Cyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy yn agosau

Gyda dim ond pythefnos i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Conwy, mae’r trefnwyr yn paratoi am ddiwrnod i’w gofio.

Cynhelir y Cyhoeddi yng Nghonwy, gyda llwyfan arbennig yn Sgwâr Lancaster, yng nghanol y dref ar gyfer perfformiadau gan ysgolion lleol, a chriw Cyw a’i Ffrindiau S4C, gan roi blas o’r hyn sydd i ddod y flwyddyn nesaf yn yr Eisteddfod ei hun.

 

Yn unol â thraddodiad, cynhelir gorymdaith ddechrau’r prynhawn, gan gynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau a chymdeithasau lleol ynghyd â Gorsedd y Beirdd, i groesawu’r Eisteddfod i’r ardal, a chyflwyno’r ardal i’r Eisteddfod.  Bydd yr orymdaith yn cychwyn o Barc Bodlondeb toc ar ôl 14:00 a cherdded drwy’r dref cyn dychwelyd i’r Parc, lle y cynhelir pinacl y diwrnod sef Seremoni’r Cyhoeddi ei hun, gan roi cyfle i drigolion ac ymwelwyr weld un o seremonïau lliwgar yr Orsedd.

 

Yn hanesyddol, mae’n rhaid cyhoeddi bwriad Eisteddfod i ymweld ag ardal o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn cychwyn y Brifwyl.  Yn ogystal, dyma pryd y cyhoeddir y Rhestr Testunau, sef y rhestr o gystadlaethau a gwybodaeth i unrhyw un sy’n dymuno mynd ati i gystadlu'r flwyddyn nesaf. 

 

Yr Archdderwydd, sef pennaeth yr Orsedd sy’n arwain y seremoni bwysig hon, gyda chadeirydd y pwyllgor gwaith lleol, Trystan Lewis, yn cyflwyno’r copi cyntaf o’r Rhestr Testunau i’r Archdderwydd.  Unwaith y mae’r copi wedi’i rannu, mae’r wybodaeth yn gyhoeddus a’r gyfrol yn mynd ar werth mewn siopau ar hyd a lled Cymru.

 

Bydd criw o enethod ifanc y dalgylch yn cymryd rhan yn y seremoni hefyd, sef merched y Ddawns Flodau.  Mae’r Ddawns yn rhan liwgar o holl seremonïau’r Orsedd, a chriw o enethod 8 i 10 oed o ysgolion lleol sydd yn perfformio’r ddawns a seiliwyd ar batrwm casglu blodau o’r caeau.  Mae’r merched wedi bod wrthi’n ymarfer ers wythnosau, a chawn gyfle i fwynhau’r perfformiad ym Mharc Bodlondeb fel rhan o’r seremoni.

 

Bydd amryw o weithgareddau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos er mwyn codi ymwybyddiaeth am ymweliad yr Eisteddfod ag ardal Sir Conwy am y tro cyntaf ers bron i chwarter canrif.  Mae’r rhain yn cynnwys sesiwn farddoni Mabolgerddi, a gynhelir yng Nghanolfan Bro Aled, Llansannan, nos Fawrth 3 Gorffennaf, dan ofal y Meuryn, Twm Morys. 

 

Cynhelir Twmpath yn Glasdir, Llanrwst, nos Wener 6 Gorffennaf, ac yn dilyn y Cyhoeddi, bydd Tecwyn Ifan yn perfformio yn Oriel Conwy, Academi Frenhinol Gymreig, Conwy, nos Sadwrn, i gloi diwrnod arbennig. 

 

Yn ogystal â’r Cyhoeddi, cynhelir Cymanfa Ganu yng Nghapel Seion, Llanrwst, nos Sul 8 Gorffennaf am 18:00, ac mae croeso cynnes i bawb ymuno yn y noson honno hefyd.  Rhaglenni ar gael am £5 o Bys a Bawd, Llanrwst, Siop Lewis, Llandudno neu wrth y drws.

 

Meddai Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Trystan Lewis, “Bwriad y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth o’r hyn sydd i ddod ymhen blwyddyn a rhoi blas i bobl ifanc am beth i’w ddisgwyl yn yr Eisteddfod.  Bydd hefyd yn gyfle i ni roi llwyfan i rai o ddoniau’r ardal, a gobeithio y bydd hyn yn eu hannog i gystadlu yn yr Eisteddfod ei hun ymhen y flwyddyn.

 

“Rydym wedi bod wrthi’n gweithio’n galed yn lleol ers misoedd lawer yn codi ymwybyddiaeth ac arian a braf yw gweld bod cymaint o gefnogaeth yma i’r Eisteddfod yn barod.  Diolch i bawb sydd eisoes wedi bod yn rhan o’r paratoadau.  Mae’n argoeli’n arbennig o dda ar gyfer y misoedd nesaf, a gobeithio y daw pobl o Gymru gyfan atom i fwynhau’r Cyhoeddi ymhen pythefnos.”

 

Pwysig i’r economi a’r diwylliant

 

Dywedodd Cyng. Gareth Jones, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Mae cael yr Eisteddfod yn Sir Conwy yn bwysig i ni nid yn unig o safbwynt yr economi, fel nifer o’r digwyddiadau mawr a gynhelir yma, ond mae hefyd yn hollbwysig i ni o safbwynt diwylliant, addysg a’r iaith Gymraeg.  Rydym yn gobeithio y bydd trigolion lleol yr ardal yn frwdfrydig ac yn cymryd y cyfle i fod yn rhan o’r digwyddiad cenedlaethol pwysig hwn.

 

“Mae seremoni’r Cyhoeddi yng Nghonwy’n ddigwyddiad gwych i gyhoeddi – yn lleol a chenedlaethol – ein bod ni’n edrych ymlaen yn arw at ymweliad yr Eisteddfod â Sir Conwy yn 2019.  Ac mae hefyd yn flas o’r hyn fydd i ddod ymhen y flwyddyn.”