Cyhoeddi cynlluniau gwerth £50 miliwn i drawsnewid gwasanaeth iechyd digidol

Mae’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynlluniau gwerth £50 miliwn i drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal digidol yng Nghymru.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys creu swydd Prif Swyddog Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal a chorff newydd o fewn Gwasanaeth iechyd Cymru i ddarparu gwasanaethau digidol cenedlaethol, gyda chymorth £50 miliwn o gyllid newydd. 

 

Bydd y Prif Swyddog Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal yn diffinio’r safonau cenedlaethol ar gyfer meddalwedd a gwasanaethau digidol, fel rhan o’r gwaith o symud at strwythur digidol agored, ar draws yr holl systemau digidol. Bydd hefyd yn cynghori Llywodraeth Cymru ar ei strategaeth ddigidol ac yn arwaith y proffesiwn digidol, a bydd hefyd yn eiriolwr ar ran iechyd a gofal digidol yng Nghymru. 

 

Bydd Gwasanaethau Gwybodeg Gwasanaeth Iechyd Cymru yn newid i fod yn gorff newydd ar ei ben ei hun o fewn y Gwasanaeth Iechyd, gan adlewyrchu pwysigrwydd y maes digidol a data mewn gofal iechyd yn yr oes fodern. Bydd y corff newydd yn Awdurdod Iechyd Arbennig, yn yr un modd ag Addysg a Gwella Iechyd Cymru, a sefydlwyd yn ddiweddar.  Bydd ganddo gadeirydd a bwrdd annibynnol, a benodir gan Weinidogion Cymru. 

 

Mae Cymru Iachach, cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal, yn nodi bod datblygu gwasanaethau digidol yn allweddol er mwyn darparu gwasanaethau sy’n addas at y dyfodol. Yn ogystal â chryfhau arweinyddiaeth a threfniadau cyflawni, mae Cymru Iachach yn ymrwymo i gynyddu’r buddsoddiad mewn datblygiadau digidol yn sylweddol. Bydd cronfa newydd, a fydd yn werth £50 miliwn, yn cael ei sefydlu er mwyn buddsoddi mewn blaenoriaethau digidol ar themau yn cynnwys Trawsnewid gwasanaethau digidol i gleifion a’r cyhoedd, trawsnewid gwasanaethau digidol i weithwyr proffesiynol, Buddsoddi mewn data a gwybodaeth ddeallus a Moderneiddio dyfeisiau a symud i wasanaethau cwmwl, Seiberddiogelwch a chadernid. 

 

Mae’r Gweinidog Iechyd hefyd wedi comisiynu pedwar adolygiad strategol o iechyd a gofal digidol yng Nghymru. Bydd hynny’n arwain at gyhoeddi, y flwyddyn nesaf, Gynllun Seilwaith Digidol i Gymru, Cynllun Gweithlu Digidol, Strategaeth Fasnachol a Strategaeth Gyfathrebu. 

 

Gweledigaeth hirdymor

 

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Vaughan Gething: ‘Mae ein gweledigaeth hirdymor ar gyfer y GIG, Cymru Iachach, yn tanlinellu pwysigrwydd technoleg ddigidol i ddyfodol gofal iechyd. Mae iddi ran gwbl hanfodol yn y gwasanaeth iechyd i gyd yn ogystal ag mewn gofal cymdeithasol, ac mae’n rhoi’r grym i gleifion a’r cyhoedd allu rheoli eu hiechyd a’u llesiant eu hunain. 

 

Rwy am i bawb yng Nghymru gallu cael gafael ar wasanaethau iechyd a gofal digidol o’r radd flaenaf, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol, y cyhoedd a’r cleifion. 

 

Ydych chi'n hapus gyda gwasanaethau digidol y Gwasanaeth iechyd?

 • A.
  Hapus iawn
 • B.
  Hapus
 • C.
  Angen gwella
 • D.
  Angen gwella'n sylweddol

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

A
0%

B
0%

C
50%

D
50%


 

Dywedodd y Gweinidog y bydd swydd newydd ddigidol yn cael ei chreu,'‘Mae’r cynlluniau rwy’n eu cyhoeddi heddiw wedi’u llywio gan ddau adolygiad gan arbenigwyr. Bydd creu swydd Prif Swyddog Digidol yn cryfhau arweinyddiaeth, gan sefydlu safonau cyffredin i Gymru gyfan. Bydd sefydlu corff newydd yn y GIG a fydd yn canolbwyntio ar y maes digidol yn cryfhau’r gwaith o ddarparu gwasanaethau cenedlaethol. A bydd buddsoddiad ychwanegol o £50m mewn blaenoriaethau strategol yn cyflymu’r newidiadau."

 

Ychwanegodd Vaughan Gething, "Mae’r rhain yn newidiadau o bwys, ond mae rhagor o waith i’w wneud ac rwy wedi comisiynu adolygiadau pellach mewn meysydd sy’n flaenoriaeth. Rwy’n benderfynol y byddwn yn cynnal cyflymder y gwaith o drawsnewid, fel ein bod yn gallu defnyddio technolegau digidol newydd i roi budd i’r cyhoedd ac i gleifion yng Nghymru, a gwneud ein gwasanaethau iechyd a gofal yn gynaliadwy i genedlaethau’r dyfodol."