Cyhoeddi rhaglen gyntaf Prifwyl AmGen

Cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol raglen wythnos gyntaf eu prosiect newydd, AmGen. Bwriad y prosiect yw rhoi blas o’r Brifwyl i bawb dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Mae o leiaf un gweithgaredd y dydd yn cael ei gynnal ar draws nifer o blatfformau gwahanol, ac mae’r Eisteddfod hefyd yn gweithio’n agos gyda rhaglenni fel Heno a Prynhawn Da, ynghyd â phapurau newydd fel Yr Herald Cymraeg a’r papurau bro, er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd cynifer o bobl â phosibl.
 
Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Ry’n ni’n falch iawn o gyhoeddi ein rhaglen gyntaf heddiw.  Mae’r ymateb i’r cyhoeddiad ddechrau’r wythnos wedi bod yn wych, ac mae nifer fawr o bobl wedi cysylltu â ni gyda syniadau neu’n awyddus i fod yn rhan o’r prosiect.
 
Fe fyddwn yn lansio pnawn Llun gyda sesiwn gyntaf Cerddi AmGen ein Prifeirdd, gyda fideo o gerdd newydd gan Guto Dafydd, sy’n sôn am fynd i gerdded yn ystod y cyfyngiadau  ar hyn o bryd.  Bydd y gerdd yn ymddangos ar blatfformau facebook a Twitter, ac yna’n cael ei dangos ar raglen Heno gyda’r nos, er mwyn i bawb gael ei mwynhau,
 
“Mae gennym ni sgwrs gyda Marged Tudur a Mari Emlyn am gyfrol Mari, Y Wal, nos Lun, a darlith am hanesion rhai o hen Eisteddfodau Caerdydd gyda Dylan Foster Evans nos Fawrth.  Nos Fercher, rydym yn cychwyn cwrs cynganeddu ar gyfer y rheini sy’n gyfarwydd â’r hanfodion ac yn awyddus i gamu ‘mlaen i’r lefel nesaf, yng nghwmni Emyr Davies.  Ac yna, cawn fwynhau Parti Gwrando llwyfan y Maes ar Trydar, pan fyddwn yn cyd-wrando ar albwm Dyddiau Du, Dyddiau Gwyn, gan Cowbois Rhos Botwnnog.
 
“Os y’ch chi’n poeni am eich gwallt yn ystod y cyfnod cloi, tiwniwch fewn i facebook bnawn Iau am sesiwn ar sut i drin gwallt, ac mae’r sesiwn hon yn arbennig o addas i ddysgwyr, cyn mwynhau ambell gân gan Sorela yn Tŷ Gwerin o Bell, a phigion gig y Pafiliwn.
 
“Gwyddoniaeth sy’n mynd â hi fore Gwener, wrth i’r Athro Andrew Evans gyflwyno’r cyntaf yn ei gyfres Arbrawf yn yr Ardd, ac yna cawn fwynhau cerdd newydd sbon arall yn y gyfres, Cerddi AmGen ein Prifeirdd, pan fydd Myrddin ap Dafydd yn dathlu cenhedlaeth newydd yn y teulu.

 

Arbrawf yn yr ardd


 
“Cwis fydd gan Maes B o Bell i’n diddanu ni nos Sadwrn, gyda Darllediad Argyfwng Maes B, a dydd Sul, tro’r plant fydd hi i gymryd drosodd yn sesiwn Pentref Plant AmGen, pan fyddwn yn mwynhau her goginio gyda Bedwyr a Magw.  Daw’r wythnos i ben gyda chôr yr Eisteddfod yn dod ynghyd – ar fideo – am y tro cyntaf ers wythnosau, i ymarfer. 
 
“Gobeithio ein bod ni wedi llwyddo i gynnig rhywbeth i bawb yn y rhaglen gyntaf.  Ein gobaith yw bod y rhaglen wythnosol yn cynnwys yr un cymysgedd eclectig ag ymweliad â’r Maes.  Fe fydd y rhaglen yn amrywio o wythnos i wythnos, ac fe fyddwn yn cyhoeddi rhaglen yr wythnos ganlynol bob dydd Gwener.”