Cydweithio i daclu llygredd amaethyddol yng Nghymru

03/05/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Fe fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydweithio gyda Cyswllt Ffermio ar fenter newydd i fynd i’r afael â llygredd amaethyddol yng Nghymru.

Bydd y gwaith yn darparu cymorth, cyngor ar arweiniad i ffermwyr er mwyn eu helpu i wella ansawdd dŵr yn afonydd Cymru.

 

Fe’i comisiynwyd gan Fforwm Rheoli Tir Cymru, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o NFU Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru, CLA Cymru, Hybu Cig Cymru, AHDB-Dairy, Dŵr Cymru Welsh Water, Federasiwn Pysgotwyr Sir Gâr, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

 

Tra bydd cyngor cyffredinol ar leihau’r peryglon llygru ar gael i bob ffermwr, bydd y rheiny sydd â thir o amgylch 28 cwrs dŵr â blaenoriaeth, sydd wedi’u nodi gan y Fforwm Rheoli Tir Cymru, yn cael eu hannog i fanteisio ar raglen gefnogaeth drwy Cyswllt Ffermio.

 

Dywedodd Zoe Henderson, Aelod Bwrdd CNC a Chadeirydd Fforwm Rheoli Tir Cymru: “Mae llygredd amaethyddol yn cael effaith difrifol ar yr amgylchedd naturiol yng Nghymru, yn enwedig ein hafonydd a’n dŵr daear. Mae staff CNC yn delio â rhwng 115 a 165 digwyddiad o lygredd amaethyddol a gadarnahwyd bob blwyddyn.

 

“Drwy Fforwm Rheoli Tir Cymru, mae pawb sy’n gysylltiedig yn gweithio gyda’i gilydd mewn ffordd newydd er mwyn mynd i’r afael â phroblemau llygredd amaethyddol yn y tymor hir.”

 

O afon Dyfrdwy yn y gogledd ddwyrain i afon Tywi yn y de orllewin, mae’r ymgyrch newydd yn darparu cymorth ymarferol i ffermwyr.

 

Y nôd ynd eu helpu i wella’r ffordd maen nhw’n rheoli tail, slyri a phridd, a lleihau’r defnydd o gynhyrchion diogelu cnydau i sicrhau manteision economaidd tra'n atal llygredd a'i niwed i’r amgylchedd.

 

Mae cyngor ar gael i unigolion neu grwpiau o ran cynlluniau storio a rheoli slyri a thail buarth, gwella isadeiledd y fferm gan gynnwys offer gwahanu dŵr glân a dŵr budr, storio slyri, tail a silwair a sawl agwedd technegol arall.

 

Ychwanegodd Zoe Henderson: "Mae angen i ni gyd chwarae ein rhan i wneud yn siŵr bod gennym amgylchedd dŵr iach.

 

Gweithredu ar frys

 

“Mae angen i ni weithredu ar frys i sicrhau bod ein hafonydd a'n nentydd yn parhau i ddarparu dŵr glân i ni ar gyfer yfed, defnydd busnes, hamdden ac ar gyfer pysgod iach a phoblogaethau bywyd gwyllt eraill.

 

"Rwy'n teimlo'n gyffrous am y dull hwn sy'n cael ei arwain gan y diwydiant. Ry’n ni’n gweld y gymuned amaethyddol yng Nghymru yn camu tuag at ddileu llygredd amaethyddol. Mae CNC, ac eraill, yn awyddus i'w cefnogi bob cam o'r ffordd "

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Wybodaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813 neu ewch i www.businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy er mwyn dod o hyd i fanylion cyswllt eich Swyddog Datblygu lleol, fydd yn gallu eich tywys drwy’r gwasanaethau.