Cadeirydd newydd i Gymdeithas Ysgoloriaeth Hybu Cig Cymru

23/12/2019

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd Alison Harvey, sy’n byw yn Nhregaron ac yn gweithio fel rheolwr amaethyddol i Dunbia, yn cymryd yr awenau gan y ffermwr a chyn-enillydd gwobr Ffermwr Cig Eidion y Flwyddyn y Farmers Weekly, Richard Tudor o Lanerfyl.

Hefyd bydd y ffermwr a’r bersonoliaeth deledu Will Evans o Hendreseifion, Machynlleth yn dilyn Alison yn swydd yr Is-gadeirydd.

 

Cyhoeddwyd y newyddion mewn derbyniad gan Gymdeithas Ysgoloriaeth HCC yn y Ffair Aeaf lle cafwyd cyflwyniadau gan ysgolorion 2018 Peredur Owen a Dafydd Huw Evans am eu Hysgoloriaethau eu hunain: aeth Peredur i America i astudio systemau pori a’r defnydd o wrthfiotigau ac aeth Dafydd i Seland Newydd i edrych ar ffyrdd i wella cynhyrchiant ar dir sydd â ffrwythlondeb gwael.

 

Mae’r Gymdeithas Ysgoloriaeth wedi’i sefydlu ers mwy nag 20 mlynedd ac mae’n ceisio hwyluso teithiau gan unigolion sy’n gweithio yn y diwydiant cig coch yng Nghymru i ddysgu am wahanol bynciau ac arferion ym mhedwar ban byd. Bydd yr ysgolorion yn cael eu hannog i rannu’r arferion a’r gwersi a ddysgwyd â phawb yn y diwydiant. Ers ei sefydlu, mae mwy na 40 o unigolion wedi derbyn Ysgoloriaeth.

 

Ymhlith ysgolorion blaenorol y Gymdeithas Ysgoloriaeth y mae Llywyddion yr FUW ac NFU Cymru, Glyn Roberts a John Davies. Er bod nifer o’r ysgolorion yn gynhyrchwyr cynradd, mae ysgolorion eraill wedi bod yn gysylltiedig â datblygu cynnyrch, cigyddiaeth a’r byd academaidd. Dros y blynyddoedd, mae’r pynciau wedi cynnwys pob dim o welliant genetig a Technobori i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac roedd ysgoloriaeth Alison yn 2012 wedi mynd â hi i Ffrainc ac UDA i astudio systemau graddio ŵyn. 

 

Croesoawu

 

Dywedodd Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant HCC James Ruggeri ‘Rydyn ni’n croesawu Alison i swydd Cadeirydd y Gymdeithas Ysgoloriaeth. Byddwn ni’n edrych ymlaen at gydweithio ag Alison a Will dros y ddwy flynedd nesaf wrth i’r Gymdeithas Ysgoloriaeth symud ymlaen i’r degawd nesaf.’

 

Aeth James ymlaen i ddweud ‘Rydyn ni hefyd yn diolch o waelod calon i Richard Tudor am fod yn Gadeirydd mor weithgar a brwdfrydig dros y ddwy flynedd diwethaf; does dim dwywaith nad yw ei brofiad a’i wybodaeth am y diwydiant wedi helpu i lywio datblygiad y Gymdeithas Ysgoloriaeth a’r ysgolorion eu hunain.’
Bydd cyfle i gyflwyno ceisiadau am Ysgoloriaeth 2020 yng ngwanwyn 2020.