Cwmni Theatr Arad Goch - gwahoddiad i artist preswyl - gofod gweithio di-dal

08/12/2014

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cwmni Theatr Arad Goch

Cyfle i weithio mewn canolfan greadigol brysur Gymraeg.

 

Mae Cwmni Theatr  Arad  Goch  yn  gwahodd  ceisiadau  gan  artistiaid  o  feysydd  y  celfyddydau  gweledol,  ffilm, animeiddio, darlunio neu’r celfyddydau digidol i fod yn artist preswyl yng Nghanolfan Arad Goch.

 

Mae’r Ganolfan, sydd yn ran o Cwmni Theatr Arad Goch, yn ganolfan gynhyrchu yng nghanol tref Aberystwyth. Yno mae theatr stiwdio, ystafelloedd ymarfer, gofodau aml ddefnydd, adnoddau golygu fideo a sain, oriel arddangos fach a swyddfeydd.

 

‘Mae dysgu am yr ‘ins and outs’ o sut mae cwmni fel hyn yn cael ei redeg a faint o amser sydd eisiau i greu gwaith o safon uchel a llwyddiannus wedi bod o fudd mawr i mi... mae’r profiad wedi rhoi siawns i mi arbrofi ac ehangu fy ngwaith sydd yn holl bwysig ar gyfer fy natblygiad... ac mae’r cysylltiadau wedi fy arwain i hyrwyddo fy ngwaith yn genedlaethol.’

Simon Lovatt - artist preswyl, cerddor

 

Mae’r cwmni yn gweithredu Cynllun Artistiaid Preswyl drwy gynnig gofod gweithio di-dâl i dri artist  sydd yn gweithio drwy gyfryngau gwahanol. Ar hyn o bryd mae cerddor a choreograffydd yn gweithio yn y ganolfan.

 

Dylid nodi mai’r Gymraeg yw iaith weithredu Cwmni Theatr Arad Goch; felly mae gan y cwmni ddiddordeb arbennig mewn cefnogi artistiaid Cymraeg.

 

Fodd bynnag, mae gan Gwmni Theatr Arad Goch hanes lwyddiannus o drefnu a chynnal  gweithgareddau  rhyngwladol  a  rhyng-ddiwylliannol;  byddai  croeso, felly i geisiadau gan artistiaid di-Gymraeg neu gan artistiaid o wledydd eraill.

 

‘...mae Canolfan Arad Goch wedi bod yn gartref artistig... [ac] yn sylfaen proffesiynol i mi, yn le i wahodd cydweithwyr ac i gynnal sesiynau hyfforddiant... Mae’r gofod, y gefnogaeth a’r berthynas gydag Arad Goch... wedi bod yn angor cryf iawn i mi yng Nghymru...’

Siriol Joyner – artist preswyl, coreograffydd


Bydd y cwmni yn gallu cynnig cymorth ymarferol i’r artist,  pan fo angen a phan fo’n briodol; gallai’r cymorth yma gynnwys e.e. cyngor am farchnata’r celfyddydau, gwybodaeth am ffynonellau nawdd; arweiniad ynglŷn â chynnal gweithdai ymarferol gyda phlant neu bobl ifanc, cynllunio ar gyfer y theatr, prosesau ymchwil a datblygu.

 

Yn y gorffennol mae Arad Goch wedi comisiynu a thalu artistiaid preswyl i greu gwaith fel rhan o gynnyrch prif ffrwd y cwmni; mae’n bosib, gan ddibynnu ar natur y preswyliad, y bydd y cwmni yn gallu ystyried comisiwn tebyg yn y dyfodol.

 

Gwelir telerau’r preswyliad ar y dudalen nesaf. Ceir mwy o wybodaeth am y cwmni a’i waith ar  www.aradgoch.org ac ar www.agordrysau-openingdoors.org

 

Ceisiadau

 

Dylid anfon ceisiadau ar bapur neu drwy e-bost, gyda gwybodaeth am eich gwaith, at: ‘Artist Preswyl’, Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig, Cwmni Theatr Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth, SY23 2NN, ffôn: 01970.617998, post@aradgoch.org

 

Cwmni Theatr Arad Goch – Cynllun Artistiaid Preswyl - Telerau

 

Bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn darparu gofod ar gyfer yr artist preswyl am flwyddyn yn y lle cyntaf; ystyrir estyn y
cyfnod hwn ar ôl i’r artist gychwyn yn y ganolfan.

 

Fel arfer ni fydd y cwmni yn talu’r artist preswyl oni bai y cynigir comisiwn iddo / iddi ymgymryd â darn o waith penodol ar gyfer gwaith cynhyrchu prif ffrwd y cwmni.

 

Ni chodir tâl ariannol am ddefnyddio’r gofod ond gofynnir i’r artist roi cyfwerth â hanner diwrnod yr wythnos o waith fel cyfraniad ‘mewn da’ i Ganolfan Arad Goch neu i Gwmni Theatr Arad Goch. Bydd natur y cyfraniad hwn i’w drafod a’i gytuno gyda Chyfarwyddwr Artistig y cwmni. Mewn trafodaethau blaenorol rydym wedi nodi’r enghreifftiau canlynol fel posibiliadau:• ymchwilio ffyrdd o gyfuno gwaith perfformio a gwaith arlunio mewn perfformiad i gynulleidfaoedd ifanc;
• creu ac arddangos celf i gynulleidfaoedd ifanc;
• cydweithio gydag artistiaid eraill yn y ganolfan i greu cyflwyniad;
• cynnal dosbarthiadau i bobl ifanc;
• gwaith cynllunio llwyfan ar gyfer cynhyrchiad gan Cwmni Theatr Arad Goch;
• gwaith cynllunio graffeg;
• gwaith ymgynghorol ynglŷn â delweddau’r cwmni.

Bydd y cwmni yn cynnig cymorth i’r artist, pan fo angen a phan fo’n briodol; gallai’r cymorth yma gynnwys e.e. cyngor am farchnata’r celfyddydau, gwybodaeth am ffynonellau nawdd; arweiniad ynglŷn â chynnal gweithdai ymarferol gyda phlant neu bobl ifanc, cynllunio ar gyfer y theatr.

 

Bydd y gofod ar gael 9 – 5 o'r gloch , dyddiau Llun – Gwener; bydd modd trefnu defnydd o'r gofod ar adegau eraill.

 

O bryd i’w gilydd, ond yn anaml, bydd gweithgareddau eraill yn digwydd yn y gofod ac felly ni fydd ar gael i’w
ddefnyddio gan yr artist; trafodir hyn gyda’r artist o flaen llaw a rhoddir o leiaf wythnos o rybudd pan ddigwydd hyn.

 

Mae’n bosib y defnyddir y gofod gan artistiaid eraill; fodd bynnag, bydd modd i ni osod paredau symudol i ddynodi ofodau personol.

 

Mae storfeydd yn yr adeilad i gadw offer pan fo angen.

 

Fe fydd hawl gan Gwmni Theatr Arad Goch i hysbysu Cyngor Celfyddydau Cymru, noddwyr eraill a’r cyfryngau am
waith yr artist preswyl yn y ganolfan.

 

Disgwylir i’r artist gydnabod gymorth Cwmni Theatr Arad Goch a chydnabod fod Cwmni Theatr Arad Goch yn derbyn cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

 

Yn y gorffennol mae Arad Goch wedi comisiynu a thalu artistiaid preswyl i greu gwaith fel rhan o gynnyrch prif ffrwd y cwmni; mae’n bosib, gan ddibynnu ar natur y preswyliad, y bydd y cwmni yn gallu ystyried comisiwn tebyg yn y dyfodol.

 

Gwelir telerau’r preswyliad ar y dudalen nesaf. Ceir mwy o wybodaeth am y cwmni a’i waith ar www.aradgoch.org ac ar www.agordrysau-openingdoors.org.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net