Buddugwyr Eisteddfod T i ffurfio Côr yr Urdd a theithio i Alabama

Fe fydd 16 o fuddugwyr gŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni yn cael y cyfle euraidd i ymuno â chôr newydd sbon – Côr yr Urdd – fydd yn teithio allan i Alabama yn 2022.

I nodi canmlwyddiant y mudiad yn 2022 mi fydd Côr yr Urdd yn cael ei ffurfio er mwyn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc ar hyd a lled Cymru i ddod at ei gilydd yn enw’r Urdd ar daith arbennig i Alabama.
 
Ynghyd â’r 16 buddugol fe fydd yr Urdd yn trefnu clyweliadau agored i fwy o aelodau’r Urdd rhwng 18 a 25 oed gael ymgeisio am y cyfle i fod yn rhan o’r Côr ar y daith unigryw hon.
 
Daw’r cyfle yn sgil partneriaeth drawsatlantig yr Urdd gyda Phrifysgol Alabama ym Mirmingham (UAB, University of Alabama at Birmingham), a’r gobaith yw bydd Côr Gospel UAB yn dod i Gymru i berfformio yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.
 
Ffurfiwyd perthynas rhwng Cymru a’r gymuned Affro Americanaidd ym Mirmingham, Alabama dros hanner canrif yn ôl yn dilyn ymosodiad terfysgol gan y Klu Klux Klan ar Eglwys y Bedyddwyr, 16th Street. Fel arwydd o gefnogaeth ac undod rhoddwyd ffenestr lliw i’r eglwys gan bobl Cymru, a hyd heddiw caiff ei hadnabod fel y ‘Wales Window’.
 
Bu i ymweliad swyddogol Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd, a Gweinidog Addysg Cymru ar y pryd Kirsty Williams â’r eglwys a phobl ifanc Birmingham, Alabama yn 2019 gryfhau’r berthynas hon. O ganlyniad, roedd trefniadau taith Côr Gospel Prifysgol Alabama i ymweld â Chymru ac Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020 yn cael eu cwblhau pan fu’n rhaid gohirio’r cyfan wrth i Covid-19 ledaenu ar draws y byd.
 
Ond yn wyneb heriau’r pandemig, ffurfiwyd côr gospel rhithiol ar y cyd rhwng rai o aelodau’r Urdd a myfyrwyr UAB, ac i ddathlu Diolchgarwch ym mis Tachwedd 2020 daethant at ei gilydd i ganu yn y Gymraeg am y tro cyntaf, er mwyn rhyddhau addasiad o ‘Every Praise’ gan Hezekiah Walker, sef ‘Canwn Glod.’
 
Yn ogystal â threfnu fod aelodau o Gôr yr Urdd yn cael perfformio mewn cyngherddau yn Alabama ac yn dysgu mwy am y traddodiad canu gospel a hanes hawliau sifil yn Alabama, y gobaith yw gwahodd Côr Gospel UAB i berfformio yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.
 
Y rheiny sydd wedi cyrraedd rowndiau terfynol y cystadlaethau canlynol yn Eisteddfod T 2021 sy’n cael y cyfle i fod yn rhan o Gôr yr Urdd:
 
Cyflwyno Alaw Werin Bl.10 a dan 25 oed

Unawd Bl.10 a dan 19 oed

Unawd allan o Sioe Gerdd Bl.10 a dan 19 oedUnawd 19-25 oed

Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 25 oed

Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed 

 

Clyweliadau

 

Mi fydd yr Urdd yn gwahodd mwy o bobl ifanc rhwng 18 a 25 oed i ymuno â’r côr drwy glyweliad. Mi fydd manylion pellach yn cael eu cyhoeddi ar wefan a chyfryngau cymdeithasol yr Urdd dros y misoedd nesaf.

 

Wrth i'r Urdd nesáu at ei chanmlwyddiant yn 2022 mae gan y Mudiad gynlluniau uchelgeisiol i sicrhau bod Cymru’n cael effaith gadarnhaol a chodi ymwybyddiaeth mwy o bobl am Gymru, i gynnig profiadau rhyngwladol i bobl ifanc, i ddathlu cyfoeth diwylliannol Cymru yn ogystal â rhannu arfer da gyda chysylltiadau rhyngwladol yn sgil llwyddiant cynyddu’r defnydd, hyder a mwynhad o iaith leiafrifol.