymru am noddi’r categori.


Gwirfoddolwyr 

 

Fel mudiadau cymunedol, mae’r Mentrau Iaith yn cael eu harwain gan aelodau gwirfoddol o’r gymuned sy’n rhoi o’u hamser yn hael er mwyn y Gymraeg a’u cymunedau. Heb ein gwirfoddolwyr – y rhai sy’n helpu’n achlysurol, yn arwain clybiau neu’n gyfarwyddwyr – ni fyddai modd i’r Mentrau Iaith fodoli. 
Lloyd Evans, cadeirydd Menter Iaith Bro Ogwr 
Catherine Gent, gwirfoddolwr Menter Caerffili 
Bwrdd Cyfarwyddwyr Menter Iaith Conwy 
Diolch i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru am noddi’r categori.Bydd y rhestrau byrion yn cael eu cyhoeddi yn fyw ar raglen boreol Aled Huws ar BBC Radio Cymru o ddydd Llun, 13ain o Ionawr tan ddydd Iau 16eg o Ionawr, 2020. 

 

Mae’r Mentrau Iaith yn gweithio i gryfhau’r defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau dros Gymru a’n ceisio cynyddu’r nifer o siaradwyr i filiwn erbyn 2050 yn dilyn strategaeth Llywodraeth Cymru.


Dywedodd Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan: “Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cael eu henwebu i dderbyn gwobr. Rydyn ni’n buddsoddi dros £2.5 miliwn yn y Mentrau Iaith drwy’r Grant Hybu a Hyrwyddo’r Gymraeg. Heb gymorth gwirfoddolwyr, ni fydd modd i’r Mentrau Iaith gynnig yr amrywiaeth helaeth o ddigwyddiadau trwy Gymru i gyd. Mae’r digwyddiadau ac ymyraethau hyn yn holl bwysig wrth sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg. Diolch i bawb am eu hymroddiad.”