Cyhoeddi blaenoriaethau ar gyfer coetiroedd Llywodraeth Cymru

25/07/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Ehangu coetiroedd Llywodraeth Cymru a gwella eu cyflwr ac amrywiaeth yw rhai o’r blaenoriaethau a gyhoeddwyd mewn adroddiad yr wythnos hon gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Cafodd yr adroddiad ei lansio yr wythnos hon gan Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd ar stondin Cyfoeth Naturiol Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru.

 

CNC sy’n rheoli’r coetiroedd yng Nghymru sy’n berchen i Weinidogion Cymru ar ran y genedl. Maen nhw’n gorchuddio ardal o 126,000 hectar - sef 6% o Gymru - sy’n cyflenwi oddeutu 50% o holl goed Cymru.

 

Yn ogystal â choed, mae’r ystâd wedi hen arfer datblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy, cynhyrchu a chynnal llwybrau a chyfleusterau ymwelwyr a chadw cynefinoedd, bywyd gwyllt a thrysorau archeolegol i enwi rhai yn unig. 

 

Fis diwethaf, cyhoeddodd y Gweinidog ei nod ar gyfer holl goetiroedd Cymru mewn cynllun coetiroedd i Gymru adfywiedig.

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru eisoes wedi adnabod tair blaenoriaeth allweddol ar gyfer ystâd coetir Llywodraeth Cymru er mwyn helpu trosglwyddo’r cynllun yn y 25 mlynedd nesaf.

 

Mae rhai o’r blaenoriaethau yn cynnwys cynyddu maint ardal y coetir ar yr ystâd a wella’i gyflwr a’r amrywiaeth, gan ei alluogi i addasu i ddigwyddiadau tywydd eithafol a newid hinsawdd ac i fod yn fwy gwydn i blâu ac afiechydon. 

 

Dywedodd Hannah Blythyn: "Mae ein coetiroedd yn gaffaeliad naturiol mawr i Gymru. Maen nhw'n hanfodol i'n hamgylchedd, o helpu i amddiffyn rhag llifogydd a gwella ansawdd yr aer i roi cysgod i dda byw. Maent yn cynhyrchu adnoddau ar gyfer diwydiannau allweddol yng Nghymru a mannau hamdden prydferth sy'n llesol i'n hiechyd a'n lles.

 

Rheoli ystad goed

 

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n rheoli ystad goed Llywodraeth Cymru ar ran pobl Cymru Mae'r datganiad hwn yn nodi pam mae angen ystâd goedwig gyhoeddus arnom ac yn ailddatgan ein hymrwymiad i ddatblygu ein coetiroedd ar gyfer y tymor hir, gan ategu'r hyn sydd newydd gael ei adnewyddu strategaeth, ' Coetiroedd i Gymru. Hoffwn ddiolch i staff CNC am eu gwaith caled parhaus yn gofalu am ein hystâd coetiroedd ac yn ei gwella bob dydd, drwy'r flwyddyn. "

 

Ychwanegodd Clare Pillman, Prif Weithredwr CNC: “Mae ein coetiroedd yn bwysig dros ben, yn darparu coed i ddiwydiant, swyddi ac amrywiaeth o gynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt a chyfleodd hamdden gwych i bobl sy’n hybu eu lles.

 

“Mae’r adroddiad hwn yn gosod pwrpas a rôl glir i ystâd coetir Llywodraeth Cymru a deg blaenoriaeth allweddol ar gyfer dyfodol disglair.

 

“Mae amcan y Gweinidog y bydd yr ardal goetir ar yr ystâd yn fwy mewn 25 mlynedd nag y mae heddiw yn gadarnhad ysgubol o’r rôl mae coetiroedd yn chwarae yn lles Cymru.

 

“Rydyn ni’n barod i godi i’r her a fydd yn cynyddu hyder yn y sector coedwigaeth yng Nghymru a thu hwnt, yn cefnogi swyddi a mentrau sy’n rhan hanfodol o economi wledig lewyrchus."