Cyfres ddrama newydd Parch yn dechrau

28/05/2015

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfres ddrama gyntaf Fflur Dafydd yn dechrau nos Sul, 31 Mai ar S4C - cyfres ddwys ac ysgafn hon fydd yn ein harwain ar siwrnai ddirdynnol.

 

Mae Fflur wedi hen ennill ei phlwyf fel awdur, ac wedi cipio'r Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae hi hefyd yn gyfansoddwraig, darlithydd a chantores.

 

Ficer yw prif gymeriad Parch, Myfanwy Elfed, ond er hynny nid drama am grefydd yw'r gyfres yn ôl Fflur Dafydd, sy'n wreiddiol o Landysul ond sydd bellach yn byw yng Nghaerfyrddin.

 

"Mae Myfanwy'n fenyw ac yn fam gyntaf, ac yn ficer wedyn. Mae stori Myfanwy'n nodweddiadol o hanes nifer o ferched, sy'n ceisio'u gorau i fagu teulu tra'n gwneud cant a mil o bethau eraill," dywed Fflur sy'n 36 oed, ac yn fam i ddwy o ferched, dwy a phedair oed.

 

Pan dderbynia Myfanwy newyddion fod ganddi gyflwr ar ei hymennydd, mae ei hagwedd tuag at fywyd yn newid. Mae'n edrych ar y byd mewn modd gwahanol, a chaiff ei pherthynas â'i theulu ei siglo.

 

Ond er bod y testun yn dywyll a dwys, nid yw'r ddrama yn un drom, yn ôl Fflur. Mae'r newidiadau yn ymennydd Myfanwy'n golygu ei bod yn cael rhithiau difyr a lliwgar, ac mae hyn yn aml yn arwain at olygfeydd mwy ysgafn.

 

Y real a’r swreal

 

"Mae'n anodd rhoi genre ar fy ngwaith, ond dwi'n hoff o gyfuno'r real a'r swreal," meddai Fflur. "Mae cymeriadau Parch i gyd â rhyw elfen absẃrd yn perthyn iddynt."

 

Teimla Myfanwy fod y byd yn ei herbyn; mae ei pherthynas â'i gŵr a'i phlant yn fregus, ac nid yw'n gallu rhannu'r newydd am ei hafiechyd gyda nhw. Mae Myfanwy yn cwestiynu pwrpas bywyd, ac yn agosáu at ymgymerwr y pentre', Eurig.

 

Mae Fflur ei hun yn briod ag Iwan sy'n ymgymerwr, ac mae wedi bod yn cydweithio'n agos gyda ficer go iawn wrth lunio'r gyfres, sef ficer o blwyf Llanddulas a Llysfaen.

 

Adborth

 

"Mae cael adborth fy ngŵr Iwan, a'r Parchedig Manon Ceridwen James, wedi bod yn hanfodol wrth greu'r ddrama. Mae'r ficer a'r trefnwr angladdau yn ffigyrau mor allweddol mewn cymdeithas, yn enwedig wrth gynorthwyo pobl i ddod i delerau â galar, ac mae hi'n bwysig iawn fod hynny'n cael ei bortreadu'n gywir ar y sgrin."

 

Ond pwy fydd yn cynnig cysur i Myfanwy yn ystod y cyfnod anodd hwn? Cawn wylio hynt a helynt Myfanwy bob nos Sul, wrth iddi hi gwestiynu ei ffydd, a'i pherthynas â'i theulu a'i ffrindiau.