Cyfle i holi am gwympo coed yng nghoedwig Cwmcarn a chau Ffordd y Goedwig

16/09/2014

Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl sy’n byw ger coedwig Cwmcarn, Caerffili neu sy’n ei mwynhau, i ddod draw i’r Canolfan Ymwelwyr ar Ddydd Sul 21 a Dydd Llun y 22 o Fedi rhwng 10yb - 2yh i ganfod mwy am y bwriad i gau Ffordd y Goedwig. Mae hwn yn angenrheidiol fel y gellir cwympo coed yno er mwyn ceisio taclo clefyd sy’n lladd coed llarwydd. Coed llarwydd yw 78% o’r coed sy’n tyfu ar hyd y ffordd.

 

Bydd Ffordd y Goedwig, sef ffordd saith milltir o hyd trwy goedwig Cwmcarn, yn cau Ddydd? Sul 2 Tachwedd 2014 er mwyn caniatáu i dimau fynd ati’n ddiogel i baratoi, cwympo a symud? mwy na 150,000 o goed heintiedig oddi ar fwy na 162 hectar (400 acer) o dir.

 

Bydd gweddill yr atyniad, gan gynnwys y ganolfan ymwelwyr, y mannau chwarae, y llwybrau troed a’r llwybrau beicio mynydd, ar agor fel arfer drwy gydol y flwyddyn.

 

Bu’n rhaid gwneud y penderfyniad anodd i gau ffordd y goedwig gan na fyddai hi’n ddiogel nac yn ymarferol i fodurwyr ei defnyddio a ninnau’n mynd ati i gwympo a chynaeafu coed yno.

 

Meddai Andy Schofield, Rheolwr Tir Rhanbarthol Cyfoeth Naturiol Cymru:

 

“Deallwn fod nifer o bobl yn bryderus ynglyn â’r gwaith cwympo ac maen nhw wedi holi pam mae’n rhaid inni gau’r ffordd. Dyna pam rydym wedi trefnu’r sesiynau yma.

 

“Gall pobl ddod draw a gofyn cwestiynau i’n staff ynglyn â’n gwaith a’n cynlluniau ar gyfer dyfodol y goedwig.

 

“Hefyd, rydym eisiau tawelu meddyliau pobl mai ein nod ar gyfer y goedwig yn yr hirdymor yw adfer a chyfoethogi’r ardal fel y gall barhau i fod yn atyniad gwych, yn ogystal â pharhau i fod yn bwysig i drigolion ac economi’r ardal.”

 

Os bydd pobl yn methu â mynd i’r sesiynau galw heibio, gallant anfon eu cwestiynau i’r cyfeiriad e-bost Cwmcarn@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Bydd yr atebion yn cael eu rhoi ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Mae’r nodyn gwybodaeth cyfredol, sy’n cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf, ar gael yma.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net