Straeon o lawenydd a thristwch ar Ward Plant

10/02/2015

Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cyfres newydd ar S4C Ward Plant yn dechrau heno yn dod â holl lawenydd a thristwch y ddwy ward i'r sgrin gan ganolbwyntio ar hanes y plant ac arbenigedd a gofal y staff. Bu camerâu Teledu Chwarel ar y ddwy ward yn Ysbyty Gwynedd, Bangor dros gyfnod o dair wythnos y llynedd yn ffilmio'r gyfres o chwe rhaglen.

 

Mae Ysbyty Gwynedd, Bangor yn trin dros 5,000 o blant o ogledd orllewin Cymru bob blwyddyn. Y llynedd cafodd 3,949 o blant driniaeth ar Ward Dewi a 1,057 o blant ar Ward Minffordd – dwy ward yr ysbyty sy'n gofalu am blant yr ardal.

 

Mae cynhyrchydd Ward Plant, Sioned Morys, wedi bod yn ymwelydd â'r ysbyty dros y blynyddoedd diwethaf gan fod ei merch chwech oed, Begw, gael triniaeth gyson ar Ward Dewi a Ward Minffordd ers iddi gael ei geni.

 

"Dwi'n gwybod o brofiad mor galed mae'r nyrsys, meddygon a'r staff i gyd yn gweithio ar y ddwy ward ac mae'r gyfres hon yn fodd o dalu teyrnged iddyn nhw," meddai Sioned.

 

Byddwn yn cwrdd â chwech o blant yn rhaglen gynta'r gyfres gydag amrywiaeth fawr o oedrannau, o faban pum wythnos oed, Oliver Rutherford o Benllech, Ynys Môn a anwyd yn gynnar ar ôl 28 wythnos, i fachgen, 11 oed, Danny Noone o Benygroes, ger Caernarfon, sy'n cael llawdriniaeth ar ei glust.

 

Hefyd yn y rhaglen mae Elin Rowlands, naw oed, o Lanrhuddlad, Ynys Môn. Ers iddi gael diagnosis o leukaemia i'w salwch ym mis Gorffennaf 2013, mae Elin wedi cael triniaeth a gofal ar Ward Dewi a Ward Minffordd yn Ysbyty Gwynedd ac wedi treulio cyfnodau yn Ysbyty Blant Alder Hey, Lerpwl.

 

"Mae Elin yn wynebu blwyddyn arall o gemotherapi ac yn dioddef dipyn o ôl-effeithiau'r driniaeth," meddai ei mam, Alison. "Ond mae'n ferch ddewr, byth yn cwyno. Mae'n cymryd popeth mae'r meddygon a'r nyrsys yn ei ddweud i mewn heb unrhyw banig ac anaml iawn y bydd hi'n crio.

 

"Mae'n teimlo dros y plant eraill sy'n sâl er nad yw eu cyflwr nhw, gan amlaf, mor ddifrifol â'i sefyllfa hi ei hun. Gan ei bod hi'n deall beth mae plant gyda salwch yn mynd drwyddo, mae am fod yn nyrs ei hun rhyw ddiwrnod," meddai Alison, sydd wedi rhoi'r gorau i'w swydd yn rhedeg cylch meithrin er mwyn gofalu am Elin.

 

Oherwydd ei salwch, mae Elin wedi colli bron blwyddyn o ysgol ac mae wedi gorfod rhoi'r gorau i'w diddordebau o nofio a dawnsio. "Ond drwy'r cyfan mae Elin yn dal yn bositif," meddai Alison. "A dweud y gwir mae Elin ei hun yn nerth mawr imi yn ogystal â'm gŵr, Meurig a'r plant hŷn, Llŷr, Einir ac Ifan, sydd i gyd yn eu harddegau.

 

"Mae staff Ysbyty Gwynedd, yn enwedig Nyrs Eleri Roberts, wedi bod yn gefn mawr i Elin. Mae cefnogaeth pobl leol hefyd wedi bod yn wyrthiol gan gynnwys plant y pentre' sy'n ffrindiau da i Elin ac mor ofalus ohoni," ychwanega Alison.

 

Mae'r gyfres yn dechrau heno am 8.25pm. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net