Busnesau yng Ngwynedd a Môn yn elwa o blatfform newydd Siop.io

01/02/2021

Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ers dechrau'r cyfnod clo 2020, mae llawer o bobl wedi troi at siopau lleol fel y cigydd a’r becws lleol, gyda llu o fusnesau yn addasu’r ffordd y maent yn cynnig eu cynnyrch a'u gwasanaeth, ac fe ddatblygodd Arloesi Gwynedd blatfform newydd Siop.io i gynorthwyo busnesau yn yr ardal ac erbyn hyn mae'r platfform wedi profi'n fuddiol i sawl busnesau.

Gwelsom hefyd newid dramatig mewn siopaau r-lein yn ystod y pandemig. Yn ddiweddar dywedodd Sainsbury’s, ail archfarchnad fwyaf y DU, fod 40% o’i werthiannau bellach ar-lein - o’i gymharu â 19% flwyddyn yn ôl.

 

Trwy'r ymchwil yma daeth yn amlwg bod angen datblygu ffordd I sicrhau bod manwerthwyr bwyd annibynnol bach yn gallu gwerthu ar-lein er mwyn cynnal eu llif arian a'u refeniw yn ystod argyfwng COVID-19 yn wyneb cystadleuaeth ddwys gan wasanaethau clicio a chasglu/dosbarthu archfarchnadoedd.

 

Mae Siop.io yn blatfform e-fasnach lleol dwyieithog sydd wedi cael ei ddatblygu er mwyn galluogi i fanwerthwyr bwyd a diod annibynnol ar draws Gwynedd ac Ynys Môn estyn allan ar-lein I gwsmeriaid lleol yn haws. Cyn bo hir bydd bwytai, tafarndai a siopau tecawê hefyd yn gallu elwa o'r gwasanaeth. Y gobaith yw y bydd yn galluogi busnesau annibynnol i gystadlu gydag archfarchnadoedd yn fwy effeithiol.

 

Datblygwyd y wefan gan Kodergarten, tîm o ddatblygwyr o'r Gogledd, sydd â phrofiad o ddylunio, codio a chynnal amrywiaeth eang o systemau e-fasnach.

 

Mae Paul Sandham o Kodergarten yn esbonio sut y bydd y wefan yn gweithio “Gyda gwefan Siop.io, gall cwsmeriaid nodi eu cod post yn y system, a fydd wedyn yn rhestru'r holl fusnesau sy'n gwasanaethu yn eu hardal. Yna mae cwsmeriaid yn dewis y cynnyrch mae nhw eu heisiau ac yn talu amdanynt ar-lein. Yna mae ganddyn nhw'r opsiwn o ddanfon y cynnyrch i'w cartref neu ei gasglu'n uniongyrchol o'r busnes. "

 

Hyd yn hyn mae 13 o fusnesau o Wynedd a Môn wedi cofrestru â’r wefan, a disgwylir y bydd 30 busnes ychwanegol wedi cofrestru erbyn Pasg 2021. Un o’r busnesau sydd eisoes wedi cofrestru ydi Cigoedd y Llain, sef cigydd o ardal Y Ffôr yng Ngwynedd. Roedd y cwmni yn awyddus iawn I ddechrau gwerthu ar-lein, ac roedd cofrestru a defnyddio Siop.io yn gwneud y cam nesaf yma yn hawdd iddynt.

 

Esboniodd Emlyn Roberts, sy’n rhedeg y busnes “Rydym yn falch iawn o gael bod yn rhan o’r peilot gyda AGW er mwyn cael arbrofi gyda Siop.io. Roeddem wedi bod yn edrych ar yr opsiynau gwahanol ar gyfer gwerthu ar-lein ers sbel, ac yn falch iawn pan glywsom am Siop.io. Nid yn unig mae’n blatfform dwyieithog, mae hefyd wedi cael ei ddatblygu yn lleol a gyda busnesau Gogledd Orllewin Cymru mewn meddwl.”
“Ers ymuno gyda Siop.io rydym wedi gweld cynydd yn ein harchebion. Mae gymaint o bobl yn siopio ar-lein y dyddiau yma, felly roedd datblygu y gwasanaeth yma yn bwysig iawn I’n busnes.”

 

Cynorthwyo i fasnachu ar-lein

 

Mae Rhys Gwilym, Swyddog Prosiect Arloesi Gwynedd yn egluro mwy “Ein nod drwy’r cynllun hwn yw cefnogi busnesau lleol i gychwyn masnachu ar lein ac i adnabod marchnadoedd newydd a hynny yn lleol. Byddwn yn darparu cefnogaeth dechnegol i’r busnesau yn ystod 2021 wrth iddynt ddechrau defnyddio’r wefan e.e. eu helpu i uwchlwytho eu cynnyrch, egluro’r broses dalu.”
I ymweld a’r wefan ewch I www.siop.io neu os yr hoffwch fwy o wybodaeth ynglyn a sut I gofrestru gyda Siop.io cysylltwch gyda Rhys ar rhys@mentermon.com

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA), Cyngor Gwynedd ac Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn.