Cyhoeddi cyllid gwerth £1.4 miliwn i weddnewid neuadd farchnad Llandeilo

12/02/2020

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Fe gyhoeddodd Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, y bydd £1.4 miliwn yn cael ei gyfrannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru i weddnewid neuadd y farchnad yn Llandeilo.

Mae'r Cyngor yn disgwyl i'r prosiect gychwyn yn gynnar yn 2020, gan greu canolbwynt arloesol i fusnesau gwledig gyda mannau cyflogaeth pwrpasol ar gyfer busnesau gwledig bach a chanolig ac academi mentrau gwledig newydd.

 

Mae'n ffurfio elfen bwysig o strategaeth adfywio gwledig eang y Cyngor i gynnal a chreu cyfleoedd cyflogaeth a busnes mewn 10 maes allweddol ar draws Sir Gaerfyrddin er mwyn cefnogi a chryfhau'r economi wledig.

 

Caiff hyd at 45 o swyddi eu creu trwy wneud defnydd unwaith eto o'r adeilad rhestredig Gradd II.
Yn ogystal â darparu man i fusnesau, bydd y neuadd hefyd ar gael i'w llogi gyda mannau hyblyg ar gyfer digwyddiadau a marchnadoedd, a bydd yno gaffi bychan.

 

Yn ôl y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor a'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio, golyga lleoliad a maint yr adeilad ei fod yn fan delfrydol i fusnesau a grwpiau cymunedol.
“Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau ar y gwaith o wneud defnydd unwaith eto o'r adeilad rhestredig hanesyddol hwn," meddai. “Mae ein tîm datblygu economaidd wedi gweithio'n ddiflino i sicrhau cyllid allanol i gyflawni'r prosiect, a bydd yn hwb economaidd y mae angen mawr amdano yn un o'n prif drefi gwledig.

 

“Bydd y man hwn yn golygu y gall mwy o fusnesau dyfu a ffynnu gyda chyfleusterau modern, pwrpasol i weithio a chydweithio.”
Dywedodd Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol: “Mae'r adeilad hwn, sy'n bwysig o safbwynt pensaernïol ac sydd wedi gwasanaethu'r gymuned gyhyd, yn cael bywyd newydd, ac rwyf yn edrych ymlaen at ei weld yn ffynnu ac yn tyfu.
“Rydym am gefnogi busnesau lleol a datblygu canol ein trefi gwych – a bydd y buddsoddiad hwn yn helpu i greu cyfleoedd gwaith allan o eiddo gwag a denu mwy o bobl i'r dref – gan gynyddu nifer yr ymwelwyr.”

 

Cam mawr ymlaen

 

Dywedodd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Faterion Gwledig: “Mae creu mwy o gyfleoedd i gymunedau gwledig ffynnu yn elfen allweddol o'n strategaeth adfywio, ac mae'r datblygiad hwn yn Llandeilo yn gam mawr ymlaen yn ein cynlluniau. Wrth i ni weithio tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy i'n cymunedau gwledig, bydd cynlluniau fel hyn - sy'n cynnig cyfleoedd newydd ar gyfer swyddi a busnes - yn ein helpu i ryddhau mwy o botensial ar gyfer twf yn y dyfodol.”