Cyfnod tyngedfennol i S4C, meddai Huw Jones

21/07/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cadeirydd Awdurdod S4C wedi datgan bod sicrhau arian digonol i’r sianel yn hanfodol er mwyn ei galluogi i wynebu heriau darlledu’r dyfodol. Daeth ei sylwadau yn dilyn cyhoeddi adroddiad blynyddol y Sianel. 

 

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones fod hi’n gyfnod tyngedfennol i’r Sianel, “Mae’r Adroddiad hwn yn ymddangos ar adeg dyngedfennol yn hanes S4C wrth i’r Llywodraeth roi cychwyn i’r drafodaeth am ariannu ar gyfer y dyfodol. Gwelwn gynnydd sylweddol mewn gwylio o S4C ar y teledu ar draws Prydain. Yn ystod yr un cyfnod gwelwyd gostyngiad yng Nghymru, sydd ddim yn annhebyg i’r hyn a welodd nifer o sianelau gwasanaeth cyhoeddus eraill. Ar yr un pryd mae yna gynnydd mawr, yn ôl y disgwyl, mewn gwylio ar-lein. Mae ein hymchwil yn cadarnhau bod yna werthfawrogiad cryf o’r gwasanaeth y mae S4C yn ei ddarparu.”

 

Gwelwyd cynnydd o 10% yn y cyfanswm o wylwyr teledu wythnosol. Gwelwyd gostyngiad o 6% mewn gwylio teledu wythnosol yng Nghymru. Gwelwyd cynnydd o 31% yn niferoedd y sesiynau gwylio o gynnwys S4C ar-lein. 

 

Mae ffigyrau’r adroddiad yn dangos bod niferoedd y siaradwyr Cymraeg sy’n gwylio’r gwasanaeth teledu yng Nghymru wedi gostwng yn ystod y flwyddyn, tra bod y niferoedd sy’n gwylio y tu allan i Gymru wedi cynyddu’n sylweddol.

 

Defnyddio technoleg

 

Ychwanegodd Huw Jones, “Mae’n ymddangos ein bod yn edrych ar sefyllfa lle mae pobl sydd wedi symud allan o Gymru yn defnyddio technoleg i gadw mewn cysylltiad â’r bywyd Cymraeg a Chymreig mewn niferoedd cynyddol. Ond hefyd mae gwylwyr iau yn troi oddi wrth y sgrin deledu at gyfryngau newydd, ac mae Cymry ifanc ar gyfartaledd yn llai tebygol o ddefnyddio’r Gymraeg na phobl hŷn. Rhaid i S4C wynebu’r ddwy her yma yr un pryd – tra’n dal i ddarparu ar gyfer y gynulleidfa sy’n disgwyl arlwy cyson o ddeunydd newydd ar y sgrin draddodiadol. Bydd sicrhau cyllid digonol i gyflawni’r dasg amlochrog hon yn y dyfodol yn hanfodol.”

 

Her

 

Dywedodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, fod y flwyddyn ariannol ddiwethaf yn her i S4C, “Roedd 2014/15 yn flwyddyn heriol arall i staff S4C a’r sector cynhyrchu yng Nghymru, ac rwy’n ffyddiog bod casgliadau’r adroddiad yma’n dangos bod gwaith caled y blynyddoedd diwethaf yn dwyn ffrwyth mewn ffyrdd cadarnhaol iawn.

 

“Er y cynnydd amlwg yng nghyfanswm y gwylio ar y sgrin ac ar-lein, fyddwn ni ddim yn gorffwys ar ein rhwyfau, yn enwedig wrth i dueddiadau gwylio awgrymu bod llai o Gymry Cymraeg yng Nghymru’n defnyddio gwasanaethau Cymraeg. Ond gyda rhan sylweddol o gynulleidfa S4C yn gwylio o’r tu allan i Gymru, mae’n ymddangos bod niferoedd mawr yn gwerthfawrogi’n gwasanaeth fel modd o gadw cysylltiad â’u mamwlad, a’u mamiaith, yn ogystal â fel ffynhonnell o adloniant a gwybodaeth.’

 

Y flaenoriaeth

 

Ychwanegodd, “Y flaenoriaeth nawr yw cynnal safon y gwasanaeth er mwyn parhau i gynyddu poblogrwydd y cynnwys. Fydd hynny ond yn bosib os bydd gan y gwasanaeth arian digonol wrth gwrs, ac yn hynny o beth y mae’r cyfrifoldeb arnom i gyd i sicrhau bod annibyniaeth a chyllid digonol S4C yn cael ei ddiogelu i’r dyfodol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net