Croesawu ehangu rôl y Coleg Cymraeg i addysg bellach

13/12/2017

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau iaith wedi croesawu penderfyniad y Llywodraeth i ymestyn gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys y sector addysg bellach.

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi bod yn dadlau pwysigrwydd y maes hwn mewn perthynas â chefnogi’r Gymraeg fel iaith gymunedol. 

 

Dywedodd Heini Gruffydd, Cadeirydd Dyfodol: “ Credwn fod hwn yn benderfyniad pwysig, ac yn un i’w groesawu’n gynnes; yn enwedig gan mai siomedig iawn fu’r ddarpariaeth o safbwynt defnydd a hyrwyddo’r Gymraeg yn y gorffennol. Edrychwn ymlaen at weld y sector hwn yn datblygu dan ddylanwad y Coleg, ac yn cyfrannu at y gwaith angenrheidiol o Gymreigio’r gweithle a’r defnydd a wneir o’r Gymraeg.”

 

Mae Cymdeithas yr Iaith hefyd wedi croesawu'r penderfyniad i ehangu gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i addysg bellach, ond mae'r mudiad yn holi a yw'r ewyllys gwleidyddol gan y llywodraeth i ddyrannu'r adnoddau i sicrhau llwyddiant y datblygiad hwn.  

 

Cam mawr ymlaen

 

Dywedodd Ffred Ffransis, aelod o grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith:  "Mae hwn yn gam mawr ymlaen. Mae'n wych bod y Coleg wedi cael sicrwydd am ei ddyfodol ac yn datblygu cyfrifoldeb dros y Gymraeg mewn addysg bellach ac addysg yn y gweithle yn ogystal ag addysg uwch draddodiadol. Croesawn hefyd y ffaith y daw'r Coleg yn ffocws i ddarparu adnoddau Cymraeg ar gyfer yr ysgolion. Dylai'r datblygiadau hyn gynnig atebion ar gyfer y sefyllfa warthus bresennol lle bo bron y cyfan o addysg yn y gweithle trwy gyfrwng y Saesneg, a bod disgyblion ysgol sy'n dilyn cyrsiau Cymraeg o dan anfantais fawr oherwydd diffyg adnoddau. Ond ni chaiff y potensial hwn ei wireddu heb i'r llywodraeth roi i'r Coleg ei hun adnoddau teg i gyflawni'r gwaith." 

 

Ychwanegodd:  "Yn lle aros am flynyddoedd i sefydlu'r corff newydd TERCW a threfn newydd integredig ar gyfer addysg bellach ac uwch yng Nghymru, bydd y gwaith o integreiddio addysg cyfrwng Cymraeg yn cychwyn yn syth dan arweiniad y Coleg Cymraeg. Golygir y bydd addysg Gymraeg ar flaen y datblygiadau cyffrous newydd ar gyfer addysg ôl-16 yn lle llusgo peth amser ar ôl. Yn wir, y sector addysg Gymraeg fydd y cynllun peilot ar gyfer dyfodol addysg yng Nghymru, ac felly mae'n hollbwysig bod y llywodraeth yn dyrannu'r adnoddau angenrheidiol i'r Coleg i sicrhau llwyddiant y fenter." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru