Cyhoeddi enwau llywyddion 'Steddfod Conwy

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y flwyddyn nesaf.

Mae’r saith yn adnabyddus i bobl yr ardal, ac wedi’u gwahodd oherwydd eu cyfraniad i fywyd diwylliannol yr ardal a’r Gymraeg yn lleol:

 

Myrddin ap Dafydd yw golygydd, perchennog Gwasg Carreg Gwalch a phrifardd.  Mae’n un o hoelion wyth y gymuned, ac wedi cyhoeddi nifer o ddramâu, llyfrau ar lên gwerin ac amryw o lyfrau i blant, ynghyd â geiriau i sawl un o’n caneuon mwyaf adnabyddus.

 

Dyn busnes amlwg yw Ieuan Edwards sydd â’i gynnyrch dan faner Edwards o Gonwy wedi dod yn un o’r brandiau cig enwocaf yng Nghymru a thu hwnt.  Mae’n ŵr busnes arloesol a blaengar sydd wedi parhau’n drwi i’w wreiddiau a thraddodiadau Dyffryn Conwy.

 

Mae Dafydd a Catherine Lloyd Jones yn amlwg iawn ym myd cerddoriaeth yn Sir Conwy.  Mae’r ddau wedi cyfrannu’n helaeth i’r Eisteddfod ac i ddiwylliant eu bro am flynyddoedd lawer.

 

Cyn athrawes gerddoriaeth yn Nyffryn Conwy yw Maureen Hughes:  a chyn-bennaeth ar ysgolion cynradd Maenan a Rowen, bu’n hyfforddi Côr Merched Carmel, ac mae’n feirniad cerdd amlwg ac uchel ei pharch.

 

Mae Catherine Watkin wedi cyfrannu’n fawr at hyfforddi pobl ifanc yr ardal drwy’r blynyddoedd. Mae’n osodwr cerdd dant a gwerin blaenllaw, ac yn arwain parti meibion Hogie’r Berfeddwlad, sy’n enillwyr cenedlaethol, ers bron i ugain mlynedd.

 

Yn un o gyn-ddetholwyr Y Lle Celf, mae Cefyn Burgess yn adnabyddus am ei waith tecstiliau wedi’u gwehyddu a deunyddiau ar gyfer y cartref gan gynnwys blancedi, cwiltiau a chlustogau sy’n ailddehongli’r traddodiadol mewn ffordd gyfoes iawn.

 

Unigolion allweddol

 

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’n bwysig cydnabod cyfraniad unigolion allweddol i ddiwylliant bro’r Eisteddfod.  Dyma bobl sy’n gweithio’n ddiflino drwy’r amser, os yw Eisteddfod ar y gorwel ai peidio.  Heb y bobl yma, byddai’r ardal yn dipyn tlotach ei diwylliant. 

 

 

“Braf hefyd yw nodi bod amryw o bobl busnes amlwg ar y rhestr eleni, sydd nid yn unig yn ymroddedig i’i iaith a’n diwylliant ond hefyd i ddyfodol economaidd y sir.

 

“Felly, wrth gyhoeddi enwau’r Llywyddion Anrhydeddus ar gyfer y flwyddyn nesaf rydym yn diolch iddyn nhw i gyd am eu hymroddiad, eu gwaith, eu cefnogaeth a’u brwdfrydedd dros y blynyddoedd.  Edrychwn ymlaen at gydweithio dros y flwyddyn nesaf wrth i’r Eisteddfod agosáu.”