Caerdydd ymhlith y prifddinasoedd gorau i fyw

08/02/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Caerdydd wedi camu i’r trydydd safle ar restr y prifddinasoedd gorau i fyw ynddyn nhw yn Ewrop, yn ôl arolwg gan yr Undeb Ewropeaidd.

Mae prifddinas Cymru wedi llamu o'r chweched safle i’r trydydd, yn gydradd â Copenhagen a Stockholm. Oslo sydd ar y brig a Belffast ar ei hôl. 

 

Mae Arolwg Safon Bywyd yn Ninasoedd Ewrop yn casglu barn dinasyddion 79 dinas yn Aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd. Mae’n canolbwyntio ar safon bywyd ac yn dangos pa mor fodlon yw pobl ar wahanol agweddau ar fywyd yn y ddinas, gan gynnwys cyfleoedd gwaith, trafnidiaeth gyhoeddus, addysg, iechyd, gweithgareddau diwylliannol, cyfleusterau chwaraeon, prisiau tai, safon yr aer, mannau cyhoeddus, meysydd glas a glendid. 

 

Mae’r arolwg yn digwydd bob dwy flynedd a holwyd 2,000 o ddinasyddion Caerdydd am eu barn ar y ddinas. 

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale: “Mae’n hyfryd gweld Caerdydd yn codi yn y rhestr i fod ochr yn ochr â dinasoedd Ewropeaidd o safon Stockholm a Copenhagen. Ein gweledigaeth yw gwneud Caerdydd y Brifddinas Orau i Fyw Ynddi yn Ewrop, felly mae hyn yn bleser ac yn rhywbeth y gallwn ni i gyd fod yn falch ohono. 

 

“Mae ein pedair prif flaenoriaeth, sef: creu gwell swyddi, cynnig addysg well i bawb, helpu pobl sy'n agored i niwed a gweithio mewn partneriaeth i wella gwasanaethau cyhoeddus lleol, i gyd yn gysylltiedig â gwneud Caerdydd yn lle gwych a bywiog i fyw ynddo. 

 

“Mae canlyniadau’r arolwg yn awgrymu y gall dinasyddion weld ein cynlluniau ar gyfer Caerdydd ar waith. Rydym yn dal i wynebu heriau mawr. Mae Caerdydd yn un o’r dinasoedd sy’n tyfu gyflymaf ym Mhrydain ac mae hynny’n golygu bod galw mawr ar ein gwasanaethau tra bod cyllid Cynghorau ar draws Prydain wedi eu cwtogi’n anferthol. Ond rydym yn gweithio'n galed i wneud Caerdydd yn brifddinas Ewropeaidd wych. Mae gennym ni uchelgeisiau mawr - a pham lai? Mae Caerdydd yn ddinas ardderchog i fyw a gweithio ynddi ac rydym yn benderfynol o’i gwneud yn hyd yn oed gwell i bawb sy’n byw yma.’

 

Ychwanegodd, “Mae’r Fargen Ddinesig yn werth £1.2 biliwn ar gyfer y Brifddinas-ranbarth yn cael ei thrafod, a byddai ei sicrhau yn helpu i sbarduno ein cynlluniau ar gyfer Caerdydd. Rydym yn gwybod bod llawer o waith eto a bydd creu system Metro, gwella ein trafnidiaeth gyhoeddus yn helpu i ni gystadlu’n well â’n cymdogion Ewropeaidd.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru