Cadwch yn ddiogel dros y Nadolig

20/12/2016

Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol sy’n cynnwys Cynghorau, yr Heddlu, y Bwrdd Iechyd, y Gwasanaeth Tân, y Gwasanaeth Prawf yn cynnig cyngor ynglŷn â sut i gadw'n ddiogel y Nadolig hwn.

Yn anffodus, ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae pobl yn fwy tebygol o gael damwain neu gael eu heffeithio gan drosedd. Felly, os ydych yn penderfynu mynd i ysbryd yr Ŵyl, mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol yn annog i chi fod ar eich gwyliadwriaeth. 

 

Peidiwch yfed/ cymryd cyffuriau a gyrru

 

Mae llawer o bobl yn mwynhau diod dros gyfnod y Nadolig. Wrth yfed gyda theulu, ffrindiau neu gydweithwyr, mae gennych gyfrifoldeb i edrych ar ôl eich hun ac eraill, ac i wybod pa bryd yr ydych wedi cael digon i’w yfed.

 

Os ydych yn cael diod, gwnewch drefniadau i gyrraedd adref yn ddiogel – defnyddiwch gludiant cyhoeddus, trefnwch lifft neu archebwch dacsi. Cofiwch y gallwch fod dros y terfyn diogel y bore wedyn.

 

Mae gyrru dan ddylanwad alcohol, cyffuriau anghyfreithlon, neu rai cyffuriau presgripsiwn yn beryglus, ac yn erbyn y gyfraith. Os ydych yn eich cael yn euog o unrhyw un o'r troseddau hyn, bydd gennych euogfarn troseddol, a chofnod o'r tramgwydd ar eich trwydded yrru am nifer o flynyddoedd, yn ogystal â'r tebygolrwydd o dderbyn dirwy sylweddol. Gall digwyddiad difrifol yn ymwneud gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau arwain at ddedfryd o garchar.


Peidiwch â rhoi eich hun mewn sefyllfa beryglus neu wneud pethau na fyddech fel arfer yn eu gwneud ar noson allan fel derbyn diod gan rywun dieithr.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi a’ch ffrindiau wedi gwneud trefniadau i gyrraedd adref, archebwch dacsi ymlaen llaw bob amser gan gwmni ag iddo enw da, ceisiwch osgoi gwrthdaro, a cerddwch i ffwrdd o drwbl.

Cofiwch yfed diodydd ysgafn rhwng rhai alcoholig, a pheidiwch byth a derbyn lifft gan rhywun dieithr, neu rywun nad ydych yn adnabod yn dda. Ceisiwch osgoi llefydd peryglus fel strydoedd cefn tawel neu rai sydd wedi eu goleuo’n wael neu feysydd parcio mewn llefydd unig.

Ewch a’ch ffôn symudol gyda chi i bobman, a sicrhewch fod y batri’n llawn a bod digon o gredyd ynddo. Pryd bynnag y mae’n bosibl, cerddwch gyda ffrind neu arhoswch yn agos at grŵp o bobl, cymerwch y llwybr yr ydych fwyaf cyfarwydd ag ef bob amser, a chadwch at strydoedd prysur sydd wedi eu goleuo’n dda. 

 

Diogelwch yn y cartref

 

Mae’n bwysig diogelu’r cartref, yn enwedig dros gyfnod y Nadolig, gan i bawb gadw anrhegion gwerthfawr yn eu tai. Cofwch gadw eich drysau a ffenestri ar glo bob amser, gall gadael anrhegion mewn golwg o dan y goeden Nadolig ddenu sylw lladron, cadwch nhw o’r golwg tan Ddydd Nadolig.

Os ydych yn storio eitemau mwy fel beiciau yn y sied yn yr ardd, sicrhewch bod y drws wedi’i gloi. Gwnewch nodyn o rifau ffrâm beiciau newydd a rhifau cyfresol offer trydanol newydd ar gyfer y dyfodol. Hefyd, marciwch bethau gwerthfawr gyda rhif eich tŷ a’r côd post.

 

Gadewch olau ar amserydd os ydych yn mynd i ffwrdd ar gyfer y Nadolig neu os ydych chi allan am y noson. Cofiwch hefyd, fod gadael bocsys gwag sy’n cael eu gadael y tu allan i’r tŷ yn arwydd bod gennych nwyddau newydd y tu mewn iddo – byddwch yn ofalus wrth gael gwared ar ddeunydd pacio.

 

Cofiwch beidio hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol os ydi eich tŷ yn mynd i fod yn wag dros gyfnod y Nadolig.


Siopa

 

Os ydych yn bwriadu mynd allan i siopa dros gyfnod y Nadolig, peidiwch â gadael bagiau llaw ar drolïau neu gadeiriau gwthio heb oruchwyliaeth. Gwisgwch fag sydd â strapiau ar draw eich corff a sicrhewch bod y sip wedi ei gau. Cadwch byrsiau neu waledi arnoch bob amser a pheidiwch â chario gormod o arian parod, cadwch lyfrau siec, cerdyn neu rifau PIN ar wahân.

Mae’n bwysig hefyd diogelu eich cerbyd, peidiwch byth â gadael unrhyw beth yn y golwg y tu mewn i’ch cerbyd, dylech eu cloi yn y bŵt. Sicrhewch bod yr holl ffenestri a drysau wedi eu cloi, parciwch mewn garej os oes gennych chi un adref, a phan fyddwch allan, parciwch mewn ardal agored sydd wedi ei goleuo’n dda.

Peidiwch cuddio y tu ôl i ddrysau caeedig

 

Dylai Nadolig a’r Flwyddyn Newydd fod yn gyfnod o heddwch ac ewyllys da. Yn anffodus, i ormod o deuluoedd, bydd y ddelfryd hon yn cael ei difetha gan drais yn y cartref. Gall lefelau straen uwch sydd, yn aml, yn cael eu gwneud yn waeth gan alcohol, arwain at drais yn y cartref. Mae help a chefnogaeth ar gael i ddioddefwyr.

Cysylltwch â Llinell Gymorth gyfrinachol ‘Byw Heb Ofn’ sydd ar gael yn rhad ac am unrhyw awr o'r dydd neu'r nos ar 0808 80 10 800.

 

Diogelwch tân

 

Yn anochel, mae mwy o beryglon tân yn y cartref adeg y Nadolig. Addurniadau papur, canhwyllau, teganau a thecylynnau trydanol newydd, awyrgylch parti - gall yr holl ffactorau hyn gynyddu’r risg ond peidiwch â gadael i’r achlysur hapus hwn droi’n drychineb eleni.

 
Peidiwch byth â gadael bwyd yn coginio heb fod rhywun yn goruchwylio na choginio ar ôl yfed alcohol. Peidiwch chwaith â gorlwytho socedi trydan, na gadael canhwyllau’n llosgi heb fod neb yn cadw llygaid arnynt na’u gosod yn agos i beryglon tân.

Gwnewch yn siŵr fod Marc Safon Diogelwch Prydeinig ar oleuadau Nadolig a nwyddau trydanol a pheidiwch byth â rhoi addurniadau ar oleuadau a gwresogyddion. Cofiwch fod larymau mwg yn achub bywydau.

 

Cofiwch fod modd gofyn i’r Gwasanaeth Tân i wirio eich cartref o ran diogelwch tân yn rhad ac am ddim. Trefnwch hyn drwy ffonio 0800 169 1234.