Cwsmeriaid yn ofni effaith Brexit ar safonau bwyd, yn ôl arolwg

28/02/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae dros hanner pobl Prydain yn poeni y bydd bwyd sy’n cael ei gynhyrchu i safonau ffermio is na safonau domestig yn cael ei fewnforio ar ôl Brexit.

Dyma un o brif ganfyddiadau arolwg barn mawr a gynhaliwyd gan y cwmni BMG Research ar ran y bwrdd ardoll Cymreig, Hybu Cig Cymru cyn Dydd Gŵyl Dewi.

 

Dywedodd 53% o’r rhai wnaeth ymateb i’r pôl, sef arolwg o sampl cynrychioliadol o 1508 oedolyn trwy Brydain, eu bod yn bryderus iawn neu rhywfaint yn bryderus am effaith Brexit ar safon eu bwyd, tra mai ond 8% ddywedodd nad oedd unrhyw bryder ganddynt.

 

Dangosodd yr ymchwil hefyd fod cwsmeriaid yn gwerthfawrogi’r safonau uchel sydd yn nodweddiadol o fwyd sydd wedi ei gynhyrchu ym Mhrydain. Roedd 53% o’r sampl yn credu fod gan defaid a gwartheg yng Nghymru yn cael eu ffermio i safonau amgylcheddol uwch na’r norm byd-eang, ac ond 7% yn credu fod y safon yn is. Roedd y cwestiwn yn gofyn iddynt gymharu eu canfyddiad o amaeth yng Nghymru gyda chynhyrchwyr cig coch eraill nodedig, megis Seland Newydd, Awstralia, yr Unol Daleithiau a De America.

 

Dywedodd Prif Weithredwr HCC Gwyn Howells: “Mae’r pôl yma yn rhoi cipolwg gwych i ni o ganfyddiadau cwsmeriaid ym Mhrydain o sut y mae cig oen ac eidion yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru, ac mae hynny mor bwysig gyda Brexit ar y gorwel. Mae’n dangos fod pobl Prydain wir yn meddwl am darddiad y bwyd maent yn ei fwyta ac fod safon yn uchel ar yr agenda.

 

“Mae gan Gymru stori wych i’w adrodd,” meddai. “Mae amaeth yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i amddiffyn ein tirwedd godidog ac mae’r cyhoedd yn amlwg yn cyd-fynd â gwerthoedd amgylcheddol ein ffermwyr. Mae Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru hefyd heb eu hail o ran olrheinedd, gyda’r cynllun PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) y tu cefn iddo.”

 

Holwyd pobl hefyd beth oeddent yn ei feddwl fod gwartheg a defaid a fagwyd yng Nghymru yn ei fwyta fwyaf. Roedd 79% wedi ateb yn gywir mai glaswellt naturiol yn hytrach na bwydydd wedi eu prosesu oedd prif ddeiet da byw Cymru, gan gefnogi’r ffaith fod Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn cael eu magu’n naturiol ac yn bennaf ar laswellt, yn ôl safonau uchel o les anifeiliaid.

 

Enw da

 

Ychwanegodd Gwyn Howells: “Mae tirwedd a hinsawdd Cymru yn golygu ei fod ymhlith y llefydd mwyaf cynaliadwy yn y byd i gynhyrchu cig coch. Mae 80% o dir Cymru yn bennaf addas ar gyfer magu anifeiliaid, ac mae ffermwyr yn gweithio’n ddi-flino i gynnal yr tirwedd, gan fabwysiadu technegau blaengar er mwyn cynyddu’r enw da sydd ganddynt am warchod yr amgylchedd.

 

“Wrth i ni nesau at Brexit, mae HCC yn cymryd nifer o gamau i gynyddu marchnata ym Mhrydain. Mae’r pôl yma yn dangos faint mor gryf yw’r brandiau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, a bydd cwsmeriaid yn galw ar fanwerthwyr i sicrhau eu bod yn parhau i ddarparu cig sydd wedi ei gynhyrchu i’r safonau uchaf o ran lles a chynaliadwyedd.”