Busnesau Canol trefi Sir Gaerfyrddin yn paratoi i ailagor

19/06/2020

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae canol trefi Sir Gaerfyrddin wrthi'n paratoi i groesawu siopwyr yn ôl ar ôl misoedd o fod ar gau oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn helpu masnachwyr a busnesau i baratoi i ailagor pan fydd rheolau cyfyngiadau symud yn cael eu llacio yng Nghymru ddydd Llun yma

 

Bydd manwerthwyr a marchnadoedd sy'n gwerthu nwyddau nad ydynt yn hanfodol yn cael ailagor, er na chaniateir i gaffis, bwytai, tafarndai, a gwasanaethau megis salon harddwch a thrin gwallt agor eto.
Mae ymdrech enfawr wedi cael ei gwneud i baratoi canol trefi i groesawu siopwyr ac ymwelwyr yn ôl yn ddiogel.
Mae pecyn cymorth cynhwysfawr o adnoddau wedi cael ei baratoi i gefnogi pob safle adwerthu a busnes, gan roi cyngor i'w helpu i ailagor eu drysau'n ddiogel.

 

Er y bydd busnesau'n ailagor, bydd canol trefi yn edrych ac yn teimlo ychydig yn wahanol wrth i systemau ciwio, gorsafoedd glanweithio a sgriniau tisian o fewn ein siopau gael eu rhoi ar waith i ddiogelu staff a siopwyr.
Caiff ymwelwyr eu hannog i fod yn gyfrifol ac yn barchus tuag at bobl eraill o'u hamgylch, drwy siopa ac ymweld â chanol trefi dim ond pan fo'n angenrheidiol, aros gartref os ydynt yn sâl, cadw pellter cymdeithasol a gwrando ar y cyngor a roddir iddynt gan staff.

 

Bydd cyfleusterau cyhoeddus hefyd ar agor o ddydd Llun, a gallwch barcio am ddim ym meysydd parcio canol y dref ar hyn o bryd.
Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole: "Rydym yn falch iawn bod siopau a marchnadoedd bellach yn gallu paratoi i ailagor, ar ôl cyfnod mor hir ac anodd o fod ar gau. Mae ein canol trefi yn hanfodol i'n heconomi leol, gan ddarparu gwasanaethau a chyflogaeth i bobl leol.
"Mae'n bwysig iawn ein bod yn cefnogi ein masnachwyr ac yn eu helpu nhw nôl ar eu traed. Mae hwn wedi bod yn gyfnod anodd iawn iddynt a dylem ddangos ein cefnogaeth drwy siopa'n lleol.
"Wedi dweud hynny, mae angen i ni hefyd fod yn gyfrifol a gofalu am ein gilydd – rydym wedi gweithio'n anhygoel o galed i helpu busnesau i ailagor yn ddiogel a bellach ein cyfrifoldeb ni yw parchu'r mesurau sydd wedi'u rhoi ar waith a pharhau i gadw pellter cymdeithasol er mwyn galluogi pawb, staff a siopwyr, i aros yn ddiogel."

 

Mannau awyr agored

 

Ychwanegodd: "Yn ogystal ag agor canol trefi, rydym wedi gweithio gyda chynghorau tref a chymuned i baratoi ar gyfer ailagor rhagor o fannau awyr agored ac rydym yn ymlaen at ddiweddariadau pellach yn yr wythnosau nesaf wrth i ni ddechrau dychwelyd i ryw fath o normalrwydd."