Comisiynydd y Gymraeg yn gosod y safonau ar gyfer sefydliadau

25/03/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd rheoliadau sy’n pennu safonau’r Gymraeg ei pasio yn y Cynulliad ddoe a fydd yn golygu y bydd llawer o sefydliadau yn gorfod cydymffurfio gyda safonau a fydd yn anelu i sicrhau cyfartaledd i’r Gymraeg.

 

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, “Mae’r ffaith bod y safonau bellach wedi eu pasio’n rheoliadau yn golygu y gallaf yn awr symud ymlaen gyda’r broses statudol, yn unol â Mesur y Gymraeg 2011 o osod y gofynion newydd ar sefydliadau. Golyga hyn bod dinasyddion Cymru gam yn nes tuag at fod â hawliau i dderbyn gwasanaethau Cymraeg gan sefydliadau."

 

“Mae’n bwysig nodi, serch hynny, nad dyma’r cam terfynol yn y broses o gyflwyno safonau, a bod yna gamau statudol eraill y mae’n rhaid eu dilyn cyn y bydd sefydliadau’n gweithredu safonau.”

 

Gosod Safon

 

Bydd y broses yn gosod safonau ar sefydliadau yn amrywio o weinidogion Cymru, cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru.  

 

Fe eglurodd y Comisiynydd beth yw ei rôl hi yn y cyfnod nesaf, “Yn ôl y ddeddfwriaeth, mater i mi yw penderfynu pa safonau i’w gosod ar bob sefydliad drwy ‘hysbysiadau cydymffurfio’. Bydd yr hysbysiad cydymffurfio yn nodi pa safonau’n union y dylai pob sefydliad orfod eu gweithredu ac erbyn pryd y mae’n ofynnol iddynt gydymffurfio â nhw.”

 

Ychwanegodd y Comisiynydd, “Ein nod yw penderfynu pa safonau ddylai fod yn benodol gymwys i’r sefydliadau a sectorau eraill a enwir yn y Mesur. Byddwn yn cyhoeddi rhaglen ar gyfer cyflwyno safonau i ragor o sefydliadau a sectorau wedi i ni dderbyn cadarnhad gan Lywodraeth Cymru o’u hamserlen hwy o safbwynt llunio a chymeradwyo rheoliadau safonau Cylch 3.”  

 

Mae’r broses o gyflwyno safonau yn digwydd mewn cyfres o gylchoedd. Rheoliadau Cylch 1 sydd wedi eu pasio gan y Cynulliad heddiw, ar gyfer Gweinidogion Cymru, cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. 

 

Mae’r Comisiynydd eisoes wedi cychwyn ar y broses o gyflwyno safonau i sefydliadau Cylch 2, sef 119 o sefydliadau sy’n cynnwys byrddau iechyd, colegau a phrifysgolion a chyrff cyhoeddus yng Nghymru. 

 

Ym mis Mai 2015 bydd y broses o gyflwyno safonau i sefydliadau Cylch 3 yn dechrau, sef 61 o sefydliadau, yn cynnwys darparwyr tai cymdeithasol, adrannau Llywodraeth y DU, cwmnïau dŵr, Grŵp y Post Brenhinol a’r Swyddfa Bost. Yna bydd y Comisiynydd yn dechrau cyflwyno safonau i sefydliadau a sectorau eraill a enwir yn y Mesur.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net