Clip ffilm o'r drôn yn dangos hyd a lled y tân ar Fynydd Llantysilio

04/09/2018

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae arolygon drôn a gynhaliwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dangos hyd a lled y tân gwyllt a fu’n llosgi yng ngogledd ddwyrain Cymru am bedair wythnos yn gynharach yn yr haf.

Dechreuodd y tân ar Fynydd Llantysilio ym mis Gorffennaf, pan oedd y tywydd poeth a gafwyd yn ystod yr haf ar ei anterth.

 

Dengys arolygon cychwynnol fod 247 hectar, oddeutu’r un maint â 247 o gaeau rygbi, wedi’u llosgi ac nad oes fawr o lystyfiant ar ôl yn yr ardal.

 

Mae’r mynydd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ar sail ei weundiroedd grug a’r adar tir uchel sy’n bridio yno, ac mae’n gartref i adar prin fel y rugiar ddu a’r gylfinir.

 

Ymhellach, mae’n darparu mannau pori i ffermwyr lleol ac mae’n boblogaidd ymhlith cerddwyr. Bu CNC yn gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Gwasanaethau Cefn Gwlad Sir Ddinbych i dorri’r llystyfiant a chreu strimynnau atal tân er mwyn ceisio rhwystro’r tân rhag ymledu.

 

Tiriogaeth bwysig i fywyd gwyllt

 

Meddai Nick Thomas, Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae Mynydd Llantysilio yn bwysig dros ben i bobl a bywyd gwyllt fel ei gilydd, ac yn ystod y pum mlynedd diwethaf rydym wedi gweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych, ffermwyr lleol ac eraill i gyfoethogi’r llystyfiant ar gyfer bywyd gwyllt ac ar gyfer pori.

 

“Fel arfer, caiff y pridd mwynol tenau ei orchuddio gan lystyfiant gweundir fel grug, llus ac eithin. Hefyd ceir ambell lecyn o fawn dyfnach sydd wedi dioddef yn eithriadol oherwydd y tân. Mewn mannau, mae’r mawn hwn wedi cael ei losgi i gyd, gan ddatgelu’r isbridd tywodlyd a’r graig oddi tano.

 

Rhagwelwn y bydd rhai o blanhigion y gweundir yn aildyfu o wreiddiau sydd wedi goroesi’r tân, neu o hadau. Fodd bynnag, mae’n debyg y bydd y llystyfiant ar y mawndiroedd yn cymryd llawer mwy o amser i aildyfu ac efallai na fydd rhai ardaloedd yn aildyfu’n naturiol.”

 

Tir comin yw Mynydd Llantysilio. Mae’n rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Y Berwyn a Mynyddoedd De Clwyd ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd.

 

Pan gawn gadarnhad gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru fod y tân wedi diffodd yn llwyr, bydd CNC yn cynnal mwy o arolygon manwl ar y mynydd er mwyn gweld beth y gellir ei wneud i gynorthwyo’r ardaloedd a losgwyd i adfer.

 

Gwyliwch y clipiau a ffilmiodd y Drôn o Fynydd Llantysilio i weld gwir raddfa'r difrod: