Cyfle i gymunedau yng Ngwynedd gael mynediad di-wifr am ddim

Fe allai hyd at 15 o bentrefi a threfi marchnad yng Ngwynedd elwa o gynllun i sefydlu rhwydweithiau fyddai yn eu galluogi i gynnig mynediad di-wifr am ddim i’r we ar gyfer y cyhoedd.

Mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i gael arian trwy Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig i ddatblygu prosiect Gwynedd Ddigidol: Mynediad cyhoeddus i Wifi mewn Cymunedau Gwledig. Mae cyfle i gymunedau sydd â diddordeb ac sydd am ddysgu rhagor am y cynllun i fynychu sesiwn gwybodaeth yn Y Ganolfan ym Mhorthmadog ar 15 Mai.

 

O ganlyniad i raglen Cyflymu Cymru, mae band llydan bellach ar gael i dros 80% o gartrefi a busnesau ledled Gwynedd, ac fe allai’r cynllun yma gynnig cyfle gwych i ddefnyddio’r seilwaith hwn er budd unigolion a busnesau Gwynedd.

 

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: “Mae’r Cyngor yn awyddus i sicrhau fod gan drigolion Gwynedd fynediad hwylus at dechnoleg newydd a’r we."

 

“Braf felly gweld fod y cynllun cyffrous yma yn cynnig cyfle i rhwng deg a 15 o bentrefi a threfi marchnad Gwynedd i sefydlu rhwydweithiau fyddai yn eu galluogi i gynnig mynediad di-wifr am ddim i’r we ar gyfer y cyhoedd. Byddai’r cynlluniau yn cael eu harwain yn gymunedol er mwyn gwasanaethu ymwelwyr a phreswylwyr mewn ardaloedd priodol, fel y stryd fawr neu atyniadau twristaidd – byddai’r rhain yn cael eu pennu yn lleol yn seiliedig ar flaenoriaethau’r cymunedau.

 

“Nod y prosiect yw sicrhau bod cymunedau Gwynedd yn fwy cynhwysol, cynaliadwy a llewyrchus, gan sicrhau fod trigolion lleol ac ymwelwyr i’r ardal yn medru elwa o gael mynediad i’r rhyngrwyd.”

 

Mynychu sesiwn

 

Mae croeso i unrhyw gymuned yng Ngwynedd sy’n awyddus i fanteisio ar y cyfle gwych yma i fynychu sesiwn gwybodaeth fydd yn egluro mwy am y cynllun. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau a derbyn pecyn cais ar gyfer y cynllun yn y sesiwn gwybodaeth fydd yn cael ei gynnal ar nos Fawrth, 15 Mai o 6pm hyd 8pm yn Y Ganolfan ym Mhorthmadog.