Cwrs beicio ym Mhen-bre yn datblygu ar ras

12/04/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cynlluniau ar gyfer cwrs beicio ffordd gaeedig ym Mharc Gwledig Pen-bre yn datblygu ar ras.

Mae caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer y cwrs 1.9km pwrpasol ac mae'r contract ar gyfer y gwaith adeiladu wedi'i roi i GD Harries & Sons Ltd, a bydd y gwaith yn dechrau yr wythnos hon.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes-Griffiths, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y cyngor dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, ei fod yn falch iawn bod y gwaith yn dechrau.

 

“Mae hwn yn brosiect cyffrous iawn sy'n cefnogi ein dyhead i Sir Gaerfyrddin fod yn ganolbwynt beicio Cymru,” dywedodd. “Mae strategaeth feicio'r cyngor yn nodi ei amcanion i wella seilwaith, datblygu cyfleoedd, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc, a chefnogi digwyddiadau.

“Bydd y cwrs yn darparu amgylchedd di-draffig diogel ar gyfer hyfforddiant ac yn cael ei ddefnyddio i gynnal cystadlaethau beicio a gweithgareddau hamdden, yn ogystal â chwaraeon eraill megis triathlon ac athletau.

 

“Bydd o safon beicio Prydain a bydd ganddo wyneb tarmac 6 metr o led â graddiant a throeon amrywiol, a hwn fydd y gorau yng Nghymru os nad y Deyrnas Unedig, gan ddenu digwyddiadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, rasys a gwersylloedd hyfforddiant.

“Mae Parc Gwledig Pen-bre yn lleoliad perffaith ar gyfer y cwrs. Bydd yn rhoi hwb i'n heconomi twristiaeth sydd eisoes yn tyfu, drwy ddenu hyd yn oed mwy o bobl i'r sir a fydd yn aros yn yr ardal ac yn gwario arian yma, yn ogystal â chynyddu incwm y parc drwy ffioedd mynediad, carafanio a gwersylla.”

 

Y gobaith yw y bydd y cyfleuster yn helpu i ddatblygu doniau pobl ifanc leol ac yn annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon a mabwysiadu ffyrdd mwy egnïol ac iach o fyw.

 

Dywedodd Anne Adams-King, Prif Weithredwr Beicio Cymru: “Rydym yn gwybod bod cyfleusterau pwrpasol yn cynyddu'r niferoedd sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon yn rheolaidd yn y gymuned, ac mae hyn yn allweddol i newid ymddygiad, sy'n arwain at ffyrdd mwy iach o fyw. Yn ogystal â chynyddu'r cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch corfforol, bydd cyfleuster pwrpasol yn ased i glybiau cymunedol ac yn creu dwsinau o rolau i wirfoddolwyr mewn clybiau a grwpiau cymunedol. Gwyddys bod gwirfoddoli yn gwella llesiant a chydlyniant cymunedol, ac mae'n un o ddangosyddion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (deddf LlCD), ynghyd â chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Bydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu gweithgareddau eraill, gan gynnwys athletau, triathlon a sgïo Nordig.

 

“Bydd y cwrs hefyd yn adnodd allweddol i ddatblygu doniau. Mae angen i feicio, fel unrhyw gamp arall, gynnig cyfleoedd ar lawr gwlad i blant a phobl ifanc, gan eu galluogi i barhau ar y llwybr doniau a chyrraedd y lefel uchaf hyd yn oed, drwy ein llwybr chwaraeon. 

 

“Mae gennym dîm cryf o 20 o feicwyr sy'n cystadlu ar hyn o bryd yng Ngemau'r Gymanwlad ar yr Arfordir Aur yn Awstralia, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn feicwyr ifanc sy'n cynrychioli Cymru am y tro cyntaf erioed, gan gynnwys Manon Lloyd, Jess Roberts a Joe Holt, sy'n gyn-aelodau o glwb Towy Riders. Mae'r beicwyr iau wedi gwneud cynnydd mawr dros y pedair blynedd diwethaf, ac rydym yn ffyddiog y bydd cyflwyno mwy a mwy o gyfleusterau, fel y cwrs ffordd gaeedig ym Mhen-bre, yn rhoi cyfle i bobl ifanc symud ymlaen a dangos dyfnder y doniau sydd gan Gymru ym myd chwaraeon.”

 

Mae hyn hefyd yn newyddion da i glybiau beicio lleol. Dywedodd Alan Smith, ysgrifennydd Clwb Beicio'r Bynea: “Bydd y cwrs ffordd gaeedig newydd ym Mhen-bre yn lleoliad perffaith i feicwyr wella eu sgiliau beicio mewn amgylchedd diogel. Bydd y cwrs yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant a rasio, a bydd o fudd i feicwyr profiadol sydd eisiau bod ychydig yn gyflymach mewn sportives o bosibl, yn ogystal â beicwyr rhyngwladol a phroffesiynol yn ne-orllewin Cymru a fydd yn defnyddio'r cwrs i baratoi ar gyfer eu cystadlaethau. Mae Clwb Beicio'r Bynea yn edrych ymlaen at gefnogi'r cyfleuster gwych hwn.”

 

Beicio diogel

 

Mae Roger Bowen o glwb lleol, sef Clwb Beicio Amigo, wedi croesawu'r cyfleuster hefyd: “Bydd y cwrs hwn yn cynnig beicio diogel oddi ar y ffordd i feicwyr newydd a beicwyr profiadol fel ei gilydd. Mae gan y cwrs gysylltiadau â'r llwybr arfordirol a'r rhwydweithiau beicio eraill o amgylch Pen-bre, Porth Tywyn, Cydweli a Llanelli, felly dylai fod o fudd mawr i gymuned feicio Sir Gaerfyrddin.”

 

Mae'r cyngor wedi neilltuo cyllid cyfalaf o £500,000 tuag at y cwrs, gyda chefnogaeth Beicio Cymru a Chwaraeon Cymru.