Cyfnod cyffrous i’r celfyddydau mewn ysgol newydd yn Y Bala

07/02/2019

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o ddatblygiad safle campws newydd Ysgol Godre’r Berwyn yn y Bala yng Ngwynedd, mae gofod pwrpasol ar gyfer y celfyddydau, gydag offer taflunio digidol modern yn cael eu gosod ar y safle a’r bwriad i ddechrau dangos ffilmiau mor fuan a phosib.

Yn ystod digwyddiad cyntaf ar y safle, daeth nifer fawr o bobl i fwynhau perfformiad gan y comedïwr Tudur Owen. Cyhoeddwyd ar y noson mai enw theatr y campws fydd ‘Neuadd Derek Williams’, gyda ‘Stiwdio Buddug James’ hefyd yn rhan o’r safle – yn deyrnged i ddau berson chwaraeodd rhan mor weithgar yn hyrwyddo gweithgareddau diwylliannol y cylch.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Gyda’r gwelliannau gwerth dros £10 miliwn ar safle Ysgol Godre’r Berwyn yn cael eu cwblhau, mae hyn yn gyfnod gwirioneddol gyffrous i’r ardal. Mae’n amlwg o’r digwyddiadau cymunedol cychwynnol sydd eisoes wedi eu cynnal ar y safle fod yna awydd gwirioneddol i wneud y mwyaf o’r cyfleusterau sydd ar gael.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, sy’n cynrychioli’r Bala ar Gyngor Gwynedd: “Roedd hi’n braf iawn hefyd gweld ymateb mor gadarnhaol i gyhoeddi mai Neuadd Derek Williams fydd enw’r prif safle – gwr a roddodd gymaint i ddathlu a meithrin doniau ifanc yr ardal ar hyd y blynyddoedd. Cyhoeddwyd hefyd y byddai Stiwdio Buddug James yn rhan o’r safle – un arall a roddodd oes o wasanaeth yn datblygu sgiliau perfformio cymaint o bobl ifanc y cylch.

 

“Y bwriad rŵan ydi mynd ati i wneud yn siŵr fod y ddarpariaeth sydd ar gael yn cael ei ddefnyddio i’r eithaf gan y gymuned leol. Dyna pam fod grwp yn cael ei ffurfio o blith trigolion lleol i benderfynu sut y dylen ni wneud y mwyaf o’r ddarpariaeth gelfyddydol gwych sydd ganddon ni yn Neuadd Derek Williams a Stiwdio Buddug James. Byddem yn falch o glywed gan unrhyw un o’r ardal sydd yn awyddus i gyfrannu ac i ddod yn rhan o’r grŵp.”

 

Bydd y grŵp o’r gymuned leol yn cydweithio gydag Ysgol Godre’r Berwyn a Chyngor Gwynedd i ddatblygu cynllun busnes ar gyfer Neuadd Derek Williams a Stiwdio Buddug James. Mae bwriad hefyd i gyflogi cydlynydd a fydd yn gyfrifol am farchnata a gweithio ar raglen o weithgareddau.

 

Lle i drigolion lleol

 

Meddai Bethan Emyr Jones, Pennaeth Ysgol Godre’r Berwyn: “Mae’n galonogol iawn fod nifer o aelodau o'r gymuned wedi cytuno i fod yn aelodau o'r grwp lleol. Bwriad y ddarpariaeth ydi cynnig lle i drigolion lleol ddod ynghyd i gymdeithasu ac i fwynhau amrywiol ddigwyddiadau a pherfformiadau.

 

“Roedd y cyngerdd cyntaf a gynhaliwyd yn y neuadd yn brofiad cadarnhaol iawn, ac roedd yn amlygu’r hyn mae’r neuadd yn gallu ei gynnig i’r gymuned ehangach. Y gobaith ydi adeiladu ar y llwyddiant yma gan sicrhau fod y gofod yn cael ei redeg er budd y gymuned a’r ysgol.”

 

Wrth i ragor o weithgareddau gael eu cynnal yn Neuadd Derek Williams a Stiwdio Buddug James, mae’r grŵp yn awyddus i glywed gan artistiaid lleol sydd â diddordeb mewn creu gweithiau neu arddangos gweithiau celf yn ardal y fynedfa.

 

Mae’r gofod yn cynnwys cyntedd agored gyda siop / bar ar gyfer achlysuron arbennig. Mae Neuadd Derek Williams yn cynnwys gofod all eistedd 300 o bobl ar gyfer cyngherddau gyda’r gofod sinema modern a fydd ar gael yn fuan yn y gwanwyn yn cynnwys lle i 120 o bobl eistedd.