Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Materion Cymreig

15/05/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Yr wythnos diwethaf aeth cynrychiolwyr o Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru i San Steffan i gyfarfod y Pwyllgor Materion Cymreig i roi tystiolaeth am y diwydiant amaethyddol yng Nghymru.

Bu Laura Elliott, Cadeirydd CFfI Cymru, Dafydd Jones, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru, Cennydd Jones, Aelod Hyn y Flwyddyn CFfI Cymru, Caryl Hughes, Cadeirydd CFfI Maldwyn a Jacob Anthony, Aelod o CFfI Morgannwg yn ddigon ffodus i deithio i’r Tŷ Cyffredin ble mynychwyd sesiwn dystiolaeth fel tystion yn ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cymreig i Brexit; amaethyddiaeth, masnach a dychwelyd pwerau.

 

Cynhaliwyd trafodaeth fanwl ble bu’r aelodau yn cydnabod barn y genhedlaeth nesaf ymysg aelodau o’r pwyllgor. Codwyd pwyntiau dilys yn nodi bod addysg amaethyddol yn hanfodol i'r diwydiant a gofynnwyd am fwy o gefnogaeth i wella addysg y cyhoedd yn y sector hwn. 

 

Dywedodd Laura Elliott, "Mae gennym fwy o fynediad nag erioed o'r blaen i'n prynwyr drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a dulliau eraill ond y prif beth sydd yn rhaid gwneud yw sicrhau trosglwyddiad y negeseuon cadarnhaol, yn ogystal â derbyn sylwadau'r cyhoedd y tu allan i amaethyddiaeth gan eu defnyddio a’i haddysgu ". Nododd Caryl Jones fod datblygu sgiliau wedi dod yn fwyfwy pwysig o fewn y diwydiant, mae ffermwyr hefyd yn cofnodi a monitro data gan sicrhau'r dulliau mwyaf effeithlon o gynhyrchu. "Nid yw ffermio bob amser yn cael ei ystyried fel gyrfa broffesiynol ond fe ddylai fod!" Mynegwyd pryderon gan yr aelodau o ran sicrhau cytundeb masnach yn y dyfodol a'r posibilrwydd o gyflwyno safonau bwyd is i’r DU. Nodwyd hefyd gan yr aelodau'r pwysigrwydd o osod polisi amaethyddol yng Nghaerdydd, yn syml gan fod amaethyddiaeth Cymru mor amrywiol â "fel ffermwr o Feirionnydd, nid yw'r hyn yr wyf i ei angen yn debyg i anghenion ffermwr âr o Gaergrawnt" meddai Dafydd Jones.

 

Cofleidio’r heriau

 

Ond er gwaethaf eu pryderon, tynnwyd y panel sylw at y ffaith fod Brexit yn cael ei ystyried yn drobwynt newydd i'r diwydiant. Dywedodd Cennydd Jones, "mae'n bwysig ein bod yn cofleidio'r heriau sydd i ddod a chreu cyfleoedd ohonynt. Y sector cig oen sydd yn debygol o weld y bygythiad mwyaf oherwydd ein bod ar hyn o bryd mor ddibynnol ar allforion i wledydd yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n hollbwysig ein bod yn croesawu'r cyfle hwnnw a chreu marchnadoedd newydd ". Dywedodd Jacob Anthony i’r pwyllgor ei fod yn optimistaidd iawn ynglŷn â chofleidio’r cyfleoedd newydd a marchnadoedd newydd y gallai Brexit eu cyflwyno i ni. Aeth ymlaen a dywedodd 'ni allwn fod yn negyddol ac mae angen edrych ar y sefyllfa ar raddfa fyd-eang ac nid yn unig yn yr Undeb Ewropeaidd'.