Cyfleoedd i bobl Gwynedd fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau ar-lein

Mae sefydliadau celfyddydol yng Ngwynedd wedi ymateb i'r argyfwng hwn yn adeiladol trwy gynnig gweithgareddau i bobl ifanc ar y We.

Mae’r coronafeirws wedi gorfodi pob un ohonom i addasu’n ffordd o fyw dros yr wythnosau diwethaf, mae pob rhan o gymdeithas wedi ei effeithio ond mae ein gweithwyr allweddol yn brwydro’n galed i’n cadw’n ddiogel ac yn iach.
 
Gyda’r angen i ymbellhau’n gymdeithasol neu hunan ynysu mae sector y celfyddydau wedi ei effeithio fel pawb arall, gyda chanolfannau ac ymarferwyr celfyddydol wedi eu taro.
 
Theatrau, orielau a sinemâu wedi cau dros dro, gweithgareddau celfyddydol wedi dod i stop a llawer o artistiaid llawrydd bellach yn ddi-waith. Mae’n gyfnod heriol i’r sector, mae llawer o fudiadau yn ymdrechu i ymgeisio am arian i’w cefnogi ac yn edrych am ddulliau amgen o weithredu.
 
Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am y celfyddydau: “Yng nghanol y sefyllfa ryfedd a phryderus yma, mae’r celfyddydau yn bwysig i’n iechyd a’n llesiant. Maent yn cynnig cyfle i fod yn sylwgar, yn actif, i ddysgu pethau newydd ac i gysylltu, rhannu a rhoi gyda ffrindiau a theulu.”
 
Meddai Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd: “Draw ar wefan Gwynedd Greadigol, rydym yn rhannu syniadau, ysbrydoliaeth ac awgrymiadau o sut y gall pobl gyflawni’r Pum Ffordd at Les a’r Celfyddydau i gadw’ch hun yn feddyliol iach yn ystod y cyfnod anodd yma, ac mae hefyd adnoddau pellach ar gael ar fyrddau Pinterest yma.
 
“Er gwaetha’r heriau sy’n wynebu sector y celfyddydau mae creadigrwydd, dychymyg a syniadau cyffroes yn arwain at ddulliau newydd o weithio a chyrraedd pobl ar-lein a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol.”
 
Mae cwmni Dawns i Bawb yn gweithio’n galed i barhau i gynnig gweithgareddau i bobl Gwynedd fwynhau o gartref. Eglurodd Catherine Young, Cyfrawyddwr Artistig y cwmni.
 
“’Da ni wedi addasu ein ffordd o weithio ac yn cynnal gweithgareddau dawns ar y we bellach. Mae ein cynllun Migldi Magldi yn cynnig sesiynau dawns a chanu yn y Gymraeg i blant bach,” meddai.
 
“Rydym hefyd yn gobeithio prynu dyfeisiadau llechen i gartrefi er mwyn ceisio taclo unigrwydd cymdeithasol trwy ddawns. Byddwn yn cynnig cyfle i deuluoedd gadw mewn cysylltiad a dawnsio gyda’i gilydd. Mae parhau â’n gwaith yn holl bwysig i ni fel cwmni, gobeithio ei fod yn helpu ein cymunedau yn ystod y cyfnod anodd yma.”
 
Cwmni arall sy’n addasu eu ffordd o weithio yw Canolfan Gerdd William Mathias.

 

Cyrraedd pobl newydd


 
Dywedodd Meinir Llwyd Roberts, Cyfarwyddwr y cwmni: “Yng nghanol y cyfnod heriol yma rydym yn falch ein bod wedi gallu trosglwyddo nifer o’n gweithgareddau ar-lein gan ein galluogi i gadw cysylltiad gyda’n cynulleidfa a chyrraedd bobl newydd.
 
“Mae nifer o’n disgyblion o bob oed bellach yn derbyn eu gwersi un i un dros Skype a nifer  o deuluoedd wedi cofrestru ar gyfer ein darpariaeth Camau Cerdd ar-lein i blant 0-4 a 4-7oed. Mae tiwtoriaid ein prosiect Sgwrs a Chân hefyd yn brysur yn recordio sesiynau o’u cartrefi ac rydym yn e-bostio linc i sesiwn newydd bob wythnos i nifer o oedolion. Ag eithrio y gwersi un i un mae’r gweithgareddau rhain yn rhad ac am ddim ac mae croeso i unrhyw un sydd a diddordeb mewn gwybod mwy e-bostio post@cgwm.org.uk”
 
Mae cwmni theatr y Frân Wen hefyd wedi ymgartrefu ar y we ac yn cynnig cyfleodd i bobl ifanc gadw mewn cyswllt, mynegi eu hunain a chyd greu yn ddigidol.
 
"Mewn cyfnod o hunan-ynysu, mae ymgysylltu yn bwysicach nag erioed i iechyd, lles a chreadigrwydd ein cymunedau," meddai Gethin Evans, Cyfarwyddwr Artistig Frân Wen.
 
“Mae'n bleser pur i gydweithio gyda mwy o bobl ifanc nag erioed yn ystod yr wythnosau diwethaf - mae'r egni, positifrwydd a'r brwdfrydedd wedi bod yn heintus.
 
“Rydym yn falch iawn o amrywiaeth ein rhaglenni presennol a’r ystod o bobl anhygoel sy’n rhan ohonyn nhw.  Yn dilyn llwyddiant y rhaglen llynedd rydym yn recriwtio ar gyfer y prosiect Llwybrau Llachar ar hyn o bryd sydd yn raglen datblygu greadigol arbennig ar gyfer pobl ifanc gydag anghenion ychwanegol. Fel rhan o ddatblygiad ein cartref newydd ym Mangor, mae gweithdai ysgrifennu drama Nythu yn parhau gyda chymuned o bobl hyn yn y ddinas.
 
“120960 yw prosiect dyfeisiedig Cwmni Ifanc Frân Wen a’u hymgais cyntaf ar greu theatr ddigidol. Gyda thros 35 o bobl ifanc yr ardal yn rhan o’r prosiect bydd y digwyddiad digidol byw yn rhoi llwyfan i ymateb creadigol y criw ifanc i fywyd yn y Gymru newydd sydd ohoni. Dechreuodd y broses 120960 munud ar ôl i'r achos cyntaf o’r coronfeirws cael ei gadarnhau yn Wuhan, Tseina, ac mae’r cynhyrchiad yn archwilio’r byd yn ystod y 120960 munud nesaf.”  
 
Meddai Gwydion Outram, 16 o Gaernarfon, sy’n aelod o'r cwmni ifanc: "Mae bod yn rhan o 120960 yn gyfle i ni siarad efo'n gilydd fel pobl ifanc, a dwi'n meddwl bod hynny am helpu ni gyd achos 'da ni'n gallu cyfathrebu a rhannu syniadau. Mae'r cynhyrchiad yn gyfle i ni leisio ein barn ar y sefyllfa eithriadol yma o hunan-ynysu."
 
Mae celf weledol hefyd yn chwarae ei ran yn ystod y pandemig a mae Mari Gwent, un o artistiaid cymunedol Gwynedd, a fu’n cynnal cynllun celf pontio’r cenedlaethau gyda trigolion Penygroes, Dyffryn Nantlle cyn i’r feirws daro am fod arddangos darn o waith celf y cynllun yn Ysbyty Enfys, Bangor. Er bod rhaid gohirio’r gweithdai ym Mhenygroes braf yw cael cyfrannu gwaith celf o’r prosiect i’r ysbyty i helpu creu amgylchedd groesawgar a chartrefol i gleifion COVID-19 Gwynedd.
 
Os hoffech ddysgu mwy am pa gyfleoedd sydd ar gael i fwynhau a chyfranogi yn y celfyddydau ewch i www.gwyneddgreadigol.com a dilynwch ni ar Facebook (Gwynedd Greadigol-Creative Gwynedd) a Twitter (@CelfGwyneddArts). Os oes gennych wybodaeth am gynllun celfyddydol neu waith creadigol yr hoffech i ni ei rannu ar eich rhan e-bostiwch post@gwyneddgreadigol.com neu ffoniwch 01286 679721.