Cyfrifiad Cymru i'w gynnal ar-lein am y tro cyntaf

Bydd hi'n ofynnol i gartrefi ledled Cymru gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 a fydd yn giplun o natur y boblogaeth am flynyddoedd i ddod, gyda'r arolwg eleni yn cael ei gynnal yn bennaf ar-lein am y tro cyntaf.

Arolwg a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd sy'n rhoi'r amcangyfrif mwyaf cywir o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr yw'r cyfrifiad. Mae wedi cael ei gynnal bob degawd ers 1801, ac eithrio 1941.

 

Dyma fydd y tro cyntaf i'r cyfrifiad gael ei gynnal ar-lein yn bennaf. Bydd cartrefi yn cael llythyr â chod mynediad unigryw a fydd yn eu galluogi i lenwi'r cyfrifiad ar eu cyfrifiaduron, eu ffonau neu eu dyfeisiau tabled.

 

Dywedodd Iain Bell, Dirprwy Ystadegydd Gwladol y Swyddfa Ystadegau Gwladol: “Bydd cyfrifiad llwyddiannus yn sicrhau y gall pawb, o lywodraeth leol i elusennau, ddarparu gwasanaethau a chyllid ble mae eu hangen fwyaf. Gallai hyn olygu pethau fel meddygfeydd, ysgolion a llwybrau trafnidiaeth newydd. Dyna pam mae mor bwysig bod pawb yn cymryd rhan a pham ein bod wedi'i gwneud hi'n haws i bobl gwblhau'r cyfrifiad ar-lein ar unrhyw ddyfais, gan gynnig help a holiaduron papur i bobl os bydd angen.”

 

Bydd Diwrnod y Cyfrifiad yn cael ei gynnal ar 21 Mawrth 2021, ond bydd cartrefi ledled y wlad yn cael llythyrau â chodau ar-lein a fydd yn eu galluogi i gymryd rhan o ddechrau mis Mawrth.

 

Bydd y cyfrifiad yn cynnwys cwestiynau am eich rhyw, eich oedran, eich gwaith, eich iechyd, eich addysg, maint eich cartref a'ch ethnigrwydd. 

 

Sgiliau Cymraeg

 

O fewn cyfrifiad, bydd cwestiwn penodol i gartrefi am eu sgiliau Cymraeg hefyd. A gall y rhai sy'n dymuno cwblhau'r cyfrifiad yn Gymraeg wneud hynny ar-lein ac ar bapur. Mae botymau "Cymraeg" ac "English" ar gael er mwyn gallu newid rhwng yr ieithoedd ar unrhyw adeg ar-lein, ac ar bapur gallwch chi ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg ar yr un ffurflen.

 

Bydd y canlyniadau ar gael o fewn 12 mis, ond caiff cofnodion personol eu cadw'n ddiogel am 100 mlynedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.