Cyfle unwaith mewn oes i ymuno â chôr ieuenctid ar daith i Alabama

Mae Urdd Gobaith Cymru bellach yn gwahodd ymgeiswyr i ymuno â chôr ieuenctid newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio i Alabama yn 2022.

I nodi canmlwyddiant y mudiad yn 2022 mi fydd Côr yr Urdd yn cael ei ffurfio er mwyn cynnig cyfle unwaith mewn oes i griw o bobl ifanc ddod at ei gilydd a pherfformio yn Alabama.
 
Mae Côr yr Urdd yn agored i bob unigolyn rhwng 18 a 25 oed. Nid oes angen bod yn aelod o gôr ar hyn o bryd, nac ychwaith i fod â phrofiad blaenorol o ganu mewn côr. Yr oll sydd angen i ymgeiswyr wneud ydi llenwi ffurflen gais ar-lein a chyflwyno recordiad byr erbyn y 14eg o Hydref 2021.
 
Cyhoeddwyd eisoes bod 16 o fuddugwyr gŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni yn cael y cyfle i ymuno â’r côr.
 
Daw’r cyfle yn sgil partneriaeth drawsatlantig yr Urdd gyda Phrifysgol Alabama ym Mirmingham (University of Alabama at Birmingham). Yn ogystal â threfnu fod Côr yr Urdd yn cael perfformio mewn cyngherddau yn Alabama ac yn dysgu mwy am y traddodiad canu gospel a hanes hawliau sifil yn Alabama, y bwriad yw i Côr Gospel UAB i berfformio yn ystod Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.
 
Ffurfiwyd perthynas rhwng Cymru a’r gymuned Affro Americanaidd ym Mirmingham, Alabama dros hanner canrif yn ôl yn dilyn ymosodiad terfysgol gan y Klu Klux Klan ar Eglwys y Bedyddwyr, 16th Street. Fel arwydd o gefnogaeth ac undod rhoddwyd ffenestr lliw i’r eglwys gan bobl Cymru, a hyd heddiw caiff ei hadnabod fel y ‘Wales Window’.

 

Cryfhau'r berthynas


 
Bu i ymweliad swyddogol Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd, a Gweinidog Addysg Cymru ar y pryd Kirsty Williams â’r eglwys a phobl ifanc Birmingham, Alabama yn 2019 gryfhau’r berthynas hon. O ganlyniad, roedd trefniadau taith Côr Gospel Prifysgol Alabama i ymweld â Chymru ac Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020 yn cael eu cwblhau pan fu’n rhaid gohirio’r cyfan wrth i Covid-19 ledaenu ar draws y byd.
 
Ond yn wyneb heriau’r pandemig, ffurfiwyd côr gospel rhithiol ar y cyd rhwng rai o aelodau’r Urdd a myfyrwyr UAB, ac i ddathlu Diolchgarwch ym mis Tachwedd 2020 daethant at ei gilydd i ganu yn y Gymraeg am y tro cyntaf, er mwyn rhyddhau addasiad o ‘Every Praise’ gan Hezekiah Walker, sef ‘Canwn Glod.’
 
Wrth i'r Urdd nesáu at ei chanmlwyddiant yn 2022 mae gan y mudiad gynlluniau uchelgeisiol i sicrhau bod Cymru’n cael effaith gadarnhaol a chodi ymwybyddiaeth mwy o bobl am Gymru, i gynnig profiadau rhyngwladol i bobl ifanc, i ddathlu cyfoeth diwylliannol Cymru yn ogystal â rhannu arfer da gyda chysylltiadau rhyngwladol yn sgil llwyddiant cynyddu’r defnydd, hyder a mwynhad o iaith leiafrifol.