Cyflwyno prosiectau amgylcheddol o Gymru yng Nghynhadledd COP26

29/10/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd prosiectau o Gymru sydd wedi’u cyflawni trwy harneisio byd natur er mwyn taclo'r argyfwng hinsawdd yn cael eu cyflwyno i gynulleidfa fyd-eang yng nghynhadledd COP26.dros y penwythnos.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymuno ag asiantaethau cadwraeth natur, diogelu'r amgylchedd a choedwigaeth y DU yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd yn Glasgow i dynnu sylw at sut y gall atebion sy'n seiliedig ar natur chwarae rhan flaenllaw wrth sicrhau dyfodol sero-net.

 

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflwyno dau brosiect o Gymru sy’n canolbwyntio ar atebion ar sail natur fel rhan o arddangosfa ar stondin y Grŵp Rhyngasiantaethol ar Newid Hinsawdd yn y Parth Gwyrdd, wedi’i lleoli yng Nghanolfan Wyddoniaeth Glasgow, ddydd Mawrth 2 Tachwedd.

 

Y cyntaf yw Grangetown Werddach, prosiect system ddraenio gynaliadwy a gynlluniwyd i reoli dŵr glaw yn well a gwneud y gymdogaeth amrywiol hon yng Nghaerdydd yn lle glanach a gwyrddach i fyw ynddi.
Yr ysgogiad y tu ôl i’r prosiect hwn, a gyflawnwyd trwy bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Caerdydd a Dŵr Cymru, oedd yr angen i leihau faint o ddŵr glaw sy'n mynd i mewn i system garthffosiaeth y brifddinas er mwyn gallu gwrthsefyll effeithiau newid yn yr hinsawdd a threfoli. Un o nodau eraill y prosiect oedd gwella'r ardal a’r mynediad i fannau gwyrdd trefol i'w thrigolion a'i chymudwyr.

 

Yn Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn y De ddwyrain, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â'r cwmni ynni Vattenfall ar gynllun rheoli cynefinoedd 25 mlynedd gwerth £3 miliwn, a gynlluniwyd er mwyn cefnogi bywyd gwyllt lleol, adfer cynefinoedd a gwella cadernid ecosystem y mawndir ar y safle sydd â 76 o dyrbinau. Rhoddir blaenoriaeth i adfer gorgorsydd, cael gwared ar blanhigfeydd conwydd a chynnal gwaith paratoi tir i adfer prosesau hydrolegol naturiol y mawndiroedd er mwyn storio a dal carbon.

 

Gan gydnabod y rôl hollbwysig a'r brys ar gyfer mynd i'r afael ag argyfwng bioamrywiaeth ynghyd â’r argyfwng hinsawdd, mae'r ddau brosiect yn dangos dulliau naturiol a chost-effeithiol o ddelio â rhai o heriau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd mwyaf y DU. Maent hefyd yn dangos sut y gellir cyflawni camau i addasu i newid yn yr hinsawdd a’i liniaru drwy ddatblygu gwytnwch adnoddau naturiol ac ecosystemau.
Mae'r arddangosfa yn rhan o raglen ehangach o ddigwyddiadau y bydd cydweithwyr CNC yn eu mynychu yn ystod pythefnos COP26. Bydd yn cynnwys pedwar digwyddiad Sioe Deithiol Ranbarthol ledled Cymru (rhwng 4 a 10 Tachwedd) yn pwysleisio enghreifftiau o arfer orau a chaniatáu cyfranogwyr I gyfrannu at drafodaethau pwysig ynghylch themâu Rhaglen Llywyddiaeth COP26.

 

Yr uchelgais yw ennyn diddordeb domestig a rhyngwladol cryf yn y broses o fabwysiadu’r ystod eang o ddulliau sy'n cael eu cymryd ar hyn o bryd yng Nghymru a'r DU i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd – gan gynnwys atebion sy'n seiliedig ar natur.

 

Meddai Clare Pillman, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mae’n ddigon hysbys erbyn hyn mai'r uwchgynhadledd bwysig hon ar yr hinsawdd fydd cyfle gorau’r byd i adeiladu dyfodol glanach a gwyrddach. Wrth i effeithiau newid yn yr hinsawdd gael eu gweld a'u teimlo ledled y byd, ac ar garreg ein drws, rhaid i ni fanteisio ar y cyfle hwn i gyflymu'r camau sydd eu hangen er mwyn atal unrhyw effeithiau pellach yn y dyfodol.
"Nawr mae’n bryd i bob gwlad a phob rhan o gymdeithas groesawu eu cyfrifoldeb i amddiffyn ein planed. Mae CNC yn edrych ymlaen at chwarae ein rhan dros y pythefnos nesaf, i dynnu sylw at y rôl gadarnhaol y mae Cymru eisoes yn ei chwarae wrth gyflawni'r uchelgais hon ar lwyfan byd-eang."
Ym mis Medi, lansiodd pum asiantaeth natur statudol y DU adroddiad newydd – Natur Bositif 2030 – sy’n nodi sut y gall y DU fodloni ei hymrwymiadau yn Addewid Natur yr Arweinwyr, a sicrhau bod adferiad natur yn chwarae rhan hanfodol yn y llwybr at Sero-Net.
Bydd canfyddiadau'r adroddiad ar y cyd yn cael eu hamlygu drwy gydol COP 26, er mwyn pwysleisio y bydd cyflawni ymrwymiadau natur yn sicrhau buddion enfawr i iechyd pobl, lles a'n heconomi, ac y bydd angen newid trawsnewidiol ar draws cymdeithas ac yn y ffordd rydym yn amddiffyn, gwerthfawrogi, defnyddio ac ymgysylltu â natur.

 

Sero-Net

 

Ychwanegodd Clare Pillman: "Mae adroddiad Natur Bositif 2030 yn pwysleisio'r angen i drin ein huchelgeisiau ar gyfer adfer natur a’r rhai ar gyfer newid hinsawdd fel blaenoriaethau cyfartal – mae angen i'r unigolion, busnesau, dinasoedd a llywodraethau hynny sy'n mynychu'r gynhadledd hollbwysig hon sy'n ymdrechu i fod yn Sero-Net ddod yn natur bositif hefyd.
"Ein huchelgais ar gyfer yr adroddiad hwn yn COP26 yw cyflwyno’r enghreifftiau gorau o brosiectau sy’n canolbwyntio ar atebion naturiol o bob rhan o'r DU, gan dynnu sylw cynulleidfaoedd newydd at sut y gall natur ddarparu atebion pwysig i’r newid yn yr hinsawdd a helpu i sicrhau gwelliannau amgylcheddol er budd cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol."