Cyfres newydd yn adlewyrchiad gonest o fywyd ysgol wedi'r clo

14/01/2022

Categori: Newyddion

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Ysgol ni: Maesincla, mae’r camerau wedi bod mewn Ysgol arall yn Eryri, Ysgol Y Moelwyn, sef ysgol uwchradd ardal Blaenau Ffestiniog am ran helaeth o 2021.

Eto, mae’r ysgol yn dilyn dull arloesol o faethu – dull sydd wedi profi’n effeithiol gyda’r chydig dros 300 o ddisgyblion.

 

Maent yn dilyn y cynllun Nurture UK ac yn gweithio tuag at achrediad, ond yn ôl y Brifathrawes Mrs Eleri Moss: “Datblygu ac annog y disgyblion yw’r flaenoriaeth, yn hytrach na’r trywydd papur”.

 

Mae ambell drywydd all fod o ddiddordeb:

 

  • Disgrifiad gonest o fywyd ysgol cyn/yn ystod ac ar ôl cyfnod clo. Gyda bywyd yn ddigon heriol i bobl ifanc yn eu harddegau, beth fydd effaith a gwaddol cyfnod clo? Mae’r camerâu’n dal y cyfan, wrth i rai o’r aelodau mwyaf bregus a dylanwadol cymdeithas ddychwelyd i’r ysgol ym mis Chwefror/Mawrth 2021.

 

  • Roedd nifer uwch na'r cyfartaledd o ddisgyblion yr ysgol eisoes angen cymorth ychwanegol (30%) - ar ôl y pandemig, mae hyn wedi saethu i fyny eto ac mae cyfeiriadau at y cwnselydd ysgol a'r gwasanaethau cymdeithasol “yn mynd drwy'r to”.

 

  • Bydd Cwricwlwm Newydd yn cael ei gyflwyno i ysgolion Cymru o fis Medi 2022, gydag mwy o bwyslais ar lesiant, a roi i blant y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid. Oherwydd y cynllun maethu, mae Ysgol Y Moelwyn ar flaen y gâd o ran gweithredu’r newidiadau.

 

  • Wrth wynebu ansicrwydd am gynnal addysg yn y dosbarth unwaith eto, meddai Mrs Moss: "Da ni ddim wedi cael ein hyfforddi i ddysgu o sgrin. Da chi’n clywed ar y newyddion, ‘mae’r plant yn iawn, ma’ nhw’n cael addysg trwy laptop.’ Ond tydi o ddim cystal ag addysg fel da ni’n gallu cynnig mewn ysgol.”

 

  • Mae’r Ysgol wedi penodi Swyddog Cynhwysiad a Theuluoedd, Mr Dan Bell. Mae gan Mr Bell, cyn bêl-droediwr semi-pro a fu unwaith yn chwarae i dîm dan 16 Manchester United, allu naturiol gyda'r disgyblion. Mae ei sgiliau hyfforddi / mentora wedi helpu rhai o’r disgyblion mwyaf cythryblus i ail-gysylltu. Mae ei ddrws bob amser ar agor. Cymeriad tebyg i Mr Wyn o Ysgol Ni: Maesincla.

 

Mae hefyd ddigonedd o straeon personol, teimladwy a fydd yn datblygu dros y gyfres: y ffrindiau oes Chloe ac Enfys sy'n methu cadw ar wahan - nac o'r ysgol chwaith, y ddisgybl disglair a gwych Beti sy'n brwydro i gael diagnosis ADHD, Emily sydd bellach wedi mynd ‘mlaen i’r coleg i ddilyn ei breuddywd o fod yn weithiwr cymdeithasol er gwaethaf delio â digartrefedd tra yn yr ysgol, Tom o flwyddyn 9 sydd ben a sgwyddau uwchben yr athrawon a'r cymeriad carismataidd Osian Aled.