Buddsoddwyr a phrosiectau twristiaeth yn dod ynghyd er mwyn cyflymu twf

30/11/2018

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe ddaeth buddsoddwyr â datblygwyr ynghyd er mwyn trafod cyfleoedd buddsoddi mewn twristiaeth yn Stadiwm Principaiity Caerdydd ddoe.

Daeth awdurdodau lleol sy'n chwilio am fuddsoddwyr posibl i'w prosiectau i'r gynhadledd er mwyn tynnu sylw at yr hyn y gallant ei gynnig.

 

Cafodd y mynychwyr gyfle i wrando ar brofiadau rhai buddsoddwyr uchel eu proffil yng Nghymru gan gynnwys Gwesty'r Celtic Manor a'r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol; Aston Martin a Surf Snowdonia.

 

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas: "Mae Cymru'n parhau i fynd o nerth i nerth o safbwynt safon yr hyn y gall ei gynnig i dwristiaid. Er bod modd i Lywodraeth Cymru gynnig cymorth os oes methiant o fewn marchnad mae'n gwbl allweddol ein bod yn ennyn hyder buddsoddwyr yn sector twristiaeth Cymru, a hynny er mwyn sicrhau twf hirdymor y sector. Rhaid sicrhau bod Cymru'n gallu cystadlu o fewn marchnadle byd eang.    Mae cydweithredu'n gwbl allweddol i dwf economaidd ac rwy'n gobeithio bod heddiw wedi creu rhai cyfleoedd cyffrous ar gyfer partneriaethau yn y dyfodol."

 

Gwnaeth Andrew Renouf  o GVA annerch y mynychwyr a chyflwynodd drosolwg o'r farchnad yng Nghymru. Dywedodd: “Mae’n wych gweld bod sector twristiaeth Cymru yn ffynnu ac yn parhau i ddatblygu ond mae cryn waith i’w wneud o hyd o safbwynt codi proffil yr hyn a gynigir, denu mwy o ymwelwyr o dramor a sicrhau cyn lleied â phosibl o wahaniaeth rhwng tymhorau a rhwng ardaloedd. Roedd heddiw’n gam pwysig ymlaen o safbwynt tynnu sylw buddsoddwyr at gyfleoedd datblygu mawr ac roedd GVA yn falch iawn o fod yn rhan o hyn. Mae dyfodol disglair i dwristiaeth yng Nghymru ac mae’r diddordeb y mae datblygwyr a buddsoddwyr wedi’i ddangos heddiw yn galonogol iawn.”

 

Manteisiodd Cyngor Caerdydd ar y cyfle i dynnu sylw at y datblygiadau yr oeddent yn chwilio am fuddsoddwyr ar eu cyfer. 

 

Lleoliad unigryw

 

Dywedodd Jonathan Day, Rheolwr Polisi Economaidd Cyngor Caerdydd: “Mae Cymru’n lleoliad unigryw a gall gynnig profiadau cwbl wahanol i ymwelwyr, gan gynnwys ardaloedd gwledig hardd, profiadau diwylliannol llewyrchus, treftadaeth hynafol a dinasoedd cyffrous. Mae’r brifddinas sef Caerdydd yn borth i sawl rhan o Gymru, a hi yw’r ddinas fawr sy’n tyfu gyflymaf yn y DU. Rydym yn canolbwyntio ar adfywio canol y ddinas gan ei throi’n ganolfan ryngwladol ar gyfer masnach a diwydiant ac ar adfywio’r bae gan ei droi’n gyrchfan flaenllaw o fewn y DU ar gyfer hamdden a diwylliant. Rydym yn hyderus y bydd y farchnad ar gyfer ymwelwyr busnes ac ymwelwyr hamdden yn parhau i dyfu dros y blynyddoedd nesaf, gan ychwanegu at yr £1.3 biliwn sydd eisoes yn cael ei wario gan y  22 miliwn o ymwelwyr â’r ddinas."