Chwilio am syniadau dros drethi newydd i Gymru

Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn awyddus i glywed syniadau’r cyhoedd am y math o drethi newydd a ellir eu codi yng Nghymru.

Mae’n annog pobl a sefydliadau i gynnig syniadau y gellid eu datblygu’n drethi newydd i Gymru.

 

Mae Deddf Cymru 2014 yn rhoi’r pwerau i Lywodraeth Cymru i gyflwyno cynigion ar gyfer datblygu trethi newydd mewn meysydd lle mae’r cyfrifoldeb wedi’i ddatganoli. Byddai’n rhaid i’r cynigion hyn gael eu cymeradwyo gan y Cynulliad Cenedlaethol, gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a chan Dŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi.

 

Mewn dadl yn y Senedd ddoe, soniodd yr Ysgrifennydd Cyllid am ei fwriad i brofi’r pwerau newydd yn Neddf Cymru a bydd yn cyfeirio at rai o’r syniadau am drethi sydd wedi’u cynnig yn barod gan Sefydliad Bevan. Mae’r rhain yn cynnwys syniadau ynghylch twristiaeth, deunyddiau pecynnu cludfwyd ac ariannu gofal cymdeithasol.

 

Dywedodd Athro Drakeford: “Ymhen naw mis, bydd Llywodraeth Cymru yn codi ei threthi ei hunan, a hynny am y tro cyntaf ers bron 800 mlynedd yng Nghymru. Mae hyn yn nodi perthynas newydd rhwng Llywodraeth Cymru, y Cynulliad Cenedlaethol, trethdalwyr Cymru a gwasanaethau cyhoeddus datganoledig."

 

“Mae’r pŵer i gynnig trethi newydd yn ddull pwysig y gallwn ei ddefnyddio i newid ymddygiad ac i sicrhau gwelliannau i’n cymunedau. Dany pam rwy’n awyddus i gychwyn trafodaeth go iawn ynglŷn â sut rydyn ni am ddefnyddio’r pwerau hyn i gefnogi ein hymrwymiad i degwch, llesiant a thwf.

 

Trethi i ariannu gofal cymdeithasol

 

Yn ol Mark Drakeford, “Mae nifer o syniadau wedi’u cyflwyno’n barod yn adroddiad Sefydliad Bevan, Tax for Good. Cafwyd cynigion eraill hefyd ynglŷn â threthi newydd i gefnogi syniadau Cymreig, er enghraifft trethi i ariannu gofal cymdeithasol."

 

“Dewis arall fyddai inni ddefnyddio’r pwerau hyn i newid ymddygiad neu i leihau arferion negyddol, er enghraifft mynd i’r afael â bancio tir trwy godi ardoll ar dir nad w’n cael ei ddefnyddio. Mae trethi newydd yn rhoi’r cyfle hefyd inni adeiladu ar gryfderau Cymru – er enghraifft gallem ystyried trethi sy’n ceisio cynyddu lefelau ailgylchu, neu dreth dwristiaeth efallai."

 

Mae cyfle i chi ebostio eich syniadau i'r cyfeiriad hwn: FinancialReformMailbox@wales.gsi.gov.uk 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru