Cwymp mewn allforion cig oen wrth i ansefydlogrwydd COVID-19 daro’r diwydiant

21/05/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ffigurau masnach sydd newydd eu rhyddhau gan Gyllid a Thollau EM yn dangos bod cyfaint y cig defaid a allforiwyd o Wledydd Prydain yn ystod chwarter cyntaf 2020 15% yn is na’r llynedd, a hynny oherwydd cwymp sylweddol o 40% ym mis Mawrth wrth i cyfnod cloi yn sgil Coronafeirws ddod i rym.

Gostyngodd allforion o 8,748 tunnell ym mis Mawrth y llynedd i 5,237 ym Mawrth 2020, gan wrth-weithio Ionawr a Chwefror ffyniannus i’r sector defaid. Mae hyn oherwydd cau busnesau gwasanaeth bwyd fel bwytai ledled Ewrop, yn ogystal â diffyg cyflenwad a ddilynodd ansefydlogrwydd enfawr yn y galw ym marchnad ddomestig Prydain.

 

Mae prisiau cyfredol cig oen yn parhau i fod yn gymharol gryf. Fodd bynnag, mae arweinwyr y diwydiant wedi rhybuddio y gall y sector defaid, sy’n fwy dibynnol ar allforion na rhannau eraill o’r diwydiant cig coch, ddioddef ansefydlogrwydd sylweddol yn ystod yr haf a’r hydref, sydd fel arfer yn gweld mwy o allforion na’r gwanwyn.

 

Mae ffigurau Mawrth Cyllid a Thollau EM yn dangos bod COVID-19 wedi effeithio’n llai ar y fasnach allforio cig eidion, a bod problemau tymor hir gyda Thwymyn Affricanaidd y Moch yn Asia wedi helpu allforion porc i barhau i godi er gwaethaf aflonyddwch masnach, gyda Tsieina bellach yn brif gwsmer y byd ar gyfer porc o Brydain.

 

Esboniodd Deanna Jones, Swyddog Gweithredol Allforio Hybu Cig Cymru fod y ffigurau allforio cig oen i’w disgwyl o ystyried yr aflonyddwch digynsail i farchnadoedd Ewrop a’r newidiadau enfawr yn y galw, ond eu bod yn dal i beri pryder.
“Er bod Cymru’n allforio rhywfaint o gig oen trwy gydol y flwyddyn, mae’n ddigon posib y bydd effaith fwyaf unrhyw aflonyddwch yn cael ei deimlo rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr eleni, adeg o’r flwyddyn pan fyddai allforion ar raddfa fawr yn helpu i gefnogi prisiau’r farchnad yn ystod uchafbwynt tymhorol ein cynhyrchiant,” esboniodd Deanna.
“Mae cau’r sector gwasanaeth bwyd wedi cael effaith fawr ar rannau o’r diwydiant cig coch yn Ewrop a thu hwnt,” meddai. “Mae’r cyfyngiadau llym bellach yn dechrau cael eu llacio ond mae’n debygol y bydd misoedd lawer cyn i bethau ddychwelyd i unrhyw beth sy’n agosáu at normalrwydd ar gyfer gwestai a bwytai.”

 

Amlinellodd Deanna y mesurau yr oedd Hybu Cig Cymru yn eu cymryd i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd yn y galw yn y prif farchnadoedd allforio am Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

 

Adolygu cynlluniau

 

“Mae’r ymchwil marchnad yn y rhan fwyaf o’n prif gyrchfannau allforio yn dangos, fel yn ein marchnad ddomestig, bod y cwymp yn y sector gwasanaeth bwyd wedi cyd-fynd â galw cynyddol gan fanwerthwyr am rai cynhyrchion,” meddai Deanna.
“Rydyn ni felly wedi bod yn adolygu ein cynlluniau i ganolbwyntio mwy ar farchnata i ddefnyddwyr yn hytrach na’r sector gwasanaeth bwyd. Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid manwerthu mewn marchnadoedd allweddol fel Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal a’r Dwyrain Canol i gynnal ymgyrchoedd ychwanegol ac i gynnal hyrwyddo yn gynharach yn y flwyddyn,” meddai.