Canolfan newydd Pontio yn cyhoeddi rhaglen artistig

28/10/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae Canolfan Celfyddydau ac Arloesi newydd Pontio ym Mangor sydd ar fin agor ei drysau, wedi cyhoeddi ei rhaglen artistig lawn heddiw.

 

Bydd y rhaglen, sy’n rhedeg o Dachwedd 28 tan ddiwedd Ebrill, yn adlewyrchu natur hyblyg y ganolfan a’i gofodau, gyda digwyddiadau’n cynnwys popeth o berfformiad cyntaf drama newydd Theatr Genedlaethol Cymru Chwalfa, i berfformiad ar y cyd gyda chwmni syrcas gyfoes NoFit State, Cerddorfa Ffilharmonig Lerpwl yn dychwelyd i Fangor, noson yng nghwmni Ruby Wax, cyfle i glywed cerddoriaeth newydd yn noson DJ Huw Stephens yn cyflwyno…a digon o gomedi a sinema.

 

Bydd plant a theuluoedd yn cymryd lle allweddol yn y rhaglen, gyda digwyddiadau misol dan adain ‘Teulu Pontio’, cyfleoedd i gymryd rhan a digwyddiadau addysgiadol.

 

Mae’r tymor agoriadol hefyd yn gyfle i’r ganolfan gydnabod y gorffennol mewn sawl ffordd, gan gynnwys treftadaeth yr ardal leol drwy brosiect 9Bach Llechi a hanes y streic fawr yn Chwalfa, yn ogystal â gwaddol Theatr Gwynedd drwy arddangosfa a digwyddiad dathlu ar ddiwedd Ebrill.

 

Bydd y tymor yn cychwyn ddydd Sadwrn, 28 Tachwedd gyda Disgleirio/Shine, Diwrnod Croeso i ddathlu agoriad y ganolfan i’r cyhoedd.  Bydd y diwrnod yn cynnwys tri perfformiad 20munud o hyd gan gwmni syrcas cyfoes Pirates of the Carabina ac artistiaid lleol fydd yn perfformio yng nghyntedd trawiadol yr adeilad ac yn arddangos hyblygrwydd y ganolfan o ran cynnig perfformiadau arloesol.  Yn ymuno â hwy fydd disgyblion o ysgolion Glanadda a Glancegin, fel rhan o gynllun cyfranogol Pontio, BLAS.

 

Ar Ragfyr 1af, bydd sinema y ganolfan yn agor yn swyddogol, gyda ffilm newydd sbon un o raddedigion Prifysgol Bangor Danny Boyle,Steve Jobs. Yn ystod mis Rhagfyr, bydd Opera Canolbarth Cymru yn perfformio dathliad opera ar ffurf Ffigaro a Ffrindiau, bydd Only Men Aloud yn ymweld fel rhan o’i taith Nadolig ac fe fydd Cwmni Mega yn cynnig diddanwch llwyr i deuluoedd ac ysgolion drwy eu pantomeim Melltith y Brenin Lludd.

 

Talent lleol

 

Bydd y ganolfan hefyd yn rhoi llwyfan i dalent lleol drwy gydol y rhaglen agoriadol, gan ddechrau yn mis Rhagfyr gyda gig yn cynnwys rhai o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru, Sŵnami, Yws Gwynedd a Yr Eira, Côr y Penrhyn a Chôr Meibion Llanelli ynghyd â Meinir Wyn Roberts a Glain Dafydd, a sioe gerdd newydd Ysgol Tryfan, Y Bancsi Bach.

Ymysg yr uchafbwyntiau yn y flwyddyn newydd mae sioe-un-ddynes Ruby Wax, Sane New World, gigiau comedi Comedy Central Live a sioe un-dyn Russell Kane, y pianydd Llŷr Williams a Cherddorfa Ffilharmonig Lerpwl a sioeau misol i blant a’i teuluoedd, gan gynnwys première y byd o These Books Are Made for Walking.

 

Meddai Elen ap Robert, cyfarwyddwr artistig Pontio, “P’un ai’n ddigwyddiadau sy’n gwthio ffiniau, rhai sy’n wledd i’r llygad neu’r glust neu’n gyfle i ymlacio a chwerthin, fe gewch groeso cynnes yma.  Rwyf wir yn gobeithio fod y rhaglen gyntaf hon yn dangos y math o ganolfan y mae Pontio’n gobeithio ei chreu, ac yn ein galluogi i ddeall yn well y math o ddigwyddiadau mae cynulleidfaoedd eisiau eu profi yma.”

 

Theatr Bryn Terfel

 

Dymunodd Bryn Terfel pob llwyddiant i Pontio wrth i’r ganolfan, sydd yn cynnwys theatr wedi ei enwi ar ei ôl, gyhoeddi ei rhaglen agoriadol, “Mae’n fraint anhygoel i mi’n bersonol fod rhywun wedi hyd yn oed cysidro enwi theatr ar fy ôl.  Mae Pontio wedi cymryd ei amser i gael ei adeiladu, a heb amheuaeth, dylid fod wedi cymryd amser i’w adeiladu.  Unwaith y mae’r ganolfan ar agor, yn sicr fi fydd y cyntaf i fod yno, naill ai fel aelod o’r gynulleidfa neu fel perfformiwr, ac ar yr adeg iawn, fe fydd dyddiadau’n cael eu hychwanegu.  Yn y cyfamser, rwyf yn dymuno’r gorau i Pontio, ei holl staff a’r tîm creadigol, heb eu hetiau caled, ar gyfer tymor agoriadol i’w gofio.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru