Cwmni theatr yn creu antur ddigidol yn yr awyr agored

Mae Taking Flight a LAStheatre yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Theatrau Sir Gâr i ailgyflwyno teuluoedd i'r theatr, defnyddio eu dychymyg a chael plant ac oedolion i weithio gyda'i gilydd i ddatrys dirgelwch yn yr awyr agored.

 Wrth i'r byd ddechrau ailagor, gan roi llygedyn o obaith i theatrau a'u cefnogwyr, mae dau gwmni theatr wedi ymuno â'u lleoliadau cyfatebol i greu Achos Rhyfeddol Aberlliw, sef antur ddigidol a hygyrch yn yr awyr agored â thair rhan iddi - er mwyn rhoi cyfle i ni fod yn greadigol cyn i ni gael mynediad i'n hoff leoliadau eto. 

 

Esboniodd Elise Davison, Cyfarwyddwr Artistig Taking Flight: "Roedden ni wir eisiau creu rhywbeth i deuluoedd ei fwynhau gyda'i gilydd, mentro i'r awyr agored a datrys problemau. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi parhau i weithio ar gynyrchiadau gan ddefnyddio amrywiaeth o blatfformau digidol. Rydym wedi defnyddion ein hmser fel cyfle i allu edrych ar ffyrdd o ddarparu profiad cyfartal nad yw'n cynnwys ffrydio yn unig, sy'n helpu rhywfaint i greu digwyddiadau y gallwch ymgolli ynddynt a'u mwynhau ar blatfform digidol neu ffisegol neu gymysgedd o'r ddau. I mi, mae hynny'n cynnig posibiliadau cyffrous iawn. Gwnaethon ni gydweithio â Barra Collins o LAStheatre, y bu i mi gwrdd ag ef ar brosiect gyda Bath Spa Productions, er mwyn edrych ar integreiddio mynediad i berfformiadau rhith-wirionedd a lleoliadau perfformiadau, ac yr oedd fel pe bai'n naturiol i ni barhau i weithio gyda'n gilydd wrth i ni i gyd ddechrau deffro o'r trwmgwsg gorfodol y mae'r pandemig wedi ein rhoi ynddo." 

 

Arweiniodd y cydweithrediad at Yr Adran Digwyddiadau Rhyfedd, sef cysyniad ar gyfer creu anturiaethau yn yr awyr agored sy'n ddiogel o ran Covid i deuluoedd gyda throadau digidol annisgwyl. Yn Achos Rhyfeddol Aberlliw, sef llwybr antur ar safle penodol ym Mharc Gwledig Bryngarw a Llyn Llech Owain a fydd ar agor yr hanner tymor hwn; mae teuluoedd yn cyflawni rôl staff newydd yr Adran, ac yn dilyn y newyddion drwg fod tref fach yng Nghymru yn wynebu trychineb ar ôl i’r holl liw ddiflannu oddi yno, mae’n bryd iddynt ymateb i'r her. Flwyddyn ynghynt, fe wnaeth rhywbeth ddwyn yr holl liw ac nid yw pethau wedi bod yr un fath ers hynny. I'r rheiny sy'n helpu trigolion y dref i ddod â lliw yn ôl i Aberlliw mewn 60 munud, maent yn debygol iawn o gael dyrchafiad a swydd barhaol yn yr Adran - neu, o leiaf, byddant yn cael ôl-drafodaeth ar Zoom â'r actorion Stephanie Back a Jed O'Reilly, a ymddangosodd gyda'i gilydd yn ddiweddar yng nghyd-gynhyrchiad Taking Flight a Deaf and Fabulous, Fow. 

 

Mae'r antur â thair rhan iddi yn dechrau gyda pherfformiad digidol yn gynnar yn y nos y diwrnod cynt, lle caiff y gynulleidfa ei chyflwyno i Huw a Nia, yr unig bobl yn Aberlliw sydd ddim wedi rhoi'r gorau iddi oherwydd y diffyg lliw ac sydd ddim yn gweithio o'u gwelyau. Rydym yn cael gwybod eu bod wedi datblygu peiriant a fydd (gobeithio) yn dod â'r lliw yn ôl i Aberlliw, ond mae angen cymorth arnynt gan Yr Adran Digwyddiadau Rhyfedd i anfon data i'r peiriant a phrosesu samplau o liwiau a gweadeddau a geir ym myd natur i alluogi'r cynllun i weithio. Bydd cyfranogwyr yn defnyddio ap i gwblhau posau a heriau, gan anfon eu hatebion a'u canlyniadau at DOT, y peiriant yn ôl yn Aberlliw. 

 

Taith ddiddorol

 

Dywedodd Barra: "Wrth i'r cyfyngiadau symud lacio, mae 'Achos Rhyfeddol Aberlliw' yn darparu ymagwedd gyffrous iawn at greu theatr hybrid gydag elfennau ar-lein byw ac ap sy'n tywys y gynulleidfa ar daith ddiddorol (gan gadw pellter cymdeithasol) sy'n cynnwys caneuon, posau a throadau annisgwyl. Mae'r ddau leoliad cyntaf, sef Llyn Llech Owain a Pharc Gwledig Bryngarw, yn ardaloedd o wir harddwch naturiol. Wrth i'r prosiect dyfu, gobeithiwn y bydd ein stori am dref fach sy'n colli ei lliw yn rhoi cyfle i deuluoedd gysylltu â natur, gwerthfawrogi'r harddwch ar garreg eu drws ac archwilio eu hardal leol o'r newydd gydag ymdeimlad newydd o ryfeddod." 

 

Dywedodd Elise: "Rydym yn gweithio gyda'r dylunydd graffeg â thalent dechnegol, Matt Wright, a greodd y cynhyrchiad arobryn 'Border Game' (National Theatre Wales) ar y cyd ag eraill, i ddylunio ap sy'n rhoi profiad arbennig i deuluoedd ac sy'n ddelfrydol ar eu cyfer - mae'n ddeniadol iawn ac yn edrych yn ardderchog, ac felly, nid yw'n rhywbeth y byddwch yn gadael i'r plant ei wneud ar eu pennau eu hunain, bydd y rhieni yn cael llawer o hwyl yn cymryd rhan hefyd. Mae'r darn hwn yn ffordd o gyfuno ein profiad theatr awyr agored â'n darganfyddiadau digidol. Y gynulleidfa sy'n datrys y broblem, nhw yw'r arbenigwyr ac maent yn gwneud gwahaniaeth, gan adfer y gobaith ar gyfer y dyfodol. "Yn Taking Flight, rydym wedi bod yn gweithio'n ddiflino dros y 14 mis diwethaf i ddatblygu profiadau theatr digidol sy'n hygyrch. Rydym am ddenu teuluoedd, gan gynnwys teuluoedd â gofynion o ran mynediad, yn ôl i fwynhau'r theatr gyda'i gilydd ond rydym angen eu cadw'n ddiogel, ynghyd â'n perfformwyr ag anableddau, perfformwyr heb anableddau, a'n perfformwyr byddar. Mae modd i bobl sydd mewn cadeiriau olwyn gael mynediad i'r llwybrau ar gyfer rhan awyr agored y profiad, ac mae elfennau perfformiad y darn ar gael yn Saesneg a BSL gydag ychydig o Gymraeg bob dydd a disgrifiadau sain; mae ganddynt is-deitlau drwy gydol y perfformiad fel nad yw neb yn cael ei wahardd rhag eu mwynhau.

 

" I gadw'r antur yn ddiogel o ran Covid, bydd teuluoedd yn cael man cychwyn a'u slot eu hunain sy'n golygu y gallant aros yn eu swigod eu hunain (dim ond un tocyn sydd ar gael ar gyfer pob slot amser, i hyd at chwe pherson o hyd at ddau deulu, gan gynnwys plant). Ar ôl cwblhau'r antur, bydd y teuluoedd yn dychwelyd gartref i gael ôl-drafodaeth ddigidol derfynol â Huw a Nia lle byddant yn cael gwybod a ydynt wedi bod yn llwyddiannus ac a yw'r lliw wedi dod yn ôl i Aberlliw. Mae Achos Rhyfeddol Aberlliw wedi bod yn bosibl oherwydd y bartneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Theatrau Sir Gâr.

 

Gweithgaredd byw cyntaf

 

Dywedodd Sharon Casey, Rheolwr Datblygu Theatrau ar gyfer Theatrau Sir Gâr: "Rydym yn falch iawn o gael cyflwyno ein gweithgaredd byw cyntaf drwy Theatrau Sir Gâr mewn ers 14 mis. Er ein bod wedi bod yn ffrydio llawer o gynyrchiadau ar-lein o'n theatrau drwy gydol y cyfyngiadau symud, bydd yn wych cynnig profiad corfforol i deuluoedd y gallant ei fwynhau'n ddiogel gyda'i gilydd. Mae Llyn Llech Owain yn safle hardd i'w archwilio, ac ynghyd â'r ap, bydd yn cynnig antur gyffrous sy'n hollol unigryw i deuluoedd. Wrth i'r pandemig ddod i ben, gall bod yn greadigol a bod yn yr awyr agored helpu pobl gyda'u llesiant meddyliol a chorfforol, ac rydym hefyd yn disgwyl y bydd yn llawer o hwyl!" 

 

Ychwanegodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen: “Rydym wrth ein boddau ein bod yn cydweithio â Taking Flight, LAStheatre a Theatrau Sir Gâr ar y cynhyrchiad ar y cyd hwn ar gyfer Parc Gwledig Bryngarw. Mae'r pandemig wedi dangos bod rhieni wir wedi gwerthfawrogi'r cyfle i dreulio mwy o amser y tu allan gyda'u plant, yn ogystal â'r buddion llesiant meddyliol a chorfforol sy'n gysylltiedig â bod yn yr awyr iach. Mae ein theatrau ar gau o hyd ar gyfer perfformiadau byw, felly rydym yn croesawu'r cyfle hwn i helpu teuluoedd i ailgysylltu â'r celfyddydau, gan ddefnyddio natur, antur yn yr awyr agored a thechnoleg ryngweithiol i annog pobl o bob oedran i gymryd rhan." Antur yn yr awyr agored ar gyfer teuluoedd ynglŷn â'r hud sydd y tu mewn i bob un ohonon ni, bydd Achos Rhyfeddol Aberlliw yn cael ei gynnal yn Llyn Llech Owain, Cross Hands rhwng 1 a 3 Mehefin a Pharc Gwledig Bryngarw rhwng 4 a 6 Mehefin. Nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael er mwyn cadw'r antur yn ddiogel o ran Covid, archebwch le drwy fynd yma neu yma. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r wefan.