Cyhoeddi rhaglen Pentre Drama'r Eisteddfod

Sioe Undyn Stifyn Parri

Cafodd manylion rhaglen Pentref Drama'r Eisteddfod Genedlaethol ym Môn eu cyhoeddi, gyda'r arlwy eleni yn amrywio o’r comedi i brosiect Unnos.

Yn gartref i Theatr y Maes,Caffi’r Theatrau, Cwt Drama, a Sinemaes, mae’r rhaglen yn cynnig cwmpas eang o berfformiadau a digwyddiadau, gan roi llwyfan i nifer o elfennau artistig yn ystod yr wythnos.

 

Mae lle amlwg i gomedi yn rhaglen Theatr y Maes eleni, gyda’r actor, cynhyrchydd, canwr a brenin ‘showbiz’ Cymru, Stifyn Parri yn dod â’i sioe un-dyn arbennig i’r Maes.  Gyda straeon o bob math - o Brookside i Beverly Hills - dyma sesiwn llawn sgandal a straeon sy’n rhaid ei gweld.  Bydd y grŵp drama lleol, Theatr Fach Llangefni, yn ail-berfformio’u cynhyrchiad poblogaidd, ‘Romans’ yn y Theatr, ac mae hwn yn sicr o apelio at lawer iawn.  Ac wrth gwrs, erbyn hyn, mae pobl yn disgwyl gweld beth fydd gan y cwmni theatr abswrd, Kitsch ‘n’ Sync ar y gweill eleni, wrth iddyn nhw groesi’r bont i Fôn am y tro cyntaf.

 

Mae hi’n ben blwydd arbennig iawn ar Theatr Bara Caws eleni, wrth iddyn nhw gyrraedd y deugain, a braf fydd eu croesawu i’r Eisteddfod i ddathlu gyda ni.  Yn Eisteddfod 1976, daeth grwp o actorion anfodlon ynghyd â phenderfynu creu cwmni theatr newydd – Theatr Bara Caws –a gwelwyd y perfformiad cyntaf flwyddyn yn ddiweddarach yn Eisteddfod Wrecsam.  Bydd rhai o wynebau mwyaf cyfarwydd y cwmni’n dychwelyd at ei gilydd i berfformio ffars Emlyn Gomer, ‘Dim Byd Ynni’, yn Theatr y Maes o nos Sul i nos Fercher am 19:00.

 

 

Cawn gofio’r actor enwog o Fôn, JO Roberts, mewn sesiwn arbennig sy’n ddathliad o’i fywyd a’i waith, wedi’i drefnu gan ei deulu a phwyllgor drama’r Eisteddfod.

 

Syniadau newydd a hwyliog fydd gan Gynyrchiadau Leeway, wrth i ni gyflwyno sesiwn cwbl newydd i’r Eisteddfod, Sioeau Cerdd Cwta.  Dyma gyfle i weld pum sioe gerdd newydd deg munud yr un, cyfle gwych i unrhyw un creadigol roi tro ar greu sioe gerdd eu hunain.  Dyma awr o bleser pur i unrhyw un sy’n mwynhau’r math yma o beth.

 

Unnos

 

Un o uchafbwyntiau’r Eisteddfod y llynedd oedd prosiect Theatr Unnos, ac rydym yn hynod falch bod Cwmni’r Frân Wen yn dychwelyd atom i berfformio darn o theatr gyffrous a bywiog eto eleni.  20 awr i greu darn gwreiddiol o theatr a fydd yn cael ei berfformio’n fyw yn Theatr y Maes am 13:00 ddydd Mawrth 8 Awst. 

 

Unwaith eto eleni, noddir gweithgareddau Theatr y Maes gan Theatr Genedlaethol Cymru, ac mae’r berthynas bwysig sydd rhwng y sefydliad a’r Eisteddfod hefyd i’w gweld yn y bartneriaeth sy’n bodoli yn y Cwt Drama.

                                                                    

Bydd y Cwt Drama yn darparu llwyfan i waith newydd sy’n cael ei ddatblygu gan gwmnïau sy’n cynnwys Protest Fudr a Sherman Cymru a bydd cyfle i bobl o bob oed gymryd rhan mewn gweithgareddau megis gweithdai canu gydag Opera Genedlaethol Cymru.

 

Estron

 

Cawn fwynhau perfformiadau a chyflwyniadau amrywiol gan gwmnïau ac unigolion megis Cwmni Spectacle, Mair Tomos Ifans, Cwmni Bwci Bo, Cwmni Invertigo a llu o rhai eraill.  Nos Lun tan nos Wener am 18:00, bydd Theatr Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn cyflwyno ‘Estron’ drama newydd gan Hefin Robinson. Enillodd y ddrama'r Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, 2016. Cynhyrchiad amgen a chyfoes sy’n mynd â ni i fyd Alun, dyn ifanc sy’n delio â digwyddiadau ysgytwol, ac yn ceisio cysur gan ymwelydd o fyd arall.

 

Bydd Theatr Genedlaethol Cymru hefyd yn cydweithio gyda chwmnïau a chanolfannau er mwyn creu rhaglen o weithgareddau amrywiol yng Nghaffi’r Theatrau, y caffi lliwgar, clud, sy’n hafan ar faes y steddfod i gwmnïau theatr a dawns. Amserlen lawn y Caffi i’w gadarnhau.

 

Mae Sinemaes yn dychwelyd eleni, yn dilyn llwyddiant y llynedd.  Cydlynir y prosiect gan BAFTA Cymru gyda’r partneriaid canlynol: Y Gymdeithas Teledu Frenhinol, Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru,  Canolfan Ffilm Cymru, Chapter, BBC Cymru Wales, BFI Net:Work, Undebau’r Diwydiannau Creadigol yng Nghymru, Cwmni Pendraw, Gorilla, Into Film Cymru, S4C, TAC a Trosol, gyda chefnogaeth yr Eisteddfod a Chyngor Celfyddydau Cymru.

 

Sinemaes

 

Meddai Hannah Raybould o BAFTA Cymru, “Mae partneriaid Sinemaes yn gyffrous iawn i ddychwelyd i’r Maes am yr eildro eleni, gyda rhaglen sy’n dathlu’r ardal.  Mae gennym ffilmiau archif sy’n dangos ein harfordir ar ei gorau, gwneuthurwyr ffilm lleol a ffilmiau gyda chysylltiadau â’r gogledd - rhywbeth i bawb yn bendant.  Mae gennym 45 o weithgareddau yn ystod yr wythnos, o weithdai i bobl ifanc a premieres i sesiynau holi ac ateb gydag enillwyr BAFTA.  Hefyd, byddwn yn gwe-ddarlledu am y tro cyntaf eleni, diolch i gefnogaeth Cyngor y Celfyddydau, gyda chyfle i’r rheiny sy’n methu dod atom i fwynhau’r arlwy, a bydd gennym bedwar digwyddiad ymylol ar draws yr ynys.”

 

Sioned Edwards  sy’n gyfrifol ar rhan yr Eisteddfod  am drefnu’r Pentref Drama ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda trefnwyr y Cwt a’r Sinemaes yn ogystal âc aelodau y Pwyllgor drama lleol.  Nododd Sioned  “Mae’r Pentref wedi datblygu llawer dros y blynyddoedd diwethaf ac mae’n ardal ddeinamig a chyffrous, sy’n adlewyrchu’r diwydiant ffilm a theatr bywiog sydd gennym yng Nghymru.  Rydym yn ddiolchgar i Theatr Genedlaethol Cymru , sy’n noddi Theatr y Maes am eu cefnogaeth barhaus.  Mae’r cefnogwyr eraill yn cynnwys Cronfa Gari a Chyngor Celfyddydau Cymru.

 

Ychwanegodd Fflur Thomas ar ran Theatr Genedlaethol Cymru : “Rydym yn falch iawn eto eleni o’r cyfle i gael cydweithio gyda nifer o gwmnïau ac unigolion er mwyn cyflwyno gweithiau newydd, arbrofol a difyr. Mae’r cyflwyniadau  rhain yn amrywio o sioeau i blant a phobl ifanc,  i ddarlleniadau o waith mewn datblygiad ac i weithdai.  Maent yn ychwanegiadau diddorol i’r arlwy drama  eang ei apêl yr ydym wedi cynorthwyo i’w drefnu eleni. Braf fydd  cael bod yn rhan o’r bwrlwm a’r cyffro yn y Pentref Drama unwaith eto ym Môn.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru