Cyfarpar chwarae yn cael ei roi i blant ag anableddau

27/05/2020

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae plant ag anableddau yn Sir Gaerfyrddin wedi cael cyfarpar chwarae gan y Cyngor Sir yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae tua 26 o blant eisoes yn gwneud defnydd o ddeunyddiau chwarae ac offer awyr agored newydd sy'n helpu i gynnal eu hiechyd a'u llesiant yn ystod y cyfyngiadau symud.

 

Mae eitemau megis seddi siglen gardd, pyllau padlo, llechi, pebyll tywyllu synhwyraidd, trampolinau yn gwneud gwahaniaeth enfawr wrth iddynt aros gartref.

 

Daw hyn ar ôl i gyllid gael ei neilltuo ar gyfer y rhai y mae gweithwyr cymdeithasol neu staff ymyrraeth anableddau wedi nodi bod angen cymorth ychwanegol arnynt, ac yn amodol ar asesiad.

 

Dywedodd Anna Martin, y mae ei mab Finlay wedi cael budd o gael siglen yn yr ardd: "Mae Finlay wedi treulio sawl awr yn siglo’n dawel yn yr ardd. Mae wedi bod yn wych iddo dreulio amser gyda'r teulu yn yr awyr agored. Mae Fin fel 'plentyn bach' ac mae'n mwynhau cael cwtsh a hepian cysgu felly mae'r ffaith bod y siglen yn troi'n wely yn fantais fawr! Yn sicr mae wedi codi ei galon yn ystod y cyfyngiadau symud.

Mae cyllid ar gael o hyd a gall unrhyw un sy'n cael cymorth gan wasanaeth anabledd y cyngor ofyn i'w weithiwr cymorth am asesiad.

 

Gwneud gwahaniaeth mawr

 

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Wasanaethau Plant: "Mae'r cyfyngiadau symud presennol wedi bod yn her enfawr i bob teulu, ond yn enwedig i'r rheini sydd â phlentyn sy'n anabl neu sydd ag awtistiaeth. Nododd ein timau, yn achos rhai teuluoedd, y gallai cael deunyddiau chwarae ychwanegol neu gyfarpar chwarae awyr agored wneud gwahaniaeth mawr i lesiant plant. Aethom ati i sefydlu proses lle gallai staff o'n timau arbenigol gynnal asesiad i weld a fyddai teuluoedd yn elwa o'r math hwn o gymorth. Rydym wedi gallu prynu a dosbarthu nifer o eitemau hyd yn hyn ac rydym wrth ein boddau yn gweld y gwahaniaeth y mae wedi'i wneud."