Crefftwyr yn diogelu treftadaeth heddiw ac yfory

21/12/2015

Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae sgiliau traddodiadol mewn adeiladu yng Nghymru wedi cael eu diogelu at y dyfodol, diolch i’r cyhoeddiad y bydd rhaglen lwyddiannus yn cael ei hariannu am y drydedd flwyddyn o’r bron gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

 

Mae’r rhaglen Sgiliau ar gyfer y Dyfodol yn daprau cymorth ariannol sydd mawr ei angen ar gynlluniau bwrsariaeth sy’n darparu hyfforddiant a chymwysterau mewn sgiliau adeiladu traddodiadol.

 

Un o gyrsiau’r rhaglen yw Cynllun Bwrsariaeth Sgiliau Adeiladu Traddodiadol ar gyfer Prentisiaid wedi'u Dadleoli sydd wedi bod yn cynnig Prentisiaethau i ddysgwyr sydd hanner ffordd drwy eu hyfforddiant mewn sgil adeiladu traddodiadol.


Mae lleoliadau’n caniatáu i'r prentisiaid gwblhau eu cymhwyster galwedigaethol i ennill cymhwyster llawn yn eu crefft. Ar yr un pryd, maen nhw’n datblygu'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i weithio ar adeiladau hanesyddol. Mae'r cynllun yn cael ei redeg gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’i gefnogi gennym ni, Historic England a Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB).

 

Plastro â chalch, gwaith maen a gwaith coed - dim ond rhai o'r sgiliau y gellir eu dysgu ar gynllun sgiliau adeiladu traddodiadol arall rydyn ni’n ei gefnogi, sef y Cynllun Bwrsariaeth Adeiladu ein Treftadaeth sy’n cael ei redeg gan Ganolfan Tywi. Mae’r cwrs yn cynnig cyfleoedd i weithio ochr yn ochr ag adeiladwyr medrus ym maes treftadaeth ac i ennill NVQ lefel 3 mewn Sgiliau Treftadaeth (adeiladu) yng Nghymru.  

 

Dywedodd Jill Fairweather, Arolygydd Adeiladau Hanesyddol: "Mae'r cynlluniau hyn yn helpu i sicrhau bod cronfa o grefftwyr â'r sgiliau priodol i ofalu am y ganran uchel o adeiladau yng Nghymru sydd o adeiladwaith traddodiadol."

 

Ychwanegodd: "Mae'r cynlluniau bwrsariaeth a'r myfyrwyr, ddoe a heddiw, hefyd yn chwarae rhan bwysig o safbwynt codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r angen i gynnal eu hadeiladau gan ddefnyddio deunyddiau a thechnegau adeiladu priodol. Mae hyn yn cyfrannu tuag at flaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar sgiliau a chreu swyddi, yn ogystal â helpu i sicrhau bod gennym amgylchedd hanesyddol adeiledig sy’n cael ei warchod yn y ffordd orau. "

 

Mae Cynllun Bwrsariaeth Sgiliau Adeiladu Traddodiadol wedi creu 41 o brentisiaethau ar draws Cymru a Lloegr yng ngham olaf y rhaglen. Mae Canolfan Tywi hefyd wedi hyfforddi 55 o fyfyrwyr ar ei Chynllun Bwrsariaeth Sylfeini mewn Treftadaeth, 30 o fyfyrwyr ar y Cynllun Bwrsariaeth Adeiladu ein Treftadaeth a 10 ar ei chwrs Merched yn y maes Adeiladu. Mae pob un o’r prentisiaid hyn wedi cael eu hyfforddi yng Nghymru ac mae'r mwyafrif bellach yn gweithio yn y diwydiant adeiladu treftadaeth yng Nghymru.

 

Elwa

 

Dywedodd Helena Burke, Swyddog Bwrsariaeth Treftadaeth yng Nghanolfan Tywi “Mae llawer o'n myfyrwyr wedi elwa ar weithio ar brosiectau a ariannwyd gan Cadw, er enghraifft Yr Hen Gapel, Fferm Leighton, Insole Court, Castell Aberteifi a Phlas Llanelly. Mae prosiectau o'r fath yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar gymhlethdodau atgyweirio ac adfer hen adeiladau ac yn cynnig cyfleoedd gwych i ddysgu sgiliau gan grefftwyr profiadol '"

 

Dywedodd Nell Hellier, Rheolwr Canolfan Tywi: “Mae Cynlluniau Bwrsariaeth Canolfan Tywi wedi datblygu cronfa o grefftwyr cymwys sy'n deall atgyweirio a chynnal a chadw hen adeiladau mewn modd priodol, gan weithio yn y diwydiant adeiladu yng Nghymru. Ein nod yw cael marchnad adeiladu treftadaeth gwbl weithredol ac yn ystod y blynyddoedd nesaf byddwn yn datblygu’r galw am y sgiliau hyn sydd eu hangen yn ddirfawr.”

 

Dywedodd Jill Fairweather, Arolygydd Adeiladau Hanesyddol: "Mae'r cynlluniau hyn yn helpu i sicrhau bod cronfa o grefftwyr â'r sgiliau priodol i ofalu am y ganran uchel o adeiladau yng Nghymru sydd o adeiladwaith traddodiadol."

 

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y prosiectau y mae'r prentisiaid wedi bod yn rhan ohonynt trwy ymweld â'r blog ar wefan TBSBS, neu gallwch glywed gan y prentisiaid yn uniongyrchol drwy eu dilyn ar dudalen Facebook TBSBS ac ar gyfrif Twitter @TTBSBS .

 

I gael rhagor o wybodaeth am y cynlluniau hyn a sut i wneud cais ar gyfer lleoliadau byr Mewn sgiliau adeiladwaith treftadaeth, ewch i'r dudalen Cynllun Bwrsariaeth Treftadaeth ar wefan Canolfan Tywi.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru