Canolfan newydd i hybu’r Gymraeg yn agor ym Mhort Talbot

Bydd canolfan wib newydd sy’n hyrwyddo cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn ardal Castell-nedd Port Talbot yn cael ei hagor yn swyddogol am 10.30am fore Sadwrn 26 Ionawr.

Wedi’i lleoli yng Nghanolfan Siopa Aberafan, nod canolfan wib Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe yw darparu gwybodaeth am fanteision addysg Gymraeg, am weithgareddau Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot a gwybodaeth am gyrff eraill sy’n hyrwyddo’r Gymraeg yn lleol. Mae modd i ymwelwyr alw heibio i drefnu sesiynau blasu am ddim yn y ganolfan er mwyn iddynt gael rhagflas o’r ddarpariaeth Cymraeg i oedolion sydd ar gael.

 

Mae’r ganolfan, sydd ar agor 10am - 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, hefyd yn cynnwys arddangosfa am y gyfres ddrama lwyddiannus Bang S4C a ffilmiwyd yn ardal Port Talbot, gyda chyfle i ymwelwyr weld lluniau o'r gyfres ddrama lwyddiannus, gwylio trêl arbennig ar sgrîn blasma a derbyn crys-T Bang am ddim.

 

Bydd cyfle yn ystod yr agoriad swyddogol i bobl leol weld y ganolfan a chwrdd â’r staff, gan ddysgu mwy am y cyfleoedd i ddysgu Cymraeg a bydd adloniant, gweithgareddau i blant a lluniaeth ysgafn ar gael. Bydd gwleidyddion, ffigyrau o’r byd addysg Gymraeg a chynrychiolwyr o Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe sy’n rheoli’r prosiect hefyd yn bresennol yn yr agoriad.

 

Mae’r prosiect i sefydlu’r ganolfan wib wedi bod yn bosib drwy gyfrwng grant arloesi gan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

 

Dywedodd Iestyn Llwyd, rheolwr busnes a datblygiad strategol Dysgu Cymraeg  Ardal Bae Abertawe: “Prif fwriad y ganolfan hon yw amlygu a datblygu cyfleoedd i drigolion Port Talbot a’r cyffiniau i ddysgu Cymraeg. Byddwn yn gobeithio cyflawni hynny mewn modd gweledol, agored a chroesawgar, gan gynnig blas ar y ddarpariaeth a gynigwn, y gwahanol fathau o gyrsiau a’r adnoddau sydd ar gael, ac i amlygu beth yw rhai o fanteision dysgu’r iaith fel oedolion: boed nhw’n rhieni ifanc neu’n ddarpar rieni; yn bobl sydd â diddordeb neu falchder yn eu treftadaeth Gymreig; neu’n bobl sydd am gyflawni her bersonol drwy ddysgu neu wella eu Cymraeg. 

 

Cynghori a chefnogi

 

“Ein bwriad yw bod yma ar eu cyfer i’w cynghori a’u cefnogi cymaint ag y gallwn. Mae’r prosiect hefyd yn cynnig cyfle i gydweithio gyda phartneriaid eraill, ac yn fodd o dynnu sylw at waith da yr ystod o sefydliadau a mudiadau sydd hefyd yn gweithio yn lleol er budd y Gymraeg ac sydd hefyd yn rhan o rwydwaith o gefnogaeth i ddysgwyr.”

 

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, prif weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: "Mae cael presenoldeb gweledol mewn cymunedau ledled Cymru yn flaenoriaeth i'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol er mwyn sicrhau bod pobl yn dod i wybod am y cyfleoedd amrywiol sydd ar gael i ddysgu ac ymarfer y Gymraeg. Mae'r ganolfan wib newydd yn enghraifft wych o hynny, a dymunwn yn dda i griw Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe gyda'r fenter newydd hon."

 

Meddai awdur y gyfres Bang, Roger Williams: “Mae’r tîm a greodd y gyfres deledu Bang ar gyfer S4C yn falch iawn o gefnogi’r fenter hon. Roedd y gymuned leol yn hynod o garedig tra i ni ymgartrefu yn y gyfres er mwyn ffilmio’r gyfres ac roedd diddordeb mawr yn y rhaglen a’r iaith Gymraeg.  Mae’n gyffrous tu hwnt i feddwl bydd Bang yn ysbrydoli pobl i roi cynnig ar ddysgu Cymraeg.”