Croesawu cynhadledd i drafod effeithiau'r tywydd sych

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi disgrifio cynhadledd tywydd Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yn Sioe Frenhinol Cymru fel cam pwysig o ran gweithredu i leihau effeithiau presennol y tywydd, a’r rhai sydd i ddod yn y dyfodol ar ddiwydiant amaethyddol Cymru.

Yn siarad ar ôl y gynhadledd, a gadeiriwyd gan Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet, a mynychodd sefydliadau ffermio ac elusennau gwledig, swyddogion y llywodraeth, Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru ac eraill, dywedodd Llywydd UAC, Glyn Roberts: "Mae Llywodraeth Cymru wedi llacio nifer o reolau yn sgil y tywydd eithafol, a hynny yn dilyn ein ceisiadau ym mis Mehefin, ac mi wnaethom ni alw am y gynhadledd hon ar ddechrau mis Gorffennaf.

 

"Rydym wedi croesawu’r cam nesaf yma, a thrafodwyd nifer o gamau pellach yn y cyfarfod. "Yn benodol, pwysleisiwyd yr angen i gymryd camau pendant cyn gynted ag y bo modd o ran ymlacio rheolau a mesurau eraill, gan fod ffermwyr yn brwydro pob dydd er mwyn darparu dŵr ar gyfer da byw ac mae porthiant hanfodol y gaeaf yn cael ei ddefnyddio ar ffermydd ledled Cymru."

 

Wynebu problemau

 

Dywedodd Mr Roberts fod nifer o’r camau yn rhai roedd Undeb Amaethwyr Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i’w hystyried, gyda'r bwriad o wneud penderfyniadau a chyhoeddiadau dros y dyddiau nesaf.

 

"Dros y mis diwethaf rydym wedi rhoi manylion i Lywodraeth Cymru o’r problemau y mae ffermwyr o gwmpas Cymru yn eu hwynebu, yn ogystal â chamau y gallai'r Llywodraeth eu cymryd i helpu'r sefyllfa.

 

"Rydym yn croesawu'r ffaith bod rhai o'r camau hyn bellach yn digwydd, ond roeddem wedi gofyn am y cyfarfod hwn er mwyn sicrhau y gellid ymchwilio pob cam posib yn iawn."

 

“Nawr bod hyn yn digwydd o’r diwedd, gobeithio y byddwn yn gweld llawer mwy o ddatblygiadau.”